Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/134
Název projektuAplikace modelů hodnocení kvality na selektivní faktory dopravní infrastruktury
ŘešitelKocurová Petra Ing.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu1. Rozbor problematiky
Hodnocení kvality můžeme definovat jako proces evaluace, se systematickým posouzením hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a hodnoty činností, popřípadě významu daných institucí. Tento proces sleduje plnění kritérií či atributů, které byly definovány příslušnými strategickými dokumenty nebo metodikami. Výsledné hodnocení se liší na základě diferencí v přístupech, nastavených vstupních atributech a posuzovaných sekcích.

Tyto principy se promítají do všech odvětví národního hospodářství a politik. V České republice je tato aplikace zavedena například do hodnocení veřejných zakázek dle z. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek. Zkoumaným úsekem tohoto projektu je dopravní infrastruktura, do níž byl nově zaveden ministerstvem dopravy systém hodnocení CBA. Jedná se tedy o nový prvek. Ve vyspělých státech jsou tyto metody aplikovány nebo rovněž zaváděny v návaznosti na veřejný sektor. V zahraničí se tedy můžeme setkat s modely CAF, TQM, Six Sigma, benchmarking apod.. Tyto modely jsou diferenciálně využívány dle odvětví, sektorů, produktů a služeb. Pro porovnání v ČR jsou tyto metody aplikovány spíše na úrovni mikroekonomie a nově zaváděny pro zvýšení efektivity veřejné správy Peková a kol.(2012).

V odborných článcích a studiích se s kvalitou správy často spojuje její řízení a aktuálně je to implementace metody Lean Six Sigma. Tato metoda je podle společnosti PricewaterhouseCoopers (2018) definována jako „Manažerská metodologie určená ke zvýšení kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snížení nákladů. Jejími hlavními úkoly jsou systematicky odstraňovat plýtvání ze všech firemních procesů a zachovávat pouze aktivity, které mají skutečnou hodnotu pro zákazníka“. Aplikací této metody řízení do veřejné správy se zabývá Kregel a kol. (2018). Ve své práci implementuje rozšíření metody Lean Six Sigma pro veřejný sektor. Metodu řízení aplikuje na německých municipalitách, kde uvádí příklady úspěšné, problémy a výzvy. Tato metoda dosahuje více výsledků a je oceněna členy projektových týmů. V zahraniční literatuře se problematikou vyhodnocování a měření výkonu zabývá profesor McDavid a kol. (2018). Ve své knize se věnuje konceptuálnímu a praktickému přístupu k vyhodnocování pro veřejný sektor a neziskové organizace. Publikace obsahuje celý cyklus procesů a to: strategické plánování a alokaci zdrojů, návrhy a pravidla, implementaci a řízení a vyhodnocení s následnou zprávou o výsledcích. Hodnocení kvality správy také obsahuje publikace autora Pattona (2008), který se věnuje aplikovanému výzkumu v oblasti vyhodnocení projektů a procesů. Publikace obsahuje pomocný checklist pro hodnocení a následnou optimalizaci. Zabývá se také analýzou plusů a mínusů zvyšování odpovědnosti a hodnocení kvality výkonu správy na všech úrovních.

Z rozboru problematiky vyplývá, že je aplikace těchto metod odlišná, popřípadě neexistuje pro procesy spojené s dopravou. Předmětem výzkumu je tudíž aplikace modelů řízení a hodnocení kvality jako nástroje dopravní infrastruktury v českém prostředí, s rešerší na zahraniční implementace (good practice).

2. Zdroje
KREGEL, Ingo a André CONERS. Introducing Lean Six Sigma to a German municipality: an action research report. International Journal of Lean Six Sigma. 2018, 9(2), 221-237. DOI: 10.1108/IJLSS-02-
2017-0019. ISSN 2040-4166. Dostupné také z: https://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJLSS-
02-2017-0019
Lean Six Sigma. Pwc Česká republika [online]. [cit. 2018-11-29]. Dostupné z:
https://www.pwc.com/cz/cs/the-academy/change-and-innovation-management/lean-six-sigma.html
MCDAVID, James C, Irene HUSE a Laura R. L HAWTHORN. Program evaluation and performance measurement: an introduction to practice. Third Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., Corwin, CQ Press, [2019]. ISBN 978-1506337067.
PATTON, Michael Quinn. Utilization-focused evaluation. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, c2008. ISBN 978-1412958615.
PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejný sektor - řízení a financování. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-936-4.

