Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/159
Název projektuVýzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids II
ŘešitelMišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuCílem projektu je zahájení výzkumu v oblasti vytvoření optimalizačního systému a strategie pro optimalizaci provozu elektrické distribuční soustavy (DS). Řídící optimalizační systém se bude skládat z programu a interface. Program bude hledat takové nastavení různých prvků soustavy, aby provoz DS byl z mnoha pohledů optimální (tj. např. provoz s minimálními náklady, s maximální spolehlivostí, …). Optimální konfigurace DS bude dosaženo např. pomocí změny topologie sítě nebo řízení lokálních zdrojů činného a jalového výkonu. Interface umožní zahrnout navržený program do stávajících struktur dispečerského řízení dané DS. Vytvořená optimalizační strategie bude popisovat veškeré inovace z oblasti hardware a software, které je potřeba provést pro maximální navýšení možností řízení dané DS.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Blažek
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Ondřej Kabot
Ing. Martin Kosinka
Bc. Miloslav Kotík
Bc. Ondřej Lasák
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Michal Petružela
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Ing. David Seidl, Ph.D.
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Jan Vysocký
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V průběhu řešení projektu bude vytvořen modelový optimalizační systém. Tento optimalizační systém bude optimalizovat parametry matematického modelu distribuční soustavy (DS). Nyní se bude jednat o čistě virtuální počítačový model. Tento prvotní model bude založen na některé ze standardních testovacích DS IEEE. Během optimalizace modelu DS budou využity dříve nabyté znalosti a zkušenosti členů řešitelského týmu v oblasti optimalizace fyzikálních systémů. Cílem tohoto projektu bude prozkoumat různé typy možných regulačních zásahů: posoudit, které zásahy jsou více efektivní a které naopak méně, a vytvořit takový optimalizační algoritmus, který bude schopen najít optimální řešení pro co nejširší oblast vstupních dat a zároveň najde řešení v dostatečně krátkém čase, aby optimalizační systém mohl řídit DS v reálném čase.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady68000,-45103,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-15500,-
5. Služby79320,-184927,-
6. Cestovní náhrady64880,-16670,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35800,-35800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady358000,-
Uznané náklady358000,-
Celkem běžné finanční prostředky358000,-358000,-