Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/94
Název projektuChování vybraných materiálů a povrchových úprav při působení zvýšených teplot
ŘešitelJankůj Vojtěch Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuHlavním předmětem tohoto projektu bude zkoumání ovlivnění povrchových úprav ocelových výrobků, prvků nebo konstrukcí vlivem tepelné expozice (např. při požáru). Na základě získaných dat a záznamů z těchto experimentálních měření bude možné stanovit, dojde-li k povrchovým změnám, v daném rozsahu a časovém intervalu tepelného namáhání. Výsledkem bude možnost stanovení odhadu tepelného namáhání na základě vizuálního pozorování změn povrchu nebo povrchové úpravy zasaženého výrobku nebo konstrukčního prvku.
Členové řešitelského týmuIng. Walter Groer
Ing. Vojtěch Jankůj
Ing. Vojtěch Kvasnička
Ing. Petr Lepík, Ph.D.
Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Bc. Tadeáš Prokeš
doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem je prostřednictvím experimentů detailní zkoumání vlivu tepelné expozice na povrchové úpravy ocelových prvků a změnu mechanických vlastností. Výsledkem budou naměřená data získaná při tepelné zátěži od sálavého zdroje, a to v různých vzdálenostech od exponovaných povrchů a různých časech expozice. Součástí řešení bude i rozšíření problematiky na oblast vedení tepla vedením (kondukcí), kdy bude opět sledován vliv působení tepla na povrchové úpravy. Následně proběhne vyhodnocení naměřených dat z experimentálních měření a budou učiněny závěry.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia66000,-66000,-
3. Materiálové náklady30000,-48857,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-9607,-
6. Cestovní náhrady20000,-11536,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady149000,-
Uznané náklady149000,-
Celkem běžné finanční prostředky149000,-149000,-