3. Použité metody
- fáze přípravná, fáze analytická, fáze aplikační

3.1 Fáze přípravná a analytická - kvalitativní výzkum:
a. pozorování
b. rozbor textů a dokumentů, organizace a použití
c. fotodokumentace, audio-vizuální záznamy

3.2. Fáze analytická - bude použita smíšená metoda kvalitativní a kvantitativní. Předností smíšeného výzkumu je uplatnění výhod obou způsobů, lze odpovídat na širší a komplexnější vědecké otázky. Při bližší specifikaci lze zodpovídat i detailnější otázky, může poskytnout silnější evidenci pro závěry konvergencí výsledků a vést k jejich zobecnění.
Budou zde použity také matematicko-statistické modely pro zjišťování vztahů mezi sledovanými proměnnými (MCA, DEA, apod.) a výpočetní metody pro určení efektivnosti (ekonomické, technické).

3.3 Fáze aplikační - použití modelů pro řízení a hodnocení kvality (modely CAF, TQM, ISO, MA21, Six Sigma, Lean Six Sigma, benchmarking, benchlabeling, apod.).

4. Harmonogram prací
01/2019 - 02/2019: přípravná fáze - zapojení všech členů týmu do vyhledávání metodik aplikovaných v jednotlivých zemích a spojených právě s dopravním sektorem nebo sektorem minicipálního řízení (Faltejsek, Osika - vyhledávání: případové studie, rešerše, odborná literatura, zahraniční principy na úrovni mikro a makroekonomie; Kocurová - koordinace, vyhodnocování vhodné literatury, podkladů a metod pro použití, nastavení dat vhodných pro sběr a následnou analýzu)
03/2019 - 06/2019: Kocurová - plánovaná zahraniční stáž na dopravním institutu - sledování metodik a modelů vyhodnocování, řešení dopravní infrastruktury a její správy, sledování socio-kulturních aspektů
03/2019 - 05/2019: analytická část, sběr dat, příprava článků na konferenci - (Faltejsek, Kocurová - zapojení do analytické části, sběr dat, vyhodnocování dat dle dostupných software; Osika - sběr dat, zapojení architektonických a urbanistických předpokladů pro efektivnost; Kocurová - koordinace, příprava článku na konferenci)
05/2019 - 10/2019: hlavní aplikační část - použití sběrných dat do modelů ve vybraných částech, jejich porovnání (všichni členové týmu), příprava článků pro periodikum (všichni členové týmu, koordinace - Kocurová); účast na konferenci 06/2019, 09-10/2019 odeslání článku do vybraného časopisu.
11/2019 - 12/2019: vyhodnocení, kompletační fáze: komparace jednotlivých použitých metod s možností optimalizace, závěrečná prezentace výsledků, vyhodnocení úspěšnosti projektu - všichni členové týmu.

5. Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů
Hlavní řešitel: Ing. Kocurová Petra - je studentkou doktorského studia, výsledky projektu budou použity v její disertační práci (Aspekty bezbariérových tras v zastavěném území) jako dílčí část pro vyhodnocování aspektů bezbariérové dopravy. Do projektu je zapojena jako hlavní řešitel a iniciátor zvoleného tématu- znalost modelů, software pro aplikaci, publikační činnost.
Členové: Ing. Faltejsek Michal - je studentem doktorského studia a zabývá se informačním modelováním na území urbánních struktur, do projektu je zapojen z důvodu znalosti práce v software, který souvisí s tématem a publikační činnost. Výsledky projektu využije jako dílčí část své disertační práce.
Ing. arch. Osika Roman - je studentem doktorského studia, výsledky projektu budou zapojeny do jeho diseratační práce - Sídlo a systém , systémová analýza v hodnocení udržitelnosti a urbanistické ekonomie sídelní struktury; kde bude aplikovat modely hodnocení. Pro tým bude přínosný v posuzování sociálně-kulturních ukazatelů.
6. Předchozí dosažené výsledky členů týmů
6.1 Projekty členů týmu
SP2017/113 Tvorba 3D informačního modelu města a implementace facility managementu pro efektivní správu a provoz s využitím CFD simulací
SP2017/66 Teoretická a experimentální analýza vlivu zdroje tepla na energetickou náročnost pasivní budovy s využitím informačního modelování staveb
SP2017/173 Evaluace indikátorů ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields
SP2017/167 Numerické metody pro modelování environmentálních procesů
SP2016/120 Analýza a hodnocení úrovně evidence brownfields v malých obcích a městech
SP2016/119 Možnosti debarierizace veřejného prostoru v návaznosti na kontinuitu legislativního vývoje
SP2017/121 Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení
SP2017/153 Analýza aspektů bezbariérového užívání veřejného prostoru
SP2018/129 Použitelnost a zvýšení adaptability obytného prostředí současného bytového fondu
SP2018/156 Municipality a technicko- ekonomická optimalizace veřejného prostoru

