Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/143
Název projektuBroadbandLIGHT – ověřování možností využití technologií instalovaných na SMART polygonu veřejného osvětlení
ŘešitelNovák Tomáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.<br /> prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuCílem projektu je pokračování a návaznost na předchozí projekt SGS SP2018/117 z názvem BroadbandLIGHT - veřejné osvětlení ve SMART City. Jedná se zejména o pokračování výzkumu v oblasti využívání nových technologií dálkového řízení svítidel VO (veřejného osvětlení) a přidružených technologií určených pro zvýšení komfortu a snížení energetické náročnosti VO v reálném provozu na nově zrealizovaném polygonu BroadbandLIGHT na parkovišti FEI.

Výzkum bude orientován do problematiky řízení osvětlovacích soustav na základě vnějších požadavků. Tyto budou realizovány pomocí standardních časových požadavků na spínání VO v kombinaci s výstupy z kamerových, či jiných systémů. Kamerové systémy budou kalibrovány pomocí standardních světelně-technických přístrojů tak, aby bylo možné využívat informace kamerových systémů pro převod na jasové parametry na komunikaci. Dle požadavků řídicího systému pak bude osvětlovací soustava regulována na konstantní jasy, které jsou požadovány normami na osvětlování komunikací. Součástí měření bude i on-line vyhodnocování elektrických parametrů osvětlovací soustavy jako celku a zároveň i jednotlivých součástí systému ve smyslu svítidel i jednotlivých součástí SMART systému, tak aby bylo možné vyhodnotit energetickou náročnost nejen osvětlovacích soustav, ale i řídicích systémů. Světelně-technická měření budou probíhat v reálných atmosférických podmínkách. Měření bude kombinací vyhodnocování světelně-technických parametrů a parametrů kvality přenosu modulovaného signálu na světelném toku.

Dominantní část výzkumu se bude věnovat vyhodnocování bezpečnosti (viditelnosti) v různých oblastech světelného pole (polygonu). Jedná se zejména o vyhodnocování kamerových a vertikálních složek osvětleností v jednotlivých částech na a okolo komunikací a na přechodu pro chodce. Tato část je vyvolána sladěním požadavků na osvětlení z pohledu řidičů a kamerových systémů. Tyto je nutné doplnit o požadavky datových senzorů, potenciálně umístěných na automobilech. Součástí vyhodnocování bude i řešení kontrastů, tedy jasu chodců v kontextu s jasem pozadí v různých místech mezi sloupy VO a v kombinaci se svítícím automobilem.
Členové řešitelského týmuIng. Richard Baleja
Ing. Petr Běčák
Ing. Dominik Bernard
Ing. Petr Bos
Bc. Ondrej Čech
Bc. Branislav Chovanec
Ing. Ondřej Dolejší
Vijaya Sarathi Govindarajan
Ing. Lukáš Hájek
Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Ing. Martin Hrobárik
Bc. Tadeáš Janík
Ing. Jakub Kolář
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Bc. Martin Křivák
Bc. Martin Krupík
Ing. Lumír Kunčický
Ing. Jan Látal, Ph.D.
Bc. Lukáš Létal
Ing. Lukáš Novák
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Ing. Jan Pícha
Bc. Denis Roman
Ing. Filip Šarlej
Ing. Jan Šebesta
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Bc. Dominik Stachovec
Ing. Tomáš Stratil
Ing. Pavel Valíček
Ing. Aleš Vanderka
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Bc. Miroslav Večeřa
Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
Bc. Nikola Vrbinárová
Ing. Zdeněk Wilček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V minulosti byl za přispění jiných SGS projektů kompletně zhotoven polygon veřejného osvětlení BroadbandLIGHT, který umožňuje nasazení moderních LED svítidel v kombinaci s různými prvky IoT/SMART technologií. Tyto IoT/SMART technologie jsou prioritně navázány na senzorové aplikace a komunikační technologie. Díky těmto novým prvkům implementovaným do osvětlovacích soustav dochází k výraznému zvýšení potenciálu veřejného osvětlení v rámci veřejných i neveřejných služeb. To s sebou přináší množství nových výzev k řešení v podobě zajišťování dostatečné konektivity pro sítě VO, která je navázána na množství výstupů ze senzorových systémů, aplikací atd.

Výstupy se budou skládat s dílčích průzkumů zaměřených na jednotlivé funkční celky:
- numerické modely chování atmosférických jevů vůči modulovanému optickému svazku popřípadě světelnému toku,
- komunikace a přenos dat mezi infrastrukturou polygonu a pohybujícím se objektem (automobil/chodec),
- implementace malých fotovoltaických panelů na stožáry VO za účelem zajištění částečné soběstačnosti SMART/IoT technologií během dne,
- měření jasových poměrů a viditelnosti z pohledu chodců, automobilů a kamerových systémů,
- vyhodnocování dat z kamerových systémů pro zvýšení operability a funkcionality polygonu,
- vyhodnocování elektrických parametrů polygonu z důvodu vyhodnocení energetické náročnosti nadstavbových technologií
- vyhodnocování světelně-technických parametrů a parametrů kvality přenosu modulovaného signálu na světelném toku.

Výstupy z projektu budou prezentovány primárně na akcích EPE2019, SVĚTLO 2019, CIE 2019, ADEPT 2019, ICTON 2019, SPIE/OSA respektive v podobě impaktovaných publikací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53520,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13520,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady45000,-60479,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-39664,-
5. Služby33400,-24851,-
6. Cestovní náhrady100000,-63486,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory38000,-38000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady380000,-
Uznané náklady380000,-
Celkem běžné finanční prostředky380000,-380000,-