Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/96
Název projektuVýzkum indikátorů vzniku nežádoucích událostí narušujících funkční parametry prvků elektroenergetické kritické infrastruktury
ŘešitelŠplíchalová Alena Ing.
Školitel projektudoc. Ing. David Řehák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem projektu je výzkum indikátorů vzniku nežádoucích událostí narušujících funkční parametry prvků elektroenergetické kritické infrastruktury. Projekt bude založen na definování indikátorů a určení jejich indikačních parametrů, na základě čehož bude možno včasně predikovat narušení funkčních parametrů prvků kritické infrastruktury. Stěžejními výstupy projektu tedy budou nadefinované indikátory a jejich indikační parametry a návrh postupu jejich využití k včasné indikaci vzniku nežádoucích událostí narušujících funkční parametry prvků elektroenergetické kritické infrastruktury. Praktická část projektu spočívá v realizaci případové studie užití indikátorů pro vybraný prvek kritické infrastruktury v odvětví elektroenergetiky.
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Brabcová, Ph.D.
Ing. Nikol Kotalová
Ing. Miloš Kovalčík
Ing. Vendula Onderková
Ing. David Patrman
doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Ing. Alena Šplíchalová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je definování postupu užití vytyčených indikátorů, spolu se stanovenými indikačními parametry, které slouží k indikaci vzniku nežádoucích událostí narušujících funkční parametry prvků elektroenergetické kritické infrastruktury. Za účelem dosažení hlavního cíle byly stanoveny následující dílčí cíle: (1) Analýza prvků elektroenergetiky, jejich funkčních parametrů a nežádoucích událostí, (2) Definování indikátorů a indikačních parametrů vzniku nežádoucích událostí a (3) Návrh a demonstrace postupu užití indikátorů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia121000,-121000,-
3. Materiálové náklady5000,-5000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby63200,-63200,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17000,-17000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady216200,-
Uznané náklady216200,-
Celkem běžné finanční prostředky216200,-216200,-