Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/92
Název projektuMateriály pro terahertzovou a infračervenou fotoniku
ŘešitelMičica Martin Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na studii materiálů a metamateriálů s perspektivním využitím v terahertzové a infračervené optice. Jedná se především o materiály, které mohou v budoucnu vylepšit nebo nahradit současné materiály využívající se pro aktivní terahertzové a infračervené optické prvky jako jsou elektrooptické krystaly pro generaci a detekci THz pulsů, nelineární krystaly pro míchaní frekvencí a frekvenční násobení, a taky THz a IR modulátory. Tyto krystaly budou připraveny z organických molekulárních krystalů a jejich solí.

Časový harmonogram řešení:

1-3/2019:
- Příprava krystalických vzorků
- Měření vzorků pomoci optické elipsometrie

4-6/2019:
- Příprava krystalických vzorků, optimalizace struktury, analýza pomoci XRD
- Příprava pokročilých metamateriálů pomoci dvou fotonové polymerizace
- Měření vzorků pomoci THz spektroskopie, FTIR a optické elipsometrie

7-9/2019:
- Příprava pokročilých metamateriálů pomoci dvou fotonové polymerizace
- Měření vzorků pomoci THz spektroskopie a FTIR
- Demonstrace THz elipsometrie
- DFT výpočty

10-12/2019:
- Studie nelineárních jevů v IR a THz spektrálním rozsahu
- Evaluace elektrooptického efektu
- THz spektroskopie s optickým pumpováním ve viditelné a infračervené oblasti


Předpokládané výstupy:
- alespoň 2 články publikované v zahraničních impaktovaných časopisech
- alespoň 3 publikace v konferenčních sbornících s aktivní účastí na konferencích
Členové řešitelského týmuIng. Radek Ješko
Ing. Pierre Koleják
Ing. Martin Mičica
doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Během studie se uskuteční příprava vzorků organických krystalů monokrystalů s různou strukturou, která bude dosažená různými metodami přípravy a kokrystalizací s jinými molekulami. Výsledné krystaly budou měřeny pomoci terahertzové spektroskopie v časové doméně, infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací a taky elipsometrií. Struktura a orientace bude ověřena Rontgenovou difrakcí a ab-inito výpočty. Modifikace struktury vzorků a následná změna optických funkcí pomohou objasnit jevy dějící se během interakce s terahertzovým a infračerveným zářením.

Výsledky budou prezentovány na mezinárodních a tuzemských konferencích a publikovány v impaktovaných časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady93000,-141347,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-8348,-
5. Služby60000,-24416,-
6. Cestovní náhrady50000,-78889,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32000,-32000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady320000,-
Uznané náklady320000,-
Celkem běžné finanční prostředky320000,-320000,-