6.2 Publikace
BÍLKOVÁ, A., ORSÁKOVÁ, D., NIEMIEC, B., KOCUROVÁ, P. Barrier-free public space transport hub complex in Ostrava-Svinov. In ESaT 2016 : 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, High Tatras Mountains, Slovak Republic : 29th of June - 1st of July 2016. Košice : Technická univerzita, 2016,
KOCUROVÁ, P., BÍLKOVÁ, A., NIEMIEC, B. Bezbariérové užívání dopravních uzlů Ostrava-Svinov a Katowice. In QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 23.- 27. května, 2016, Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016, s. 657-663.
BÍLKOVÁ, A., ORSÁKOVÁ, D., KOCUROVÁ, P., NIEMIEC, B. The issue of barrier-free public places – the transport interchange Ostrava-Svinov. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. London : Taylor & Francis, 2016, s. 729–734.
KOCUROVÁ, P., ENDEL, S., KUDA, F. 21. Internationale Konferenz Stadttechnik Karslbad 2016 STADT UND UMNUTZUNG VON INDUSTRIEFLÄCHEN / Auswirkungen von brachflächen auf Kommunen. In 21. Internationale Konferenz Stadttechnik Karslbad 2016 : Stadt und Umnutzung von Industrieflächen : Tagungsberichte : Juni 10, 2016, Karlsbad, Tschechische Republik. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2016, s. 152-160.
KOCUROVÁ, P., BÍLKOVÁ, A. The Mapping of Accessibility in the Area VŠB-TU Ostrava. In Juniorstav 2017: 19th International Conference of PhD Students : proceedings : Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 26.1.2017. Brno : Brno University of Technology, 2017,
BÍLKOVÁ, A., ORSÁKOVÁ, D., NIEMIEC, B., KOCUROVÁ, P. The issue of barrier elimination in public spaces in the area of the ostrava-svinov transport hub. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, roč. 2016, č. 10, s. 113-116.
BÍLKOVÁ, A., KOCUROVÁ, P. Barrier-free use of Zoological Gardens - Case study. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : urban planning, architecture & design : conference proceedings : 28-31 March, 2017, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Volume I. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 69-76.
BÍLKOVÁ, A., KOCUROVÁ, P. Stadtarchitekt - Stadtingenieur?. In Stadttechnik Karlovy Vary 2017: 22. internationale Konferenz : Stadttechniker - Stadtarchitekt : am 9. Juni 2017. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2017,
KOCUROVÁ, P., BÍLKOVÁ, A. Der städtische Raum mit den Augen blinder Menschen. In Stadttechnik Karlovy Vary 2017: 22. internationale Konferenz : Stadttechniker - Stadtarchitekt : am 9. Juni 2017. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2017,
KOCUROVÁ, P., KOCUROVÁ, K. Dotace a územně samosprávní celky. In Udržitelnost, inovace a ekonomika ve stavebnictví 2016 : sborník příspěvků : 16. května 2016, Praha, Česko. Praha : Fakulta stavební ČVUT Praha, 2016, s. 4.
KOCUROVÁ, P., BÍLKOVÁ, A. Sustainability of Street Space in Built-Up Territory in the Case of Barrier-Free Use. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, 2017, roč. 17, č. 1, s. 61-68.
KOCUROVÁ, P., BÍLKOVÁ, A., KOCUROVÁ, K. IMPLEMENTACE LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ VE VZTAHU K BEZBARIÉROVÉMU PROSTŘEDÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017 : recenzovaný sborník příspěvků : 18. – 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017, s. 1282-1289.
BÍLKOVÁ, A., KOCUROVÁ, P. ASSURANCE OF QUALITY AND THE ACCESSIBILITY OF PUBLIC SPACES UNDER CURRENT LEGISLATION. In QUAERE: recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017, s. 729-736.
