Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/128
Název projektuPříprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem studia při řešení projektu bude optimalizace fyzikálně-metalurgických vlastností slitin v souvislosti s technologiemi jejich přípravy a zpracování. Důležitým aspektem při přípravě slitin bude možnost jejich následné recyklace a znovu využití pro přípravu Hi-Tech materiálů s požadovanými vlastnostmi, což je v současnosti velmi důležité kritérium pro klasifikaci materiálů z hlediska udržitelnosti rozvoje.
Projekt bude zaměřen do následujících oblastí:
- problematika tavení a odlévání různých typů slitin na bázi Ti, Ni, Fe, Cu, Co, Ni-Al, Ti-Al, Fe-Al, Ni-Ti, Ti-Nb, Cu-Co, aj. specifickými metodami včetně možnosti následné optimalizace struktury vybraných materiálů pomocí směrové krystalizace;
- problematika přítomnosti vměstků a změny chemického složení ve slitinách v souvislosti s interakcí materiálu tavícího kelímku a taveniny, tedy zejména nauhličení titanových slitin;
- možnosti modifikace struktury intermetalických slitin nelegovaných i legovaných na bázi Ni-Al, Ti-Al pomocí Bridgmanovy metody a elektronového zonálního tavení metodou visuté zóny;
- příprava předslitin metodou plazmové metalurgie pro tavení slitin legovaných vysokotavitelnými kovy, hodnocení struktury a vybraných mechanických vlastností připravených experimentálních slitin;
- získání těžkých neželezných kovů při recyklaci kovových odpadů; posouzení materiálových a technologických možnosti zpracování odpadů hydrometalurgicky s následným získáním kovů elektrolýzou;
- příprava a studium vysoce porézních brusných materiálů s kovovou matricí na bázi Cu-Sn s využitím porotvorných aditiv za účelem zvýšení efektivity procesu broušení;
- příprava a charakterizace slitin na bázi R-Fe-B metodou strip casting;
- elektrochemické chování vybraných kovových biokompatibilních materiálů (slitiny Ti, slitiny NiTi, korozivzdorné oceli), možnosti modifikace vlastností povrchu Ti slitin anodizací;
- vliv tepelného zpracování na strukturní a mechanické vlastnosti Ti slitin připravených aditivními technologiemi;
- vliv vad a složení na mechanické vlastnosti Al-Mn slitin;
- propagace a popularizace problematiky sběru, třídění a zpracování odpadů s cílem zvýšit společenskou odpovědnost obyvatel ve vztahu k udržitelnému rozvoji a aktivnímu přístupu k ochraně životního prostředí;
- vybrané postupy pro zpracování Li-Ion odpadních baterií, zaměřené na získávání kovů pyrometalurgickými postupy, např. mědi, kobaltu, niklu, případně dalších kovů; důsledky používání lithiových baterií a nakládání s odpadními bateriemi pro životní prostředí.
Členové řešitelského týmuBc. Jakub Barabáš
Bc. Klára Blechová
doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Bc. Slavka Čubanová
Bc. Radoslava Demová
Ing. Kamila Dostálová
prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Bc. Pavel Horák
Ing. Veronika Jordanovová
Ing. Jan Juřica
Ing. Michal Kopelent
Ing. Vojtěch Kubeš
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Bc. Jan Majzner
doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Bc. Dagmar Mazurková
Bc. Pavel Piňos
Bc. Jana Miczková
Ing. Hana Rigoulet
Bc. Hana Salomonová
Ing. Jan Škoda
Ing. Bc. Dominika Šoustková
Ing. Ondřej Štefek
Ing. Michal Štencek
Ing. Václav Strung
Bc. Radek Suchánek
doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Bc. Ludvík Topiař
Bc. Marek Veselý
Bc. Tomáš Vlachopulos
Ing. Monika Zbránková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je podpora studentů magisterských a doktorských studijních programů při jejich zapojení do řešení výzkumně vývojové problematiky pracoviště. Studenti v rámci svých diplomových a disertačních prací, ve spolupráci se svými vedoucími diplomových prací a školiteli se zaměří na problematiku přípravy, zpracování a recyklaci různých typů materiálů. Koncepce projektu vychází ze stále rostoucího významu nových technologií při přípravě moderních a často velmi složitých materiálů a komponent používaných v různých odvětvích (jako například rapid prototyping, strip casting, plazmová metalurgie, elektronové zonální tavení, indukční tavení ve studeném kelímku, prášková metalurgie,aj.), dále z rostoucích požadavků na ekologické principy výroby, zavádění čistých technologií a rostoucího potenciálu stávajících odpadů z různých podniků výrobního, případně zpracovatelského charakteru.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13380,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3380,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady150000,-96837,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek7900,-57196,-
5. Služby95000,-86371,-
6. Cestovní náhrady40000,-52516,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory36700,-36700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady367000,-
Uznané náklady367000,-
Celkem běžné finanční prostředky367000,-367000,-