Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/91
Název projektuTermické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí V
ŘešitelObalová Lucie prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuMgr. Pavel Buček, Ph.D.<br /> prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.<br /> Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.<br /> Ing. Lenka Matějová, Ph.D.<br /> Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.<br /> prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.<br /> Ing. Martin Reli, Ph.D.<br /> Ing. Jiří Rusín, Ph.D.<br /> Mgr. Martina Vráblová, Ph.D.<br /> doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjekt navazuje na téma řešené v minulých čtyřech letech a je zaměřen na výzkum termických a biochemických metod odstraňování a energetického využití odpadů, na výzkum procesů odstranění a využití vedlejších produktů termických metod a na studium vlivu uvedených metod na životní prostředí. Při termických metodách dochází k působení na odpadní látku (resp. palivo) teplotou přesahující meze její chemické stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem kyslíku; pod tento pojem lze zahrnout procesy spalování, zplyňování, pyrolýzu, plazmové procesy apod. Uvedené termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, vznikají při nich vedlejší produkty, jimiž jsou tuhé zbytky (popel, struska), znečištěné plynné a kapalné látky. V rámci projektu budou řešeny zejména postupy pro využití vznikajících tuhých zbytků, postupy pro čištění znečištěných procesních plynů (katalyticky, fotokatalyticky, adsorpcí na pevný sorbent apod.) a vod.
Členové řešitelského týmuIng. Nela Ambrožová, Ph.D.
Jan Baďura
Ing. Tereza Bajcarová
Mgr. Pavel Buček, Ph.D.
Ing. Jiří Burda
Ing. Denisa Čižíková
Ing. Miroslava Edelmannová, Ph.D.
Ing. Petra Maierová
Ing. Jana Fojtášková
Mgr. Pavlína Horáková
Ing. Daniela Platošová
Bc. Lucie Jarolímová
Ing. Tomáš Kiška
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Ing. Filip Kovár
Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
Ing. Dominika Marková
Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Ing. Svatopluk Michalik
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Ing. Tomáš Prostějovský
Bc. Vojtěch Rajnoch
Ing. Martin Reli, Ph.D.
Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Bc. Martina Šindlářová
Ing. Aneta Smýkalová
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Bc. Tereza Valová
Mgr. Martina Vráblová, Ph.D.
Bc. Hana Vjatráková
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Ing. Petra Wojnarová
Bc. Zdeněk Zikmund
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu vycházejí z problematiky odstraňování a energetického využití odpadů, případně dalších průmyslových technologií, mající negativní vliv na složky životního prostředí. Na naplnění cílů projektu se budou podílet výzkumné týmy zabývající se dotčenými oblastmi výzkumu, s možností využití špičkové výzkumné infrastruktury. Základními cíli projektu jsou:
1. zvýšení účinnosti energetického využití odpadů termickými (spalování, pyrolýza) a biochemickými metodami (anaerobní digesce),
2. zvýšení účinnosti a vývoj nových technologií čištění ovzduší, čištění odpadních vod a využití odpadních materiálů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia250000,-250000,-
3. Materiálové náklady210000,-209903,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-31883,-
5. Služby148169,-200818,-
6. Cestovní náhrady161000,-156565,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory79000,-79000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady928169,-
Uznané náklady928169,-
Celkem běžné finanční prostředky928169,-928169,-