KOCUROVÁ, P., BÍLKOVÁ, A. IMPAKT PRVKŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ. In QUAERE: recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017, s. 737-743.
BÍLKOVÁ, A., KOCUROVÁ, P. Nakládání s bývalými průmyslovými areály - frýdecko-místecké textilky. In Juniorstav 2018 : sborník příspěvků 20. odborné konference doktorského studia : 25. ledna 2018, Brno, Česko. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018, s. 245-250.
FALTEJSEK, Michal, Natalie SZELIGOVA a Barbara VOJVODIKOVA. Application of building information modelling in planning of future use of underused areas. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Municipal Engineer: 10.1680/jmuen.17.00038. ISSN 0965-0903. Dostupné z: https://www.icevirtuallibrary.com/doi/10.1680/jmuen.17.00038
FALTEJSEK, Michal, SZELIGOVÁ, Natálie, VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Uplatnění informačních nástrojů Facility Managementu při evidenci brownfields. Journal of Engineering and Applied Sciences. Faisalabad, Pákistán: Medwell Publishing, 2016. 11(9), s. 2003-2008. ISSN 1816-949X. Dostupné z doi: 10.3923/jeasci.2016.2003.2008.
FALTEJSEK, Michal, SZELIGOVA, Natalie, VOJVODIKOVA, Barbara. Information modelling of buildings as an instrument of sustainable development of the locality. In: SGEM2018: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2018: Geoinformatics : 30 June - 9 July, 2018, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2018. ISSN 1314-2704.
SZELIGOVÁ, N., VOJVODÍKOVÁ, B., TEICHMANN, M., FALTEJSEK, M.. Možnosti efektivnějšího přístupu ke správě dříve využívaných území na území malých obcí a měst. In: SGEM2017: 17th Int. Multidisciplinary Scientific GeoConference 2017: Nano, Bio, Green and Space: Technologies for Sustainable Future: conference proceedings: Sofia: STEF92 Technology, 2017. ISSN 1314-2704.
FALTEJSEK, Michal. Selbstverwaltung der städte unter verwendung von informationstechnologien: Sammelband der Referate von der 22. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2017 - "Stadtarchitekt - Stadtingenieur". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2017. ISBN 978-80-87438-88-3.
FALTEJSEK, Michal. Smart Cities – chytrá správa města s využitím metody BIM: Sborník konference Udržitelnost, inovace a ekonomika ve stavebnictví 2016. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2016. ISBN 978-80-01-05994-4
FALTEJSEK, Michal, SZELIGOVÁ, Natálie. Management of Urban spaces and properties with use of Information Modelling of Buildings. In: The Journal Tehnički vjesnik – Technical Gazette 2017. Croatia: Univesity of Osijek, 2017. I SSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online).
CHUDIKOVÁ, Blanka, FALTEJSEK, Michal. Solar energy in buildings solved by building information modeling. In: The 5th International Conference on Mechanical Engineering Materials Science and Civil Engineering: Kuala Lumpur, Malaysia.
CHUDÍKOVÁ, Blanka a Michal FALTEJSEK. Navrhování, údržba a rekonstrukce technických zařízení budov s využitím rozšířené a virtuální reality. VVI: Vytápění, větrání, instalace. 2019. ISSN 1210-1389.
CHUDIKOVA, B., FALTEJSEK, M. (2018): Application of virtual reality and building information modeling on solar systems. 3nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT.
CHUDIKOVA, B., FALTEJSEK, M., SKOTNICOVA, I. (2018): Evaluation of the quality of the indoor environment in college clasrooms. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2018
MIKLICA, Petr, FALTEJSEK, Michal. Řešení pro projektanty na cestě k BIM. CAD: www.cad.cz. 2017, 2017(5), 3.

