Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/150
Název projektuSpecifika systémové analýzy urbánní struktury malých měst ČR
ŘešitelHolubová Martina Ing.arch.
Školitel projektuDoc. Ing. arch. Jindřich Svatoš<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu jsou malá města na území Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina o velikosti 4 – 15 tisíc obyvatel, která majít statut „obec s rozšířenou působností“. Tj. maximálně 33 měst. V souladu s principem subsidiarity bude v projektu důležité zapojení místních obyvatel a zástupců samospráv daných měst do analytického procesu. Předmětem užšího výzkumu bude přibližně 6 měst (2+2+2), ve kterých budou provedena dotazníková šetření. Výzkum má propojit dostupnou teorii, současnou praxi a požadavky nově vznikající. Koncepce praktické části projektu je vytvořena na základě vlastního již uskutečněného sběru dat v pilotním výzkumu problematiky na městě Polná. Nyní se výzkum zaměří na další malá sídla.


Rozbor stavu problematiky:
Kvalita života je bezprostředně spojena a nejpřímněji souvisí s konkrétním životním prostorem a životním prostředím jedince, proto by se i těžiště zájmu zkoumání tzv. kvality života mělo přesouvat stále více na nižší prostorové úrovně – v souladu s principem subsidiarity. V korelaci s tímto, by měla být rovněž četněji realizována opatření vedoucí ke stabilizaci a posílení kvality života v malých městech v souladu se Strategickým rámcem Česká republika 2030.

V ČR byla provedena společností Obce v datech s.r.o analýza kvality života v českých obcích s rozšířenou působností (celkem 203 měst). Hodnocení je volně dostupné na www.obcevdatech.cz. Data pro porovnání jsou získávána automatizovaným robotickým vytěžováním Big Dat a ve spolupráci s veřejnými institucemi a dalšími subjekty (např. Český statistický úřad, CERMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Úřad práce České republiky, Unie filmových distributorů, Cenová mapa a další). Výpočet indexů je založen na přístupech OECD a OSN k porovnávání kvality života a dalších matematicko-statistických nástrojích. Mezi hodnocená města patří ve škále 4 až 15 tisíc obyvatel v Moravskoslezském kraji celkem 9 měst, v Jihomoravském kraji celkem 14 měst, v kraji Vysočina celkem 10 měst. Data mohou posloužit jako srovnávací škála k jiným analýzám.

Pokud dochází k hodnocení kvality veřejných prostranství, je tradičně nahlíženo primárně z hlediska měření pohybu osob a vozidel v daném prostoru, případně jiných úzce zaměřených specializací. Na malých městech jsou exaktní měření vzácná, oproti tomu role starostů, místostarostů a dalších čelních představitelů města je v celém procesu interpretace potřeb urbánního prostoru, vytváření návrhů a jejich realizací zásadní. Obecným tématem výzkumu je optimalizace a aktualizace obvyklých analytických urbanistických postupů na konkrétní škálu sídel a soudobé požadavky udržitelného rozvoje. Specializací v tomto obecném tématu jsou lokální veřejná prostranství malých měst a požadavky sociálních aspektů udržitelného rozvoje, které jsou na ně nově kladené. Problémy, se kterými se potýkají lokální veřejná prostranství v řešené škále sídel v současnosti jsou např. následující: poddimenzované kapacity lokálních veřejných prostranství, případně zcela absence, nízká kvalita, absence koncepce (např. jejich umístění) v rámci sídla, nízká bezbarierovost, příp. nízká míra dostupných aktivit pro všechny věkové skupiny. Potřebu strategického rozvíjení dostupnosti i kvality veřejných prostranství a potřebu posilování místních komunit s ohledem na lokální prostředí je nezbytné zohledňovat již v ranných fázích územního plánování. Dostupná teorie, odborné publikace případně výukové materiály pro studenty architektury, urbanismu a příbuzných oborů, by měly být aktualizovány, případně doplněny.

