Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/90
Název projektuStudium termofyzikálních a termodynamických vlastností modelových kvaternárních systémů na bázi Fe-C-O-Cr, Fe-C-O-Ni a dalších anorganických materiálů za vysokých teplot
ŘešitelSmetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuCílem projektu je termofyzikální a termodynamické studium kvaternárních systémů Fe-C-O-X (X=Cr, Ni) a dalších specifických anorganických materiálů za vysokých teplot. Cílem projektu bude získání původních poznatků o chování předmětných systémů (studium spadá do oblasti fyzikální chemie, chemické metalurgie a příbuzných oborů). Projekt bude zaměřen na experimentální a teoretické studium klíčových materiálových vlastností uváděných materiálů v závislosti na chemickém a také fázovém složení studovaných materiálů. Budou studovány také vztahy mezi vnitřní strukturou a výsledným chováním studovaných systémů v pevné i kapalné fázi (tavenině). Na základě získaných poznatků je předpokládána úprava stávajících modelů pro výpočet termofyzikálních a termodynamických dat studovaných a podobných systémů. Na základě dlouholetého studia, obdobné problematiky na pracovišti řešitele, budou zahájeny pilotní simulace s využitím umělých neuronových sítí (Artificial Neural Networks - ANN) zaměřeny na výpočet teplot fázových transformací a tepelných kapacit.

Pro dosažení stanovených cílů budou využity zejména metody termické analýzy. Dále bude prováděno studium povrchového, mezifázového napětí a viskozity vybraných materiálů. Daná oblast bude studována s využitím vlastního experimentálního vybavení a s využitím poznatků plynoucích z teoretického modelování metodou Calphad. Pro teoretické studium bude využit termodynamický SW Thermo-Calc (metoda CALPHAD) a kinetický SW Dictra s implementovanými termodynamickými a kinetickými databázemi. Pro teoretické studium bude dále také využíván SW IDS (Solidification analysis package) využívající phase field simulation method.

Předmětem výzkumu bude zejména studium termofyzikálních, termodynamických, kinetických a dalších materiálových vlastností anorganických materiálů (pokročilé kovové materiály – kovové slitiny na bázi Fe-C-O-Cr(Ni), vybrané speciální materiály pro vyspělé technologické aplikace s přidanou hodnotou…další anorganické materiály, jako jsou speciální jakosti ocelí, oxidické systémy nezatěžující životní prostředí - strusky,…). Studium bude zaměřeno na oblast teplot fázových transformací a jejich latentních tepel, studium fázových diagramů. Bude prováděn výzkum v oblasti tepelných kapacit studovaných materiálů, entalpií a dalších termodynamických funkcí v závislosti na teplotě v širokém teplotním rozmezí (20-2000 °C). Předmětem studia bude také dilatometrické studium za vysokých teplot (koeficient teplotní roztažnosti, hustota,…). Bude sledována souvislost mezi získanými vlastnostmi, chemickým, fázovým a strukturním složením. Předmětem studia budou materiály v pevné i kapalné fázi – taveniny kovů a oxidů. Budou využity metody termické analýzy: TG (Thermogravimetry), TA (Direct Thermal Analysis), DTA (Differential Thermal Analysis), DSC (Differential Scanning Calorimetry, resp. simultánní TG/DTA a TG/DSC) a dilatometrie. Budou využity špičkové přístroje pro termickou analýzu: Netzsch STA 449 F3 Jupiter, Netzsch DIL Supreme, Setaram SETSYS 18TM, Setaram Line 96 MHTC (vysokoteplotní kalorimetr), Setaram SENSYS, odporová pec Classic s optickým vybavením (CCD kamera) a viskozimetr Anton Paar.
Členové řešitelského týmuIng. Tereza Bajcarová
Bc. Petra Bančíková
Ing. Lukáš Carbol
Bc. Markéta Davidová
Bc. Kateřina Dočkalová
Ing. Petr Dostál
Ing. Ľubomíra Drozdová
Bc. Benjamín Franko
Ing. Hana Francová, Ph.D.
Bc. Kateřina Mančíková
Bc. Dominika Gorgošová
Bc. Aneta Holaňová
Bc. Veronika Hrubá
Bc. Klára Motúzová
Bc. Gabriela Klimšová
Bc. Michaela Kolářová
Ing. Mario Machů, Ph.D.
Bc. Kristýna Mitręgová
Ing. Jan Mucha
Ing. Barbora Niedobová
Mgr. Vlastimil Novák
Bc. Oto Novák
Nikol Polášková
Bc. Marcela Pregetová
Bc. Barbora Ptáčková
Bc. Kristýna Pustějovská
doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D.
Bc. Vojtěch Rajnoch
Bc. Rudolf Ricka
Bc. Kristina Sanitríková
Bc. Adéla Šlachtová
prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Bc. Jakub Tihelka
Bc. Tereza Valová
Bc. Šárka Vicherková
Bc. Jiří Zelinka
Bc. Adéla Zuziaková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu budou originální výsledky – nové ucelené poznatky o vlastnostech studovaných materiálů. Cílem projektu bude vyjádření vztahů mezi studovanými vlastnostmi, chemickým, fázovým a strukturním složením také ve formě upravených stávajících modelů a s využitím ANN (Artificial Neural Networks). Budou získána nová původní experimentální data a poznatky podpořeny teoretickým studiem v širokém teplotním rozmezí (zejména ve vysokoteplotní oblasti). Původní výsledky a nové cenné poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - budou připraveny min. 2 články do impaktovaného časopisu a min. 2 příspěvky kategorie D. Doktorandi budou také prezentovat dílčí výsledky na národních a mezinárodních konferencích (v jejich sbornících) a na Dni doktorandů FMT. Vybrané výsledky budou prezentovány v disertačních pracích. Studenti magisterského studia budou výsledky prezentovat ve svých diplomových pracích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia69000,-69000,-
3. Materiálové náklady140000,-100624,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-0,-
5. Služby50000,-58840,-
6. Cestovní náhrady45000,-95536,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory36000,-36000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady360000,-
Uznané náklady360000,-
Celkem běžné finanční prostředky360000,-360000,-