Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/157
Název projektuBiomonitoring jako prostředek imisního monitoringu, výzkum speciálních metod energetického a materiálového využití odpadů
ŘešitelŠutarová Petra Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjektový tým pracuje na matematickém modelování vztahu mezi různými skupinami zdrojů znečištění spolu s měřeními. V posledních letech také kombinujeme matematické modelování se speciálními metodami monitorování (biomonitoring, měření bezpilotní vzducholodí).
Budeme využívat výsledky analýz těchto vzorků, shromážděné za všechny roční období a znalost směru větru pro každý vzorek, abychom objasnili zdroje a původ znečištění ovzduší PM10. Budeme se zabývat základním výzkumem metod hodnocení pro popis toku znečištění ovzduší přes hranice (Česká republika / Polsko).

Bude pokračovat výzkum možných způsobů biomonitoringu v rámci stanovení kovů (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Zn) a organických polutantů (PAH a PCB), dusíku, síry a POP. Pomocí biomonitoringu mechů je takto možno odhalit míru vlivu antropogenní činnosti (zejména zemědělských a průmyslových zdrojů) na zatížení ekosystému. V roce 2019 se zaměříme na hodnocení vlivu hutní výroby na kvalitu ovzduší. Bude provedena víceprvková analýza vzorků mechů sesbíraných v okolí hutního podniku pro hodnocení vlivu hutní výroby na kvalitu ovzduší.
Bude provedena statistická analýza výsledků neutronové aktivační analýzy (INAA) a provedena srovnávací studie různých analytických metod (NAA, AAS, AES). Biomonitoring probíhá podle doporučené metodiky Mezinárodního programu spolupráce sledujícího vlivy znečištění ovzduší na přirozenou vegetaci a plodiny (ICP Vegetation).
V souvislosti s tímto bude také vyvíjena on-line aplikace pro sběr vzorků mechů.

I nadále bude probíhat měření vertikálních profilů koncentrací suspendovaných částic v ovzduší pomocí bezpilotní vzducholodi. Takto lze stanovit emise se zdroje/komplexu zdrojů znečišťování ovzduší jako podklad pro matematické modelování emisně - imisních vztahů. V rámci této části bude probíhat měření, odběry vzorků na filtry bezpilotního prostředku a analýzy PM pomocí bezpilotní vzducholodi. K verifikaci měření pomocí bezpilotních prostředků a prohloubení výzkumu této problematiky bude prováděno měření prostřednictvím speciálního vzorkovacího zařízení na bývalé těžní věži. Jedná se o vzorkování v závislosti na směru větru. Na bývalé těžní věži dolu František v Horní Suché je umístěno vzorkovací zařízení, které je vybaveno sadou automaticky vyměňovaných filtrů v závislosti na meteorologické situaci. Dále se budou vyhodnocovat výsledky měření koncentrací znečišťujících látek v závislosti na naměřených meteorologických prvcích (zejména směr a síla větru) a bude provedena víceprvková analýza odebraných částic na filtry. Z vypuštěných markerů a jejich zachycení na filtrech vzorkovacích zařízení v okolí bude provedena verifikace používaných matematických modelů.
Studium problematiky emisí z lokálních topenišť v sídelních jednotkách a možností jejich snižování v souvislosti s dotačními podporami včetně výsledků již uzavřených výzev bude dalším tématem výzkumu. Pomocí emisních faktorů bude vypočteno aktuální množství emisí z lokálních topenišť ve vybraném městě.

Dalším zájmem výzkumu je laboratorní ověření použití hydrotermální konverze jako metody zpracování čistírenských kalů z komunální sféry i z průmyslu. Vzorky budou odebírány v čistírnách odpadních vod vesnice, malého města i velkého města a také v čistírně odpadních vod průmyslového podniku. V laboratorních podmínkách bude provedena série experimentů.
Metoda hydrotermální konverze bude použita také k ověření rozkladu odpadních plastů typu PE a PP. Bude pořízen mikroreaktor, který bude použit k provedení řady experimentů.

Odpady a jejich nakládání s nimi bude další oblastí studia v rámci výzkumné činnosti katedry. Konkrétně se bude jednat o studium možností zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce. V rámci řešení projektu bude zkoumána problematika možnosti energetického využití směsných komunálních odpadů, vzhledem k platné novelizované legislativě, tedy zejména k úplnému zákazu skládkování těchto druhů odpadů od roku 2024. Směsný komunální odpad bude od roku 2024 zařazen do skupiny odpadů využitelných, tudíž bude potřeba nalézt metodu, jak jej využít. Jednou z těchto možností je využití energetické. Směsný komunální odpad, který je v současnosti z velké většiny ukládán na skládky, vykazuje určité vlastnosti, které mohou mít energetický charakter, což by bylo vhodné experimentálně ověřit.

Další studentské práce budou zaměřeny na optimalizaci procesu anaerobního zpracování biologicky rozložitelných odpadů v laboratorních podmínkách.
Členové řešitelského týmuIng. Tereza Bajcarová
Bc. Petra Bančíková
Ing. Lukáš Carbol
Bc. Marie Chmelařová
Ing. Denisa Čižíková
Ing. Daniel Hladký
Bc. Aneta Holaňová
Bc. Veronika Hrubá
Bc. Klára Motúzová
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Bc. Lucie Jarolímová
Ing. Tomáš Kiška
Bc. Gabriela Klimšová
Ing. Filip Kovár
Ing. Aneta Svozilíková Krakovská
Bc. Denis Lampa
Ing. Dominika Marková
Bc. Daniela Mertová
Ing. Jan Mucha
Ing. Barbora Niedobová
Bc. Jana Pavlištíková
Nikol Polášková
Bc. Marcela Pregetová
Bc. Vojtěch Rajnoch
Ing. Eva Samcová
Bc. Martina Šindlářová
Ing. Petra Šutarová
Ing. Vladislav Svozilík
Bc. Jakub Tihelka
Bc. Tereza Valová
Bc. Šárka Vicherková
Bc. Hana Vjatráková
Ing. Petra Wojnarová
Bc. Jiří Zelinka
Bc. Zdeněk Zikmund
Bc. Adéla Zuziaková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je nadále prohlubovat vědomosti o předmětu výzkumu. V případě imisního monitoringu budou probíhat měření vertikálního rozložení znečištění ovzduší v atmosféře pomocí bezpilotních leteckých prostředků, respektive bezpilotní vzducholodi. Vzhledem k tomu, že se jedná o prototyp měřícího zařízení bude toto i nadále upravováno pro dosažení maximálního efektu při použití.
V rámci výzkumu biomonitoringu bude proveden odběr vzorků mechů a tyto budou podrobeny srovnávacím analýzám za použití metody neutronové aktivační analýzy v SÚJV v Dubně a AES, provedenou v laboratořích CNT VŠB-TUO.
Odpady a jejich nakládání s nimi bude další oblastí studia v rámci výzkumné činnosti katedry. Konkrétně se bude jednat o laboratorní ověření použití hydrotermální konverze ke zpracování odpadů a o studium možností zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
25460,-25421,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)19000,-19000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6460,-6421,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady40000,-81354,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-48591,-
5. Služby60000,-38243,-
6. Cestovní náhrady46140,-37991,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32400,-32400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady324000,-
Uznané náklady324000,-
Celkem běžné finanční prostředky324000,-324000,-