Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/95
Název projektuPosouzení vybraných typů atypických křižovatek z hlediska stavebního a kapacitního
ŘešitelMácha David Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuRozbor stavu problematiky v ČR a ve světě:
Standardní typy úrovňových křižovatek lze zjednodušeně rozdělit na průsečné (čtyřramenné, obvykle s hlavní pozemní komunikací vedenou přímo), stykové (tříramenné, hlavní komunikace opět přímá) a okružní (mini, jednopruhové, dvoukruhové a v dnešní době turbo-okružní křižovatky). Jiné rozdělení může rozlišovat křižovatky na neřízené a na řízené pomocí světelného signalizačního zařízení. Atypickými křižovatkami pozemních komunikací rozumíme např. křižovatky se zalomenou předností (tzn., že hlavní pozemní komunikace nevede přímo), okružní křižovatky se světelným signalizačním zařízením, dvojité okružní křižovatky, křižovatky s nestandardním úhlem křížení, vyšším počtem ramen atp. Pro účely tohoto projektu zde lze také řadit standardní křižovatky, u kterých je jejich vzájemná vzdálenost natolik malá, že se navzájem ovlivňují. U těchto typů křižovatek nelze použít standardní metody návrhu a kapacitního výpočtu.
Posouzení křižovatek pozemních komunikací ze stavebního a kapacitního hlediska se v ČR provádí jednak dle ČSN 73 6102 [1] (především stavební část) a jednak dle TP 188 [2] (především kapacita). TP 188 byly v roce 2018 poměrně výrazně změněny, ale stále zde nejsou hodnoceny aspekty, týkající se především atypických křižovatek. Obdobně tomu tak je i v zahraničních předpisech, např. na Slovensku (viz [3] a [4]) či v zahraničí hojně využívaných manuálů HCM [5] a HBS [6].
Výše citované zdroje se zabývají obvykle standardními projekčními a výpočtovými metodami. Pro posouzení vhodnosti navržených stavebních prvků na křižovatkách lze vhodně využít videoanalýzu konfliktních situací, která je popsaná v [7] a byla vyvinuta na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Pro kapacitní posouzení lze mimo výpočetních metod dle technických norem či technických podmínek použít v dnešní době stále populárnějších mikrosimulačních modelů silničního provozu na křižovatkách, např. s využitím programu PTV VISSIM (viz např. práce [8] a [9]).

Citace:
[1] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (ed.2). Česká státní norma, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.
[2] TP 188. Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací. Technické podmínky, MD ČR a ŘSD ČR, 2018.
[3] STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách. Slovenská technická norma, Slovenský ústav technickej normalizácie, 2004.
[4] TP 16/2015 Výpočet kapacít pozemných komunikácií. Technické podmienky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja SR, 2015.
[5] Highway capacity manual (HCM). Washington, D.C.: Transportation Research Board, National Research Council, 2010, ISBN 9780309160773.
[6] Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS). Ausg. 2001, Fassung 2005. Köln: FGSV Verlag, 2005. ISBN 3-937356-44-4.
[7] KŘIVDA Vladislav, PETRŮ Jan, MAHDALOVÁ Ivana, ŽITNÍKOVÁ Kateřina. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, 184 s. Monografie. ISBN 978-80-248-3995-0.
[8] MÁCHA David. Návrh úprav na křižovatce Martinovská - Provozní - 1. čs armádního sboru v Ostravě. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, 2017.
[9] NOVÁK Jakub. Návrh úprav na křižovatce 17. listopadu - K Myslivně - nábřeží SPB v Ostravě. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, 2017.

Přehled použitých metod:
Analýza stávajících metod – S využitím současných ČSN a TP budou analyzovány chybějící parametry křižovatek (podrobná geometrie, nájezdové úhly, vliv vzájemné vzdálenosti sousedních křižovatek atp.). Obdobně budou analyzovány stávající kapacitní metody. Výsledky budou složit k posouzení vhodnosti stavebních prvků a ke kapacitnímu posuzování.
Sčítání intenzit dopravy – Bude využito sčítací zařízení (NC200 a Icoms), příp. ručního sčítání. Bude nutné dokoupit jen potřebné vybavení pro instalaci těchto zařízení (nářadí a spojovací materiál). Výsledky budou sloužit ke kapacitnímu posouzení, k posouzení správného typu křižovatky atp.
Fotodokumentace a videoanalýza konfliktních situací – Na vybraných křižovatkách v ČR i zahraničí bude pořízena jak detailní fotodokumentace křižovatek (použité uspořádání, stavební prvky atp.), tak videozáznamy provozu na křižovatkách. Bude potřeba dokoupit jen náhledový monitor k fotoaparátu/kameře pro detailnější práci v terénu. Výsledky budou sloužit jak pro analýzy nevhodně navržených stavebních prvků, tak pro kapacitní posouzení.
Mikrosimulační modely – Bude využito programu PTV VISSIM. Výsledky budou sloužit hlavně pro kapacitní posouzení křižovatek.
Rozsah prací je závislý na počtu navštívených křižovatek, přesný počet nelze korektně určit. Nicméně je předpoklad, že podrobně analyzováno (tj. přesné sčítání intenzit, videoanalýzy a modely) bude cca 10 křižovatek a to tak, aby bylo zastoupeno co největší množství atypických typů křižovatek.


Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Ing. David Mácha (odpovědný řešitel, prezenční doktorand, téma disertační práce: Kapacitní posouzení atypických křižovatek s využitím mikrosimulace) – bude provádět sčítání dopravy, kapacitní posuzování a tvorbu modelů se zaměřením na analýzy křižovatek se zalomenou předností, nestandardním úhlem křížení, vyšším počtem ramen.

Ing. Jakub Novák (kombinovaný doktorand, téma disertační práce Kapacitní posouzení řízených křižovatek s využitím mikrosimulací) – bude provádět sčítání dopravy, kapacitní posuzování a tvorbu modelů se zaměřením na analýzy křižovatek se světelným signalizačním zařízením.

Bc. Lucie Slavíková (prezenční mag. studium, od 1.2.2019 pravd. kombinovaný doktorand, téma disertační práce: Interakce dvou okružních křižovatek) – bude provádět fotodokumentaci a videoanalýzy konfliktních situací, včetně analýz blízkých křižovatek.

doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. (školitel) – kontrola plnění cílů a harmonogramu, odborný dozor a konzultant


Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:
Odpovědný řešitel (Ing. Mácha) a další řešitel (Ing. Novák) studují doktorské studium teprve od 1. 2. 2018 a zatím nemají žádné výsledky v RIV. Totéž se týká dalšího řešitele (Bc. Slavíkové), která v současnosti dokončuje navazující magisterské studium.


Harmonogram prací:
- leden – březen: analýzy stávajících metod, přípravné práce pro měření
- duben – červenec: realizace měření v ČR a zahraničí (sčítání dopravy, pořizování fotodokumentace a videozáznamů)
- květen – říjen: analýzy již naměřených křižovatek (geometrie, nájezdové úhly atp.), vytváření mikrosimulačních modelů, posouzení kapacity výpočetními metodami a s využitím modelů
- září – listopad: publikování výsledků
- do 14. 12. 2019 ukončení projektu
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Ing. David Mácha
Ing. Jakub Novák
Ing. Lucie Slavíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je na základě vlastních měření na vybraných atypických křižovatkách v ČR i zahraničí provést posouzení vlivu geometrie těchto typů křižovatek, nájezdových úhlů, vzájemné vzdálenosti křižovatek a dalších stavebních a dopravně-inženýrských parametrů na bezpečné uspořádání a kapacitu atypických křižovatek. Výsledky budou sloužit jako vhodný doplněk ke stávajícím českým technickým podmínkám a normám, které se touto problematikou nezabývají vůbec nebo jen okrajově.
Výsledky projektu budou dále využity v disertačních pracích řešitelů, které se zabývají, resp. budou zabývat problematikou kapacitního posouzení atypických, resp. řízených křižovatek s využitím mikrosimulace (Ing. Mácha, resp. Ing. Novák) a interakcí okružních křižovatek (Bc. Slavíková, budoucí doktorandka).

Očekávané výstupy: 1x Jimp, 1x Jsc, 2x příspěvek na konferenci Architektura v perspektivě

Níže uvedené časopisy se zabývají podobnou problematikou jako předložený projekt. Nově vzniklé články se však na vybrané problémy dívají z jiných úhlů a budou zaměřeny mj. na české podmínky.

- Jimp - Baltic Journal of Road and Bridge Engineering; ISSN: 1822-427X; eISSN: 1822-4288
- Jsc - ACTA POLYTECHNICA; ISSN: 1210-2709; eISSN: 1805-2363

Citace:
Berloco, N (Berloco, Nicola); Colonna, P (Colonna, Pasquale); Intini, P (Intini, Paolo); Ranieri, V (Ranieri, Vittorio). INVESTIGATING THE DEVIATION ANGLE METHOD FOR ENSURING DEFLECTION AT ONE-LANE RURAL ROUNDABOUTS. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING Volume: 13 Issue: 2 Pages: 127-138 DOI: 10.7250/bjrbe.2018-13.407 Published: 2018. WOS:000437397000006

Zilioniene, D (Zilioniene, Daiva); Oginskas, R (Oginskas, Rolandas); Petkevicius, K (Petkevicius, Kazys). RESEARCH, ANALYSIS AND EVALUATION OF ROUNDABOUTS CONSTRUCTED IN LITHUANIA. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING Volume: 5 Issue: 4 Pages: 240-245 DOI: 10.3846/bjrbe.2010.32. 2010. WOS:000285818800007

