Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/158
Název projektuStanovení koncentrace peroxidu vodíku technikami laser-diodové spektroskopie.
ŘešitelKlečka Vít Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuIng. David Bartosz
Ing. Petr Bitala, Ph.D.
Ing. Michal Dostál
Ing. Vojtěch Jankůj
Ing. Vít Klečka
doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.
Ing. Václav Válek
prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt Studentské grantové soutěže si klade za cíl návrh a realizaci experimentální sestavy určené pro stanovení koncentrace vybraných reaktivních sloučenin kyslíku v multi-komponentní směsi produktů nízkoteplotní oxidace kyslíkatých paliv (např. jednoduchých etherů).
Daného cíle bude dosaženo na základě naplnění dílčích cílů projektu, kterými jsou:
1. Návrh a konstrukce průtočné kyvety pro absorpční spektroskopii v blízké infračervené oblasti s možností ohřevu (teplotní regulace) a provádění měření za sníženého tlaku.
2. Případové testování měřicí sestavy pro laser-diodovou spektroskopii a její přizpůsobení včetně kalibrace za účelem stanovení koncentrace peroxidu vodíku, popř. detekce hydroperoxylového radikálu.
3. Softwarové řešení sběru a zpracování experimentálních dat získaných technikou laser-diodové spektroskopie.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia81000,-81000,-
3. Materiálové náklady106200,-134200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-82000,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady40000,-30000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory34000,-34000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady361200,-
Uznané náklady361200,-
Celkem běžné finanční prostředky361200,-361200,-