Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/116
Název projektuInterference metod snižování emisí škodlivých látek
ŘešitelBorovec Karel Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu tohoto projektu je řešení dvou výzkumných aktivit, jejichž společnou charakteristikou je spojení se spalovacími a zplyňovacími procesy.
Výzkumná aktivita 1:
Požadavky na snižování emisí ze spalování fosilních paliv jsou zajišťovány instalací a provozem technologií, využívajících primárně roztoky a sorbenty redukující, zachycující a tím snižující sledované složky emisí na požadované hodnoty emisních limitů pro daná spalovací zařízení. Od roku 2021 dochází jednak k dalšímu snížení těchto limitů a jednak k rozšíření sledovaného seznamu složek emisí.
Mezi ně patří nově rtuť. V rámci projektu budou provedena měření v laboratoři i na reálném zdroji, kde bude sledován vliv použité technologie na kvalitu a přesnost metodiky kontinuálního měření emisí Hg.
Během experimentů provedou studenti testy vytypovaných přístrojů při využití , technologie na snížení emisí SO2(DeSOx), a technologie na snížení emisí NOx (DeNOx) a různých sorbentů na snížení konc. Hg v emisích. Během projektu bude díky přístrojovému vybavení VEC možno sledovat on-line změny složení plynu před i za testovanou technologií a pomocí určitých technik potenciální vliv vysoké koncentrace SO2 a výše čpavkového skluzu na KME Hg.
Výzkumná aktivita 2:
Předmětem výzkumu druhé aktivity bude kvalitativní a kvantitativní analýza složení plynu vzniklého ve zplyňovací technologii s využitím přenosných analyzačních přístrojů (Pollutek Syngas Analyser 3000p, FTIR spektrometr), přičemž bude sledován vliv možných interferujících složek plynu na kvalitu analýzy.
Cíle:
• Interference metod snižování emisí nechtěných látek obsažených v syntézním plynu
• Stanovení složení plynu ze zplyňování a po průchodu sestavou čistících aparátů pro odloučení tuhých znečišťujících látek a dehtů obsažených v syntézním plynu
• Identifikace znečišťujících látek obsažených v syntézním plynu
• Vyhodnocení efektivity aparatury pro čištění plynu, porovnání kvality syntézního plynu před čistící sekcí a za ní
Výsledky budou prezentovány v odborném časopise a publikován ve spolupráci s kolegy ve wroclavské univerzitě, v recenzovaném časopise a zveřejněn v databázi scopus.
Členové řešitelského týmuIng. Karel Borovec, Ph.D.
Ing. Jakub Čespiva
Miroslav Durčák
Ing. Oleksandr Molchanov
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předmět výzkumu v rámci projektu:
Cílem tohoto projektu je řešení dvou výzkumných aktivit, jejichž společnou charakteristikou je spojení se spalovacími a zplyňovacími procesy. Každá aktivita je vedena samostatnými doktorandy, počítáme dále s rozšířením týmu o dva studenty magisterského studia.
Výzkumná aktivita 1:
Požadavky na snižování emisí ze spalování fosilních paliv jsou zajišťovány instalací a provozem technologií, využívajících primárně roztoky a sorbenty redukující, zachycující a tím snižující sledované složky emisí na požadované hodnoty emisních limitů pro daná spalovací zařízení. Od roku 2021 dochází jednak k dalšímu snížení těchto limitů a jednak k rozšíření sledovaného seznamu složek emisí.
Mezi ně patří nově rtuť. V rámci projektu budou provedena měření v laboratoři i na reálném zdroji, kde bude sledován vliv použité technologie na kvalitu a přesnost metodiky kontinuálního měření emisí Hg.
Během experimentů provedou studenti testy vytypovaných přístrojů při využití , technologie na snížení emisí SO2(DeSOx), a technologie na snížení emisí NOx (DeNOx) a různých sorbentů na snížení konc. Hg v emisích. Během projektu bude díky přístrojovému vybavení VEC možno sledovat on-line změny složení plynu před i za testovanou technologií a pomocí určitých technik potenciální vliv vysoké koncentrace SO2 a výše čpavkového skluzu na KME Hg.
Výsledkem výzkumu bude přehled nejdůležitějších parametrů a jejich limitů, které zajistí provoz KME Hg během jejich používání bez ovlivnění interferujících složek emisí. . Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném periodiku.
Výzkumná aktivita 1:
1. Rešerše literatury
2. Definice interferujících složek
3. Návrh metodiky sledování a interferujících složek emisí
4. Návrh techniky pro snížení vlivu interferujících složek
5. Vyhodnocení naměřených výsledků
6. Vypracování závěrečné zprávy a publikace výsledků

Výzkumná aktivita 2:
Název:
Kvalitativní a kvantitativní analýza složení plynu vzniklého ve zplyňovací technologii využitím přenosných analyzačních přístrojů (Pollutek Syngas Analyser 3000p, FTIR spektrometr).

Cíle:
• Interference metod snižování emisí nechtěných látek obsažených v syntézním plynu
• Stanovení složení plynu ze zplyňování a po průchodu sestavou čistících aparátů pro odloučení tuhých znečišťujících látek a dehtů obsažených v syntézním plynu
• Identifikace znečišťujících látek obsažených v syntézním plynu
• Vyhodnocení efektivity aparatury pro čištění plynu, porovnání kvality syntézního plynu před čistící sekcí a za ní
Výstupy:

• Recenzovaný článek
• Impaktovaný článek (spolupráce - Wroclaw)
• D (konference)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia77000,-77000,-
3. Materiálové náklady154000,-174754,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-61711,-
5. Služby115000,-136891,-
6. Cestovní náhrady100000,-35644,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory54000,-54000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady540000,-
Uznané náklady540000,-
Celkem běžné finanční prostředky540000,-540000,-