PETRU Jan, KLUDKA Michal, KRIVDA Vladislav, MAHDALOVA Ivana, ZEMAN Karel. Verification of Census Devices in Transportation Research. Acta Polytechnica. Prague: Czech Technical University, CZECH REPUBLIC. Volume 55, Issue 6, January 2015, Pages 415-421. ISSN 1210-2709, E-ISSN 1805-2363. DOI: 10.14311/AP.2015.55.0415

PETRU Jan, KRIVDA Vladislav. Height and Width Parameters for Ensuring Passage of Excessive Loads on Roads. Acta Polytechnica. Prague: Czech Technical University, CZECH REPUBLIC. Volume 57, Issue 3, 2017, Pages 209-217. ISSN 1210-2709, E-ISSN 1805-2363. DOI: 10.14311/AP.2017.57.0209

Aktivní účast na mezinárodní konferenci Architektura v perspektivě 2019 bude podložena publikováním a prezentováním dvou odborných článků, které budou zaměřeny na téma dopravního stavitelství. Níže jsou uvedeny příspěvky z minulých ročníků konference, zabývající se obdobnou tématikou.

MAHDALOVA Ivana. Problematika statické dopravy v České republice. In: 10. Architektura v perspektivě 2018. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 133-134. ISBN 978-80-248-4236-3

MAHDALOVA Ivana. Mini okružní křižovatky v sídlištní zástavbě. In: 9. Architektura v perspektivě 2017. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017, s. 153-156. ISBN 978-80-248-4058-1


ROZPOČET:

Tuzemské cesty (cestovní náklady, ubytování, stravné) - 27.000,-Kč:
- Ostrava, Brno, Praha, Nový Jičín, Valašské Meziříčí atd.

Zahraniční cesty (cestovní náklady, ubytování, stravné) - 85.000,-Kč:
- Velká Británie (1 osoba, 12 dní) – 60.000,- Kč
- Slovensko, Polsko, Maďarsko (2 osoby, 9 dní) – 25.000,- Kč

Kancelářské potřeby – 1.000,- Kč

Nářadí a spojovací materiál – 5.000,- Kč

Náhledový monitor pro fotoaparát/kameru, vč. držáku – 15.000,- Kč

Korektura článku Jimp – 5.000,- Kč

Vložné na konferenci - 8.000,- Kč

Stipendia – 90.000,- Kč

Režie – 26.000,- Kč

SUMA: 262.000,- Kč


Zdůvodnění požadavků:

Tuzemské cesty budou sloužit k analýzám vybraných typů atypických křižovatek, jako např. křižovatky se zalomenou předností, blízké okružní křižovatky, křižovatky s nestandardním úhlem křížení a vyšším počtem ramen.

Cesty do uvedených zahraničních destinací budou sloužit k analýzám atypických křižovatek, které se v ČR vyskytují sporadicky, resp. vůbec (např. dvojité okružní křižovatky, okružní křižovatky se světelným signalizačním zařízením atp.). Např. Velká Británie je zemí s bohatou historií a různorodostí takových křižovatek (především okružních), Slovensko, Polsko a Maďarsko je zase blízké našim pravidlům silničního provozu a mentalitě řidičů. Budou tak získány data a inspirující poznatky potřebné pro posuzování křižovatek v tuzemsku.

Kancelářské potřeby – poměrná část toneru a papírů do tiskáren, DVD na archivaci videozáznamů a fotodokumentace.

Nářadí a spojovací materiál pro instalaci sčítacích zařízení (NC200 na vozovku a Icoms nad vozovku na sloup), tj. aku-vrtačka, vrtáky, šrouby, matice, podložky, klíče atp.

Náhledový monitor pro fotoaparát/kameru, vč. držáku pro sofistikovanější použití zařízení, tj. pro možnost detailnějšího a přesnějšího pořizování foto a video dokumentace na křižovatkách. Standardní fotoaparáty/kamery (vč. těch využívaných v současnosti na katedře) mají displeje malých rozměrů, příp. s malým rozlišením.

Korektura článku Jimp – překlad bude zajištěn vlastními silami, pro zvýšení úspěšnosti přijetí článku bude potřeba provést odbornou korekturu v odpovídající kvalitě.

Vložné na konferenci - jedná se finanční prostředky na vložné na mezinárodní konferenci

Stipendia:
- Ing. David Mácha (prezenční doktorand) – 50.000,- Kč
- Ing. Jakub Novák (kombinovaný doktorand) – 20.000,- Kč
- Bc. Lucie Slavíková (prezenční mag. studium, od 1.2.2019 pravd. kombinovaný doktorand) – 20.000,- Kč

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia90000,-90000,-
3. Materiálové náklady0,-4536,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek21000,-12443,-
5. Služby13000,-28911,-
6. Cestovní náhrady112000,-100110,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26000,-26000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady262000,-
Uznané náklady262000,-
Celkem běžné finanční prostředky262000,-262000,-