Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/153
Název projektuOptimalizace facility managementu v konceptu Smart Cities s využitím inovačních nástrojů a metod
ŘešitelFaltejsek Michal Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmět výzkumu v rámci projektu:
Projekt bude řešen v návaznosti na disertační práci řešitele projektu „Tvorba 3D modelů měst a výpočty šíření znečištění v zástavbě“. Tento projekt je zaměřen na inovační nástroje facility managementu a jejich využití v městském prostředí a managementu. Jedná se o metodu LCC (Life Cycle Cost) aplikovanou na městský majetek. Tato metoda se běžně aplikuje u solitérních staveb, ale její uplatnění v měřítku a prostředí měst může mít podobné výsledky a přínosy. Tento projekt má posoudit využitelnost této metody, přínos a rozdíly aplikace oproti solitérním stavbám a následné využití výsledků pro facility management města.

Facility management (FM) je obor zaměřený na správu majetku a provoz budov. Facility management je multioborem pokrývajícím veškeré procesy spojené se správou majetku a provozem budov. Správnou implementací FM lze šetřit náklady, zdroje i čas. Náklady na provoz a údržbu několikrát převyšují pořizovací nebo likvidační náklady stavby. Je důležité si uvědomit, že město má svůj životní cyklus trochu odlišný od solitérních staveb, a to především v časovém horizontu provozní a údržbové části, která je neúměrně vyšší u města jako celku.

Definice metody LCC – Life Cycle Cost je dle ISO 15686 následující: „Technika, která umožňuje vyčíslení srovnatelných nákladů ve vymezeném časovém období, s přihlédnutím ke všem relevantním ekonomickým faktorům jak z hlediska prvotních pořizovacích nákladů, tak z hlediska budoucích provozních nákladů.“ LCC (někdy také užíváno LCCA – Life Cycle Cost Analysis) je nástrojem k určení nákladově nejefektivnější varianty mezi různými alternativami k nákupu, vlastnictví, provozování, údržbě, a nakonec likvidaci objektu. Tento příklad lze generalizovat na jakémkoli typu materiálu, produktu nebo systému. Toto označení propojuje metodu LCC a LCA.


Citace prací k problematice:
Atmaca, A. Life cycle assessment and cost analysis of residential buildings in south east of Turkey: part 1 – review and methodology (2016) Int. J. Life Cycle Assess., 21, pp. 831-846.

Brander, M., Wylie, C. The use of substitution in attributional life cycle assessment (2011) Greenhouse Gas Measure. Manage., 1 (3-4), pp. 161-166.

CEN, 2012. EN 15804: Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products. European Committee for standardization.

ČSN ISO 15686-1 (730951) Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

FALTEJSEK, Michal. Využití informačních modelů budov v jejich životním cyklu. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – TU Ostrava. Ostrava, 2016. s. 75.

Spickova, M., Myskova, R. Costs efficiency evaluation using life cycle costing as strategic method (2015) Procedia Econ. Financ., 34, pp. 337-343.

VYSKOČIL, Vlastimil K., KUDA, František a kol. Management podpůrných procesů facility management, 2. vydání, Příbram, 2011, ISBN 978-80-7431-046-1, s. 492.

ZINK, Trevor; GEYER, Roland. There Is No Such Thing as a Green Product. Stanford Social Innovation Review [online]. [cit. 15.12.2018]. Dostupné online na https://ssir.org/articles/entry/there_is_no_such_thing_as_a_green_product


Přehled použitých metod:
Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu staveb a majetku města (LCC metoda – Life Cycle Cost). Touto metodou se zabývá samotný projekt.

CAFM systém pro facility management (např. urbido). Systém urbido je řešením hlavního navrhovatele projektu a jedná se o systém zpracovaný na míru pro facility management měst.

Rozsah a velikost města (popř. městské části), na které budou výše popsané metody uplatněny, bude definována v první fázi projektu na základě analýzy složitosti konverze metod ze solitérních staveb, dostupnosti podkladů a dat. Bude vybráno konkrétní město/městská část.


Časový harmonogram:
01 - 02/2019: přípravné činnosti
podklady pro facility management města, pro metody LCA a LCC
stanovení činností a inovačních nástrojů FM pro městské prostředí
analýza a definování rozsahu využití metod – konkrétního města / městské části

03 – 04/2019
implementace vstupů do městského FM s využitím CAFM systému

05 – 10/2018
implementace metody LCC do městského prostředí (úprava této metody)
článek na téma LCC v městském prostředí (rozdíly oproti solitérním stavbám, využitelnost metody, užitek apod.)

