Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/88
Název projektuModelování holografických difrakčních struktur
ŘešitelKohut Tomáš Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuJedna z možných a široce využívaných aplikací difrakčních a holografických struktur je jejich použití k zabezpečení tiskovin, státních dokumentů, cenin a unikátních výrobků. 3D holografický obraz pozorovaný lidským okem nejčastěji vzniká jako difrakční rozptyl světla na periodické struktuře dielektrického nebo kovového materiálu. Tyto struktury jsou vytvářeny tak, aby pro každé oko byl výsledný rozptýlený obraz různý, a tím se vytvořil dojem plastického obrazu. Za tímto účelem se využívají blejzované mřížky, které difragují světlo do požadovaného směru.

Cílem projektu je modelování a příprava difrakčních prvků a jejich optimalizace pro bezpečnostní holografii. Modelování proběhne numericky za pomocí Kirchoffova skalárního difrakčního integrálu, Stratton-Chu-Silvrova vektorového difrakčního integrálu a metodou hraničních prvků v softwarovém prostřední MATLAB. Polarizační odezva struktur bude modelována pomocí Muellerova maticového formalismu [1]. Další zlepšení difrakční účinnosti lze navýšit užitím systému tenkých vrstev deponovaných na difrakční struktuře, vliv tenkých vrstev bude numericky také optimalizován. Numericky optimalizované struktury budou zhotoveny na optickém litografu a pomocí PVD depozice se na hotové struktury připraví optimalizované tenké vrstvy. Difrakční účinnost hotové struktury bude měřena pro porovnání s modelem na spektroskopickém elipsometru muelleorvy matice Woollam RC2, dvousvazkovém spektrometru Agilent Cary 7000 s integrační sférou a difusní jednotkou. Druhým cílem projektu bude příprava experimentální optické sestavy na měření difrakčních účinností připravených struktur za pomocí bíle LED diody a CCD kamery.

Návrh projektu je podán v rámci doktorského studia řešitele Ing. Tomáše Kohuta pod vedením doc. Dr. Mgr. Kamila Postavy z VŠB-TUO.

Finanční prostředky projektu budou využity na pořízení fotorezistu pro optický litograf, naprašovací terče pro PVD depozici, pořízení komponent pro sestavení aparatury pro měření difrakční účinnosti holografických mřížek, součástky pro dvou-fotonovou polymerizační 3D tiskárnu, periferii k PC. Dále budou použity k uhrazení vložného na cesty na konference a k vyplacení stipendia pro řešitele.


[1] T. Kohut, K. Postava, Z. Mrazkova, M. Foldyna, P. Roca I Cabarrocas, M. Mičica, and J. Pištora, Modeling of Mueller matrix response from diffracting structures, J. Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016) 1–5, doi:10.1166/jnn.2016.12553.
Členové řešitelského týmuIng. Tomáš Kohut
doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Časový plán projektu:
Práce na projektu bude v první čtvrtině roku 2019 zahrnovat numerické modely difrakčních mřížek s optimalizací profilu mřížky pro získání požadované difrakční účinnosti. Ve druhé čtvrtině roku započnou práce s přípravou mřížek na optickém litografu. Třetí čtvrtina roku zahrnu přípravu systému tenkých vrstev na litograficky připravených vzorcích pomocí PVD depozice.

• leden-duben: numerická optimalizace difrakčních struktur
• duben-červen: fyzická příprava mřížek na optickém litografu, měření difrakční účinnosti výsledných vzorků
• červen-září: depozice systému tenkých vrstev na litografické vzorky, měření difrakční účinnosti výsledných vzorků
• září-listopad: vyhodnocení výsledků na výstupu projektu

Předpokládané výstupy budou součástí disertačních prací Ing. Tomáše Kohuta a publikovány na mezinárodní konferenci a v impaktovaném časopise.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady150000,-78110,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek85000,-0,-
5. Služby15000,-179890,-
6. Cestovní náhrady8000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32000,-32000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady320000,-
Uznané náklady320000,-
Celkem běžné finanční prostředky320000,-320000,-