Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/148
Název projektuMožnosti optimalizace technologií výroby v oblasti metalurgie a slévárenství při využití laboratorních experimentů, fyzikálního a numerického modelování, možnosti ovlivnění mikročistoty oceli, podmínky plynulého odlévání ocelí
ŘešitelPustějovská Pavlína doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuNáplň řešení projektu SGS pro rok 2019:
V průběhu roku bude pozornost zaměřena na oblast metalurgie a slévárenství, zejména na:
-Fyzikální modelování odplynění tavenin v rafinační pánvi
- Možnosti ovlivnění mikročistoty oceli při tavbě v kyslíkovém konvertoru
- Parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění na vakuovací stanici RH
- Studium podmínek plynulého odlévání oceli na formování řádkovité struktury v tyčích a vliv okrajových podmínek odlévání oceli na zanášení licího prášku do ingotu
- Přípravu železonosných vzorků experimentálním zkusověním a testování jejich vlastností: příprava experimentálních vzorků o různém složení, následné testování a hodnocení jejich vlastností, vyhodnocení pro provozní podmínky.
- Analýzu vlivu injektáže prachového uhlí na chod vysoké pece
- Technologie zpracování kovonosné vsázky s vysokým podílem oxidů železa v EOP
- Slévárenská napětí litinových odlitků
- Napěťová analýza odstředivě litých ocelí
- Testování reálných odlitků v laboratorních podmínkách
- Studium strukturních, mechanických a fyzikálních vlastností materiálů odstředivě litých válců jakosti HSS
- Hodnocení metalurgické kvality hliníkových slitin v laboratorních podmínkách
Členové řešitelského týmuBc. Pavel Anderle
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Bc. Bohdan Petr
Bc. Vojtěch Byrtus
Bc. Jiří Čarvaš
Bc. Lucie Chudobová
Bc. Marek Cienciala
Bc. Jiří Cupek
Bc. Jaromír Dadok
Bc. Tomáš Daněček
Bc. Jiří Dočekal
Bc. Jakub Golasowski
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Bc. Martin Hoffmann
Bc. David Hoffmann
Bc. Martin Hýl
Bc. Petr Janík
Ing. Josef Jaroš
Bc. Dalibor Jedlička
Bc. Petr Ježíšek
Ing. Sergei Kiselev
Bc. Vladyslav Korbut
Bc. Tomáš Kostkan
Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
Bc. Dominik Kusák
Bc. Michael Lex
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Ing. Bc. Andrea Malá
Ing. Kryštof Matula
Ing. Patrik Mazur
Bc. Daniel Merta
Ing. Václav Merta
Ing. Jan Mokrý
Bc. Vít Müller
Bc. Ilona Němcová
Bc. Eva Novotná
Ing. Tomáš Obzina
Bc. Jana Pravdová
doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Ing. Filip Radkovský
Ing. Jiří Rygel
doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Ing. Bc. et Bc. Dagmar Zeman Skácelová
Ing. Michal Sniegoň
Bc. Daniel Snopek
Bc. Martin Špondr
Bc. Marek Štábl
Bc. Tereza Stredanská
Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Bc. Jiří Sukatsch
Ing. Jana Sviželová
Bc. Antonín Tkadlec
Bc. Dominík Tomášek
Bc. Adéla Vorálková
Ing. Josef Walek
Ing. Aleš Zaoral
Ing. Ladislav Zdařil
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem řešení projektu je získání nových poznatků z oblasti metalurgie a slévárenství. Výstupy ve formě publikací z oblastí metalurgického a slévárenského výzkumu budou ve formě článků na tuzemských i mezinárodních konferencích. Studenti navazujícího magisterského studia budou výstupy své experimentální činnosti presentovat ve svých diplomových pracích.

Výstupem projektu bude:
- zpracování diplomových a dizertačních prací,
- publikování výstupů z oblastí metalurgického a slévárenského výzkumu ve formě článků na
tuzemských i mezinárodních konferencích.

Časový harmonogram: orientační období řešení projektu
01. 2019 - 03. 2019: Návrh a příprava jednotlivých variant fyzikálního modelování; příprava provozních experimentů a návrh fyzikálního modelování odplynění tavenin v rafinační pánvi; možnosti ovlivnění mikročistoty oceli při tavbě v kyslíkovém konvertoru- rozbor literatury, definice základních parametrů; parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění na vakuovací stanici RH- rozbor literatury, stanovení základních parametrů; studium podmínek plynulého odlévání oceli na formování řádkovité struktury v tyčích- analýza literárních poznatků, rozbor literatury, definice jednotlivých podmínek; vliv okrajových podmínek odlévání oceli na zanášení licího prášku do ingotu-analýza literárních poznatků, stanovení okrajových podmínek; příprava železonosných vzorků experimentálním zkusověním a testování jejich vlastností- příprava experimentálních vzorků o různém složení; analýza vlivu injektáže prachového uhlí na chod vysoké pece-analýza literárních poznatků, definování a podmínky jednotlivých vlivů; Technologie zpracování kovonosné vsázky s vysokým podílem oxidů železa v EOP- analýza literárních poznatků; slévárenská napětí litinových odlitků- analýza literárních poznatků; napěťová analýza odstředivě litých ocelí analýza literárních poznatků; studium strukturních, mechanických a fyzikálních vlastností materiálů odstředivě litých válců jakosti HSS- analýza literárních poznatků
04. 2019 - 09. 2019: Realizace fyzikálního modelování jednotlivých variant fyzikálního modelování odplynění tavenin v rafinační pánvi; možnosti ovlivnění mikročistoty oceli při tavbě v kyslíkovém konvertoru- vyhodnocování jednotlivých parametrů; parametry ovlivňující mikročistotu oceli v průběhu odplynění na vakuovací stanici RH- vyhodnocování jednotlivých parametrů; studium podmínek plynulého odlévání oceli na formování řádkovité struktury v tyčích- stanovení jednotlivých podmínek; vliv okrajových podmínek odlévání oceli na zanášení licího prášku do ingotu- stanovení a vyhodnocení okrajových podmínek; příprava železonosných vzorků experimentálním zkusověním a testování jejich vlastností- testování a hodnocení vlastností železonosných vzorků, vyhodnocení pro provozní podmínky; analýzu vlivu injektáže prachového uhlí na chod vysoké pece, zpracování provozních údajů, srovnání výsledků s literárními údaji; technologie zpracování kovonosné vsázky s vysokým podílem oxidů železa v EOP- vyhodnocení jednotlivých; slévárenská napětí litinových odlitků- srovnání a vyhodnocení; napěťová analýza odstředivě litých ocelí- srovnání a vyhodnocení; studium strukturních, mechanických a fyzikálních vlastností materiálů odstředivě litých válců jakosti HSS- srovnání strukturních, mechanických a fyzikálních vlastností, sumarizace.
10. 2019 - 11. 2019: Vyhodnocování a zpracování dosažených výsledků.
12. 2019: Vypracování závěrečné zprávy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
35912,-35858,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)26800,-26800,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9112,-9058,-
2. Stipendia135000,-135000,-
3. Materiálové náklady45000,-49159,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek42000,-11955,-
5. Služby30000,-55412,-
6. Cestovní náhrady80638,-81165,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory40950,-40950,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady409500,-
Uznané náklady409499,-
Celkem běžné finanční prostředky409500,-409499,-