10 – 12/2018
aplikace výsledků a procesů do městského facility managementu s využitím CAFM systému
finalizace, vyhodnocení a analýza dosažených výsledků


Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:
Ing. Michal Faltejsek – Je hlavní řešitel projektu. Zabývá se optimalizací facility managementu v městském prostředí. V tomto projektu bude hlavní náplní optimalizovat využití inovatnivních nástrojů, jako jsou např. metody LCC v prostředí měst a implementovat je v souladu s konceptem Smart City.

Ing. Petra Kocurová – Zabývá se ekonomickými aspekty ve stavitelství, které lze implementovat do prostředí měst. Rovněž se zabývá stanovením nákladových položek staveb na Katedře městského inženýrství. Bude zapojena do analýzy a vyhodnocování výsledků metody v prostředí měst a solitérních staveb.

Ing. prof. Tomáš Kozubek, Ph.D. – školitel hlavního řešitele projektuPředchozí dosažené výsledky členů týmů:
Předcházející projekty SGS:

Michal Faltejsek
SP2017/113 Tvorba 3D informačního modelu města a implementace facility managementu pro efektivní správu a provoz s využitím CFD simulací
SP2017/66 Teoretická a experimentální analýza vlivu zdroje tepla na energetickou náročnost pasivní budovy s využitím informačního modelování staveb
SP2017/173 Evaluace indikátorů ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields
SP2017/167 Numerické metody pro modelování environmentálních procesů
SP2016/120 Analýza a hodnocení úrovně evidence brownfields v malých obcích a městech

Petra Kocurová:
SP2016/119 Možnosti debarierizace veřejného prostoru v návaznosti na kontinuitu legislativního vývoje
SP2017/121 Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení
SP2017/153 Analýza aspektů bezbariérového užívání veřejného prostoru
SP2018/129 Použitelnost a zvýšení adaptability obytného prostředí současného bytového fondu
SP2018/156 Municipality a technicko- ekonomická optimalizace veřejného prostoru


Publikační činnost:
FALTEJSEK, Michal, Natalie SZELIGOVA a Barbara VOJVODIKOVA. Application of building information modelling in planning of future use of underused areas. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Municipal Engineer: 10.1680/jmuen.17.00038. ISSN 0965-0903. Dostupné z: https://www.icevirtuallibrary.com/doi/10.1680/jmuen.17.00038 (Jimp)

FALTEJSEK, Michal, SZELIGOVÁ, Natálie, VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Uplatnění informačních nástrojů Facility Managementu při evidenci brownfields. Journal of Engineering and Applied Sciences. Faisalabad, Pákistán: Medwell Publishing, 2016. 11(9), s. 2003-2008. ISSN 1816-949X. Dostupné z doi: 10.3923/jeasci.2016.2003.2008. (D)

FALTEJSEK, Michal, SZELIGOVA, Natalie, VOJVODIKOVA, Barbara. Information modelling of buildings as an instrument of sustainable development of the locality. In: SGEM2018: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2018: Geoinformatics : 30 June - 9 July, 2018, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2018. ISSN 1314-2704. (D)

SZELIGOVÁ, N., VOJVODÍKOVÁ, B., TEICHMANN, M., FALTEJSEK, M.. Možnosti efektivnějšího přístupu ke správě dříve využívaných území na území malých obcí a měst. In: SGEM2017: 17th Int. Multidisciplinary Scientific GeoConference 2017: Nano, Bio, Green and Space: Technologies for Sustainable Future: conference proceedings: Sofia: STEF92 Technology, 2017. ISSN 1314-2704. (D)

FALTEJSEK, Michal. Selbstverwaltung der städte unter verwendung von informationstechnologien: Sammelband der Referate von der 22. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2017 - "Stadtarchitekt - Stadtingenieur". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2017. ISBN 978-80-87438-88-3.

FALTEJSEK, Michal. Smart Cities – chytrá správa města s využitím metody BIM: Sborník konference Udržitelnost, inovace a ekonomika ve stavebnictví 2016. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2016. ISBN 978-80-01-05994-4

FALTEJSEK, Michal, SZELIGOVÁ, Natálie. Management of Urban spaces and properties with use of Information Modelling of Buildings. In: The Journal Tehnički vjesnik – Technical Gazette 2017. Croatia: Univesity of Osijek, 2017. I SSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online). (D)

CHUDIKOVÁ, Blanka, FALTEJSEK, Michal. Solar energy in buildings solved by building information modeling. In: The 5th International Conference on Mechanical Engineering Materials Science and Civil Engineering: Kuala Lumpur, Malaysia. (D)

CHUDÍKOVÁ, Blanka a Michal FALTEJSEK. Navrhování, údržba a rekonstrukce technických zařízení budov s využitím rozšířené a virtuální reality. VVI: Vytápění, větrání, instalace. 2019. ISSN 1210-1389. (D)

