Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/115
Název projektuVýzkum v oblasti optimalizovaného návrhu dopravních a skladovacích procesů s užitím zkušebních zařízení a simulačních technik.
ŘešitelJezerská Lucie Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem jsou aktuální potřeby průmyslu v oblasti konstrukčních návrhů dopravních nebo skladovacích zařízení sypkých hmot. Požadavkem se stává stále rychlejší optimalizace konstrukčních a technologicko-procesních parametrů založených na zjištěných mechanicko-fyzikálních vlastnostech partikulárních hmot. Toho lze dosáhnout pomocí numerických modelů DEM simulací, které navíc eliminují finanční náročnost prvotních optimalizací prototypů inženýrských děl a dopravních procesů. Pro podporu užití simulací bude v rámci projektu využito zkušebních zařízení. Výzkum bude orientovaný také na optimalizace těchto zařízení pro konkrétní aplikace v oblasti dopravy, skladování a manipulace se sypkými hmotami.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Diviš
Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
Ing. Lucie Jezerská, Ph.D.
Ing. Kateřina Urbanová
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Rostislav Prokeš
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Václav Ruttkay
Ing. František Zádrapa
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je optimalizovaný návrh a užití zkušebních zařízení a experimentů ke zjištění efektivních dopravních, nebo skladovacích procesů. S využitím DEM simulací se jedná také o kalibrace vstupních parametrů pro metodu diskrétních prvků v souvislosti s mechanikou sypkých hmot uvnitř systému. Všechny získané údaje budou dále aplikovány pro detailněji specifikované odvětví partikulárních hmot a na jejich konkrétní mechanicko-fyzikální vlastnosti. Dosažené výsledky výzkumu budou prezentovány na mezinárodních konferencích a v odborných publikacích.
Harmonogram projektu:
1. čtvrtletí 2019 – Rešerše v oblastech inovativních metodik optimalizačních a kalibračních experimentů
2. čtvrtletí 2019 – Návrh zařízení, experimentů a způsobů k dosažení cílů
3. čtvrtletí 2019 – Úpravy konstrukce zařízení, experimenty, optimalizace
4. čtvrtletí 2019 – Provedení a vyhodnocení experimentálních dat, jejich publikace

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady44300,-42722,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek33500,-4205,-
5. Služby30000,-49039,-
6. Cestovní náhrady5000,-10334,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19200,-19200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-16500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady192000,-
Uznané náklady192000,-
Celkem běžné finanční prostředky192000,-192000,-