Základní literatura:
GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, c2012. ISBN 978-80-260-2080-6.
GOFFMAN, 1963. Behaviour in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. New York: Free Press.
HRŮZA, Jiří – Zajíc, Jiří: Dějiny urbanismu I-II; ČVUT; Praha 2003 (aktuální znění)
LYNCH, Kevin. Obraz města: <>image of the city. Praha: Polygon, 2004. ISBN 80-7273-094-0.
NEDVĚD, Martin. Revitalizace kulturně-společenských center malých obcí: Revitalization of cultural and social centers in small villages : autoreferát k disertační práci. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3941-7.
Strategický rámec Česká republika 2030. Praha: Úřad vlády České republiky, Odbor pro udržitelný rozvoj, 2017. ISBN 978-80-7440-181-7.
WHYTE, William Hollingsworth. The social life of small urban spaces. New York: Project for Public Spaces, 2001. ISBN 0-9706324-1-X.

Citace zahraničních článků:

NÆSS, Petter a Ole B. JENSEN. Urban structure matters, even in a small town. Journal of Environmental Planning and Management. 2004, 47(1), 35-57. DOI: 10.1080/0964056042000189790. ISSN 0964-0568. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0964056042000189790
ZAGROBA, Marek a Maciej KLOPOTOWSKI. Spatial Analysis of Urban Master Plans of Towns in North-Eastern Poland in the Context of Urban Revalorisation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2017, 95(1), 35-57. DOI: 10.1088/1755-1315/95/5/052001. ISSN 1755-1307. Dostupné také z: http://stacks.iop.org/1755-1315/95/i=5/a=052001?key=crossref.e6fc5c7a0789b259c8c6107bf0567faf
SERVILLO, Loris, Rob ATKINSON a Abdelillah HAMDOUCH. Spatial Analysis of Urban Master Plans of Towns in North-Eastern Poland in the Context of Urban Revalorisation: Conceptual, Methodological and Policy Issues. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. 2017, 108(4), 35-57. DOI: 10.1111/tesg.12252. ISSN 0040747X. Dostupné také z: http://stacks.iop.org/1755-1315/95/i=5/a=052001?key=crossref.e6fc5c7a0789b259c8c6107bf0567faf
NUGA, Mari, Pille METSPALU, Anette ORG a Kadri LEETMAA. Planning post-summurbia: From spontaneous pragmatism to collaborative planning?. Moravian Geographical Reports. 2015, 23(4), 36-46. DOI: 10.1515/mgr-2015-0023. ISSN 1210-8812. Dostupné také z: http://content.sciendo.com/view/journals/mgr/23/4/article-p36.xml
POVILAITIENĖ, Ingrinda, Justina MAČIUKĖNAITĖ, Anette ORG a Kadri LEETMAA. Identity Features of Spatial Structure in Small Cities, Towns and Villages in Dzūkija: From spontaneous pragmatism to collaborative planning?. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering. 2014, 7(2), 43-53. DOI: 10.5755/j01.sace.7.2.7125. ISSN 2029-9990. Dostupné také z: http://sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/7125

Klíčová slova: Systémová analýza, fundamentální elementy, participace, lokální veřejná prostranství, malá města

Soupis úkonů spojených s výzkumnou činností: 

- výzkumná činnost zahrnuje vytvoření dotazníku
- odladění analytického postupu na základě experimentálních poznatků a poznatků z literatury
- provedení explicitní analýzy, ze které bude zjištěna specifika získávání dat v malých městech a ověření jejich vzájemné koherence a praktické aplikovatelnosti v procesech územního plánování v malých městech, během kterých budou realizovány krátké regionální výzkumné cesty v rámci Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina za účelem měření v terénu a dotazníkových šetření
- výsledky z explicitní analýzy budou zpracovány do souhrnného kriticko-teoretického hodnocení dané problematiky a zakomponovány do disertační práce „Systémová analýza fundamentálních elementů urbánní struktury a její vliv na územně plánovací procesy“ Ing. arch. Martiny Holubové

Přehled metod:
systémová analýza, dotazníková šetření, pocitové mapy, grafické metody

Rozpočet:
Stipendium Ing. arch. Martina Holubová 48 000,- Kč
Materiálové náklady 1 000,- Kč
Služby na překlad dvou článků do angličtiny 6 500,- Kč
Cestovní náhrady na realizaci měření a výzkumných prací v terénu: 11 100,- Kč
Režijní náklady 7 400,-Kč

Plánované náklady celkem: 74 000Kč

Harmonogram:
Leden – březen – příprava podkladů, systémová analýza, vytvoření dotazníků, navázání spolupráce s municipalitami
Březen – červen – realizace praktického výzkumu ve vybraných městech
Červen – září – dokončení praktického výzkumu, vyhodnocení,
Září – prosinec – kompletní zpracování, účast na konferenci a publikační činnost

pozn. Publikování článku v časopise MGR se předpokládá 30.12. 2019, tj. bude odeslán do konce září 2019.

