Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/164
Název projektuEnergetické využití kalů z čistíren odpadních vod
ŘešitelStáňa Michal Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuV rámci studentské grantové soutěže bude provedena studie současného stavu možnosti termické likvidace kalů z ČOV ve stávajících energetických zařízeních ČR. Výsledky pak budou prezentovány na konferencích a budou sloužit jako podklady pro další výzkum.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Dvořák
Ing. Radim Fojtů
Ing. Ondřej Palička
Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Ing. Zuzana Vávrová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Od roku 2020 vstupuje v platnost nová vyhláška č. 437/2016 Sb., která v podstatě zakazuje využívání čistírenských kalů pro zemědělské účely. Čistírnám komunálních odpadních vod, vznikne povinnost tento kal likvidovat jiným způsobem, než bylo doposud v ČR běžné.
Stávající čistírenský kal obsahuje velké množství vody. Jakékoli energetické využití bude vždy vyžadovat přidání určitého množství energie na odstranění části vody.
Ve státech západní Evropy se převážná většina kalů z ČOV likviduje termicky, nejčastěji spalováním. V podmínkách České republiky připadá v úvahu rovněž termická likvidace kalů z ČOV. Výstavba monospalovacích zařízení pro likvidaci čistírenských kalů je časově i ekonomicky náročná, proto připadá v úvahu spoluspalování čistírenských kalů v současných velkých spalovacích zařízeních. Využití stávajících energetických provozů je nejrychlejší a nejekonomičtější způsob možného řešení problematiky termické likvidace čistírenských kalů.
V rámci studentské grantové soutěže bude provedena studie současného stavu možnosti termické likvidace kalů z ČOV ve stávajících energetických zařízeních ČR. Výsledky pak budou prezentovány na konferencích a budou sloužit jako podklady pro další výzkum.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia160000,-160000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10000,-10000,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-