7. Rozpočet - odůvodnění
7.1 Stipendia - 110 000,-
Kocurová - 50 000,- (počet hodin práce na projektu dle hodinové sazby minimální mzdy pro rok 2018 - 683,1 hod/délka projektu)
Faltejsek - 40 000,- (počet hodin práce na projektu dle hodinové sazby minimální mzdy pro rok 2018 - 546,5 hod/délka projektu)
Osika - 20 000,- (počet hodin práce na projektu dle hodinové sazby minimální mzdy pro rok 2018 - 273,2 hod/délka projektu)
7.2 Služby - 17 000,-
Vložné na konferenci - 560 € (aktuálně 14 430,- Kč)
Jazykové korektury - 2 570,-
7.3 Cestovní náhrady 7 100,-
Náklady na dopravu na konferenci - 7 100,-
7.4. Režijní náklady(10% nákladů z projektu) - 14 900,-


8. Rizika

8.1 Interní - minimální předpoklad výskytu: možná obměna složení týmu(např. ukončení studia apod.); možné změny podcílů práce na základě přístupnosti dat a softwarů (organizace neposkytnou data, drahé software pro vyhodnocení), zkreslení výsledků špatným odhadem či měřením.

8.2 Externí - změny v konferencích (změna vložného, konference se nebude pořádat), změny měnových kurzů či inflace, zamítnutí příspěvku redakční radou.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Faltejsek
Ing. Petra Kocurová
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. arch. Roman Osika
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Anotace: Hodnocení kvality procesů se projevuje u činností ve veřejném i soukromém sektoru. Právě metody aplikované v sektoru soukromém a to zejména ty, které jsou spojené s řízením zdojů, se v současnosti začínají šířeji aplikovat i do sektoru veřejného. Optimalizace je také nutná ve stavebnictví, které je elementem průmyslu a tudíž celkového národního hospodářství. Projekt se zaměřuje na oblast dopravní infrastruktury a použití jednotlivých modelů v komparaci s nově zavedeným modelem CBA.

2. Cíl výzkumu: cílem projektu je porovnat modely pro hodnocení kvality a zajištění případné optimalizace tak, aby se daly aplikovat na vybrané části procesů v dopravní infrastruktuře. Procesy budou zejména spojeny se správní činností a činnostmi zajišťujícími strategické a koncepční plánování. Výsledky projektu budou rovněž realizovány jako dílčí celky v disertačních pracích členů týmu. Podcílem projektu je nastavení parametrů pro hodnocení různých druhů efektivností, které jsou spojené s provozem dopravní infrastruktury. Efektivnost je chápána zejména jako ekonomická a technická, projekt ale nastaví další faktory v širším měřítku (měkké faktory). Tyto faktory rozšiřují běžné chápání efektivnosti, užitku a hospodárnosti (model 3E). Může se jednat například o dostupnost, komfort, udržitelnost, inkluze, ekologie, princip dopravy jako veřejného statku apod..

3. Očekávané výstupy:
- výstup v časopise: 1x Jsc nebo Jimp;
TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE
ISSN: 1478-3363;dostupné z https://www.tandfonline.com/loi/ctqm20
např. články: - Applying Six Sigma in urban public transportation to reduce traffic accidents involving municipality buses
- Six Sigma adoption in public utilities: a case study
- Economic analysis of TQM adoption in the construction sector
použití v projektu: aplikace metod pro řízení procesů ve vazbě na správu dopravní infrastruktury či celkovému zajištění problematiky
městského inženýrství. Inovací je absence aplikace těchto metod v rámci tohoto sektoru na území ČR.

nebo

Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer
ISSN:0965-0903
např. články: - Technology to support independent travel in the UK
- Factors influencing municipal construction project performance
použití v projektu: zohlednění faktorů dopravy v řešení projektu a využití použitých principů. Inovací je aplikace metod řízení do procesu
městského inženýrství.

nebo

Advances in Transportation Studies
ISSN: 1824-5463
např. články: - Evaluation of road safety level during a recession period: A comparison using safety and economic factors
- A fuzzy TOPSIS approach based to evaluate the transportation mode selection: An experience in a suburban university
použití v projektu: vytyčení cílů pro bezpečnou dopravu s evaluací v ekonomickém prostředí a příklady použití analytických metod pro
dopravní modely. Inovací je zakomponování modelů řízení kvality do dopravního sektoru.

- aktivní účast na mezinárodní konferenci: 1x D (evidované v databázi WoK nebo Scopus),
Urban Transport 2019 – vložné 560 € 25-27 červen 2019 publikované v WIT Transactions on The Built Environment (ISSN: 1743-3509).
dostupné z https://www.wessex.ac.uk/conferences/2019/urban-transport-2019#Introduction-and-Topics
jedná se o uznávanou vědeckou konferenci s tématy týkajícími se výzkumu v rámci tohoto projektu například: Urban transport planning and
management, Urban strategies, Mobility and public space, Smart city transport, Urban impacts of public transport, Economic and social impact.

nebo

ESAT International Conference on Engineering Sciences and Technologies
předchozí ročníky publikované ISBN 9781138029071;, dostupné z http://www.esat-conference.com/ Multioborová konference inženýrských věd a
technologií se sekcí zaměřenou na dopravu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia110000,-110000,-
3. Materiálové náklady0,-1369,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby17000,-22731,-
6. Cestovní náhrady7100,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14900,-14900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady149000,-
Uznané náklady149000,-
Celkem běžné finanční prostředky149000,-149000,-