Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/106
Název projektuMechanismus pro sjednocení přístupu k tvorbě bezpečnostních plánů
ŘešitelTomanová Kateřina Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je vytvoření mechanismu, který by umožnil sjednocení přístupu při zpracování různých havarijních, krizových a územních plánů, (dále jen „bezpečnostních plánů“), a tím i zefektivnil jejich využití v praxi.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Ing. Barbora Machalová
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Ing. Kateřina Tomanová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je vytvoření mechanismu, který umožní sjednocení přístupů, a tím i zjednodušení při zpracování bezpečnostních plánů, což by se mohlo promítnout do zefektivnění při jejich využití při řešení mimořádné události. K dosažení hlavního cíle, je potřeba si určit dílčí cíle, které pomohou získat požadovaný výsledek projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia54000,-54000,-
3. Materiálové náklady15000,-9400,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby33000,-29212,-
6. Cestovní náhrady35000,-44388,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13700,-13700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150700,-
Uznané náklady150700,-
Celkem běžné finanční prostředky150700,-150700,-