CHUDIKOVA, B., FALTEJSEK, M. (2018): Application of virtual reality and building information modeling on solar systems. 3nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT. (D)

CHUDIKOVA, B., FALTEJSEK, M., SKOTNICOVA, I. (2018): Evaluation of the quality of the indoor environment in college clasrooms. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2018 (D)Zdůvodnění požadavků na finance projektu:
Materiálové náklady:
Kancelářské potřeby – 1 000,-

Stipendia:
Michal Faltejsek – 30 000,- hl. řešitel projektu
Petra Kocurová – 20 000,- spoluřešitel projektu

Cestovní náklady: 3000 ,-
cestovné na tematické semináře, konference (BIM DAY, Smart Cities apod.)
Členové řešitelského týmuIng. Michal Faltejsek
Ing. Petra Kocurová
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
Cílem projektu je zefektivnění procesů facility managementu v prostředí měst s využitím inovativních nástrojů, resp. metody LCC – Life Cycle Cost a metody LCA – Life Cycle Assessment. Dílčím cílem je nalezení vhodných procesů, příp. úpravy těchto metod při implementaci v měřítku města a optimalizace využitelnosti. Finální analýza a vyhodnocení získaných výsledků mohou pomoci stanovit uplatnitelnost těchto metod v širším konceptu. Tento projekt má posoudit využitelnost těchto metod, přínos a rozdíly aplikace oproti solitérním stavbám a následné využití výsledků a hodnot pro facility management města. Dlouhodobým cílem v rámci disertační práce řešitele je propojení facility managementu a jeho optimalizace v prostředí měst s využitím moderních řešení, jako je například BIM, simulace na modelu nebo inovativní nástroje zmíněné výše.

Předpokládané výstupy:
1x Výstup v časopise registrovaném v databázi SCOPUS nebo Web of Knowledge:
např./nebo:
Engineering, Construction and Architectural Management (Q2, IF 0.653) – Časopis se zabývá technologickými, procesními, ekonomickými/obchodními, environmentálními/udržitelnými tématy stavebnictví. Do článku se hodí témata jak týkající se metody LCC (nákladů životního cyklu staveb), tak LCA (vliv staveb na životní prostředí).
RIBAS, Domingos António a Paulo CACHIM. Economic sustainability of buildings. Engineering, Construction and Architectural Management. DOI: 10.1108/ECAM-03-2017-0048. ISSN 0969-9988. Dostupné z: https://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/ECAM-03-2017-0048 (Příspěvek představuje inovativní přístup k vývoji metodiky pro systematické hodnocení ekonomické výkonnosti a hodnocení ekonomické udržitelnosti budovy, což úzce souvisí s metodou LCC, kterou se zabývá tento projekt.)
FARRAN, Mazen a Tarek ZAYED. New life‐cycle costing approach for infrastructure rehabilitation. Engineering, Construction and Architectural Management. DOI: 10.1108/09699981211192562. ISSN 0969-9988. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/09699981211192562(Článek se zabývá částí facility managementu pro veřejnou infrastrukturu a využívá i metod LCC. Článek se tématicky hodí do tohoto projektu.)

Journal of Civil Engineering and Management (Q2, IF 0.572) – Časopis je zaměřený na stavební inženýrství a management s širokým rozsahem. Cílem časopisu je poskytnout multidisciplinární fórum pro výzkumné pracovníky, konstruktéry, uživatele a výrobce zabývající se různými oblastmi stavebního inženýrství a managementu. Do článku se hodí témata jak týkající se metody LCC (nákladů životního cyklu staveb), tak LCA (vliv staveb na životní prostředí).
ŠAPARAUSKAS, Jonas. Multiple criteria evaluation of buildings with emphasis on sustainability. Journal of Civil Engineering and Management. DOI: 10.1080/13923730.2003.10531334. ISSN 1392-3730. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13923730.2003.10531334 (Článek pojednává o budovách a jejich vlivu na životní prostředí – do projektu se tématicky hodí a pojednává podobném tématu.)
OLAWUMI, Timothy O., Daniel W. M. CHAN a Johnny K. W. WONG. EVOLUTION IN THE INTELLECTUAL STRUCTURE OF BIM RESEARCH: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS. Journal of Civil Engineering and Management. DOI: 10.3846/13923730.2017.1374301. ISSN 1392-3730. Dostupné z: http://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/1250 (Článek pojednává o BIM a jeho širokém uplatnění. Součátí BIM je plánování nákladů na životní cyklus staveb a sledování vlivů na životní prostředí. Tématicky se do projektu hodí a dlouhodobě také do disertační práce hl. řešitele projektu.)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady1000,-975,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-3025,-
6. Cestovní náhrady3000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6000,-6000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady60000,-
Uznané náklady60000,-
Celkem běžné finanční prostředky60000,-60000,-