Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/98
Název projektuTeploty vznícení kapalných uhlovodíků
ŘešitelPoledník Jan Ing.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Předmět výzkumu
Hlavním předmětem výzkumu bude hledání teplot vznícení alkoholů a jejich směsí a směsí s vodou, zároveň budou zkoumány teploty vznícení kapalných uhlovodíků vzniklých Fischer-Tropschovou syntézou. Budou přezkoumány vlivy tvaru zkušební nádoby na teplotu vznícení.

Postup řešení:
Při stanovení a hodnocení teploty vznícení experimentálně, hraje důležitou roli, že tento parametr nemá hodnotu fyzikální konstanty. Hodnota tohoto parametru je dána zkušebním zařízením a reprodukovatelné hodnoty lze získat jen při dodržení daných zkušebních podmínek. Pro dosažení spolehlivých a porovnatelných výsledků je nutné definovat zkušební podmínky a metody, za kterých se mají teploty vznícení určovat.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Ing. Jan Poledník
Ing. Jan Skřínský, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Návrh projektu odpovídá zaměření Katedry bezpečnosti práce a procesů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Teplota vznícení je jedním z technicko-bezpečnostních parametrů.
Hlavním cílem projektu je zkoumat teplotu vznícení kapalných uhlovodíků vzniklých Fischer-Tropschovou syntézou a samotných alkoholů a jejich směsí.
Hlavním výstupem projektu je zpracování průběžné a závěrečné zprávy, která bude mít náležitosti dle organizační směrnice VŠB-TU Ostrava. Výsledky experimentu budou dále sloužit ke zpracování části disertační práce hlavního řešitele projektu. Výsledky projektu budou publikovány v recenzovaném a impaktovaném časopise.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-27000,-
3. Materiálové náklady7000,-10000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby22000,-13300,-
6. Cestovní náhrady28000,-28000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-8700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady87000,-
Uznané náklady87000,-
Celkem běžné finanční prostředky87000,-87000,-