Zapojení členů týmu:

Ing. arch. Martina Holubová - odpovědná řešitelka, řešená problematika přímo zapadá do tématu disertační práce "Systémová analýza fundamentálních elementů urbánní struktury a její vliv na územně plánovací procesy".

doc. Ing. arch. Josef Kiszka - školitel a vedoucí projektu
dle Oborové rady příp.
doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD. - nový školitel a vedoucí projektu,
pozn. Dochází ke změně školitele

pozn. 2 ke dni 1.2. 2019:
Dochází ke změně školitele. Aktuální školitel a vedoucí projektu se může lišit.
Navrhovaný školitel a vedoucí projektu ke dni 1.2. 2019:

doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Členové řešitelského týmuIng.arch. Martina Holubová
Doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle výzkumu:
Obecným tématem výzkumu je hodnocení a návrh optimalizace analytických urbanistických postupů ve vybraných malých sídlech ve vztahu k tvorbě koncepcí územních plánů, územních studií, regulačních plánů a revitalizací lokálních ohnisek veřejných prostorů. V procesu hodnocení a návrhu optimalizace bude kladen zřetel na soudobé požadavky udržitelného rozvoje a následná dílčí specifika lokálních veřejných prostranství v malých sídlech (zejména prostranství sloužící místním komunitám) a jejich sociální aspekt udržitelnosti. Výsledkem bude teoreticko-kritické zhodnocení získaných praktických poznatků ve vztahu k současné teorii, dále také doporučení dat, která je vhodná na malých městech shromažďovat pro potřeby strategického rozvoje a územního plánování.


Očekávané výstupy:
podání článku do typu Jimp: Moravian Geographical Reports ISSN:1210–8812 (Print), 2199-6202 (Online). Vydavatel: Academy of Sciences of the Czech Republic (ASCR), Institute of Geonics, v.v.i., Identity number (ICO): 68145535. Vychází 4x ročně. Homepage: http://www.geonika.cz/EN/research/ENMgr.html

citace obdobného článku 1: NUGA, Mari, Pille METSPALU, Anette ORG a Kadri LEETMAA. Planning post-summurbia: From spontaneous pragmatism to collaborative planning?. Moravian Geographical Reports. 2015, 23(4), 36-46. DOI: 10.1515/mgr-2015-0023. ISSN 1210-8812. Dostupné také z: http://content.sciendo.com/view/journals/mgr/23/4/article-p36.xml
citace obdobného článku 2:
JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, Kristina, Zuzana SKŘIVANOVÁ, Ondřej KALIVODA a Petr SKLENIČKA. Rural identity and landscape aesthetics in exurbia: Some issues to resolve from a Central European perspective. Moravian Geographical Reports [online]. 2017, 25(1), 2-12 [cit. 2018-12-20]. DOI: 10.1515/mgr-2017-0001. ISSN 1210-8812. Dostupné z: http://content.sciendo.com/view/journals/mgr/25/1/article-p2.xml
citace obdobného článku 3: ŠERÝ, Miloslav. The Identification of Residents with their Region and the Continuity of Socio-Historical Development / Identifikace Obyvatel Se Svým Regionem A Kontinuita Socio-Historického Vývoje. Moravian Geographical Reports [online]. 2014, 22(3) [cit. 2018-12-20]. DOI: 10.2478/mgr-2014-0018. ISSN 1210-8812. Dostupné z: http://content.sciendo.com/view/journals/mgr/22/3/article-p53.xml

- mezinárodní konference Architektura v perspektivě 2019 (ČR Ostrava, registrováno ve WoS), pořádá KA FAST VŠB-TUO

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady1000,-3000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby6500,-10475,-
6. Cestovní náhrady11100,-5125,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7400,-7400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady74000,-
Uznané náklady74000,-
Celkem běžné finanční prostředky74000,-74000,-