Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/160
Název projektuVyužití odplynu ze zinkovny v KGJ
ŘešitelFrantík Jaroslav Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Jan Najser, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuBc. Vojtěch Byrtus
Ing. Pavel Dvořák
Ing. Radim Fojtů
Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Bc. Petr Janík
Ing. Simona Jursová, Ph.D.
Ing. Jan Kielar
Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
Ing. Jan Najser, Ph.D.
Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
Ing. Ondřej Palička
Ing. Václav Peer
Ing. Zuzana Vávrová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt je zaměřen na spolupráci společnosti iO-Systém, s.r.o. a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v oblasti výzkumu možností využití plynu vznikajícího při procesu výroby zinku v kogeneračních jednotkách. V rámci této spolupráce bude ověřována možnost využití odpadního plynu a jeho vlastností při různém složení plynu. Budou testovány parametry pro fungování v kogenerační jednotce, provedeny analýzy hlavních parametrů plynu a jeho čistoty včetně konkrétních mixů plynu. Projekt řeší, jakým způsobem by bylo možné využít odpadního plynu, který vzniká při výrobě zinku. Jedná se především o plyn, který vzniká při výrobě v šachtových pecích, rektifikačních kolonách a obsahuje některé spalitelné složky (při rafinaci a pražení obsahuje plyn především SO2, který se dále využívá k výrobě kyseliny sírové). Záleží také na složení vstupní suroviny či zinkového aglomerátu. Každopádně plyn, který obsahuje malé množství vodíku a cca 1/5 oxid uhelnatého není běžné využívat k energetickému zisku. Další složky plynu jsou oxid uhličitý, dusík a vodní pára. Dalším problémem, který je potřeba vyřešit je fakt, že plyn o podobném složení nedosahuje vysoké výhřevnosti a vlastností pro spalitelnost v plynových motorech a kogeneračních jednotkách a navíc je znečištěn drobnými tuhými látkami a částicemi, které je třeba odfiltrovat. V první fázi je potřeba určit složení a vlastnosti daného plynu, obsah jednotlivých složek a nežádoucích prvků, aby bylo možné navrhnout další postup, filtraci, míšení. Nabízí se zde také varianta řešení přímého využití plynu pomoci mísitelnosti odpadního plynu s plynem zemním, nebo metanem či dalšími alternativami. Je tedy potřeba pro využití tohoto odpadního plynu vylepšit jeho vlastnosti, upravit jej a stabilizovat pro využití za účelem výroby elektrické energie. Je také nutné stanovit bilanci jednotlivých složek a případný vliv na životní prostředí. Projekt si klade za cíl stanovit vlastnosti tohoto procesního plynu, jeho charakteristiku a parametry směsí pro možnosti spalování plynu v kogeneračních jednotkách, provést porovnávací měření pro čistý plyn, zemní plyn a nejvhodnější poměr směsi odpadního plynu s plynem zemním.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia60000,-
3. Materiálové náklady10000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-
5. Služby15000,-
6. Cestovní náhrady26000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-