Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/87
Název projektuStudium výskytu vybraných prioritních látek v odpadních vodách z čistíren odpadních vod a jejich odstraňování
ŘešitelKotalová Iva Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuCílem tohoto projektu je studium výskytu vybraných prioritních látek – těžkých kovů Cd a Pb, pomocí metody hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) v povrchových vodách a v odpadních vodách z čistíren odpadních vod včetně testování jejich odstraňování z odpadních vod. Dílčími cíli bude monitoring výskytu Cd a Pb ve vodách (vztaženo k vybrané lokalitě) a osvojení a precizace metody stanovení Cd a Pb na ICP-MS. Získaná metoda by se mohla stát kontrolním nástrojem pro provozovatele ČOV.
Vybrané těžké kovy Pb a Cd jsou na Seznamu prioritních látek v oblasti vodní politiky. Tento Seznam je součástí Rámcové směrnice 2000/60/ES, která nařizuje opatření, které mají členské státy provést, aby došlo k zastavení vypouštění těchto látek do vodního prostředí. Koncentrace těžkých kovů v odpadních vodách jsou v České republice upravovány Nařízením č. 401/2015 Sb., které obsahuje rovněž normy environmentální kvality. Meze detekce u běžně používaných metod jsou často vyšší, než jsou limity dané normou environmentální kvality. V obou případech se toto týká právě koncentrace Pb a Cd. Metoda ICP-MS byla vybrána, protože na rozdíl od tradičních metod (např. AAS) má nižší mez detekce a je schopna detekovat koncentrace dle limitů daných ve výše zmíněném nařízení. Hlavní řešitelka projektu v současnosti pracuje na přístroji ICP-MS.
Členové řešitelského týmuIng. Kateřina Brožová
Ing. Katrin Calábková
Ing. Michaela Červenková
Ing. Jan Halfar
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Ing. Vojtěch Hrabec
Ing. Iva Kotalová
Ing. Pavel Láhner
Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Ing. Andrea Mokrošová
Bc. René Tlusták
Ing. Barbora Valová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V tomto výzkumu budou vytipovány vodní toky se zvýšenou koncentrací vybraných těžkých kovů a následná identifikace zdroje těžkých kovů ve vodě. Poté budou v odebraných vzorcích vod stanovovány těžké kovy Cd a Pb pomocí ICP-MS. Získané výsledky budou vyhodnoceny s ohledem na normy environmentální kvality. V případě zjištění nadlimitních koncentrací sledovaných těžkých kovů, bude testováno jejich odstraňování z odpadních vod.

Zpracovaná data budou vyhodnocena statisticky i graficky.
Výsledky budou publikovány ve výstupech a to:
- 1x Jimp
- 1x GeoScience Engineering
- vytvoření metodiky stanovení kadmia na ICP – MS – návrh postupu odběru vzorku, předúpravy vzorku před analýzou, samotná analýza na ICP-MS
- vytvoření metodiky stanovení olova na ICP – MS – návrh postupu odběru vzorku, předúpravy vzorku před analýzou, samotná analýza na ICP-MS

Harmonogram projektu:
- vytipování vodních toků se zvýšenou koncentrací těžkých kovů (dle normy environmentální kvality)
- odebrání vzorků z vytipovaných vodních toků
- analýza odebraných vzorků metodou ICP-MS
- srovnání zjištěných hodnot s normami environmentální kvality
- identifikace zdroje těžkých kovů ve vodě (potencionálními zdroji jsou městské ČOV přip. průmyslové ČOV)
- u vzorků s nadlimitní koncentrací těžkých kovů testováno jejich odstranění
- zhodnocení výsledků
- vytvoření metodiky stanovení kadmia na ICP – MS – návrh postupu odběru vzorku, předúpravy vzorku před analýzou, samotná analýza na ICP-MS
- vytvoření metodiky stanovení olova na ICP – MS – návrh postupu odběru vzorku, předúpravy vzorku před analýzou, samotná analýza na ICP-MS

Časový harmonogram
- rešerše k problematice těžkých kovů ve vodách (leden, únor)
- vytipování vodních toků se zvýšenou koncentrací kadmia a olova (únor, březen)
- odebrání vzorků z vytipovaných vodních toků (březen, duben)
- analýza odebraných vzorků metodou ICP-MS (duben)
- zpracování naměřených dat, zpracování dílčích výsledků (květen)
- srovnání naměřených dat s normami environmentální kvality (květen)
- u vzorků s nadlimitní koncentrací těžkých kovů testováno jejich odstranění (květen, červen, červenec)
- zpracování výsledků (srpen)
- vytvoření metodiky stanovení olova a kadmia na ICP-MS (září, říjen)
- zpracování výsledků, publikace výsledků a ukončení projektu (listopad, prosinec)

Působení členů řešitelského týmu v předchozích ročnících SGS
Ing. Iva Kotalová, Ing. Pavel Láhner, Bc. René Tlusták
Dosud nebyla řešena žádná SGS

Ing. Katrin Calábková, Ing. Michaela Červenková
Číslo projektu: SP2018/7
Název projektu: Výzkum recyklace fosforu srážením struvitu ze zakoncentrovaných kalových vod
Rok řešení: 2018
Poskytnuté finanční prostředky: 250 000 Kč
Publikace:
•ČERVENKOVÁ, Michaela a Katrin CALÁBKOVÁ. Is sludge water diluate stream from electrodialysis suitable for agricultural purposes?. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials. Ostrava, Czech Republic: Publishing services department, VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 11-15. ISBN 978-80-248-4180-9.
•CALÁBKOVÁ, Katrin a Michaela ČERVENKOVÁ. Recovery of nutrients from wastewater via electrodialysis. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials. Ostrava, Czech Republic: Publishing services department, VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 5-9. ISBN 978-80-248-4180-9.
•CALÁBKOVÁ, Katrin, Petra MALÍKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Michaela ČERVENKOVÁ. Recycling of phosphorus and ammonia nitrogen from digestate. In: GeoScience Engineering. Ostrava, Czech Republic: Publishing services department, VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, 64(4), 37-40. ISSN 1802-5420.
•CALÁBKOVÁ, Katrin, Petra MALÍKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Michaela ČERVENKOVÁ. Wastewater sludge: a source of irrigation water and nutrients – prezentováno jako poster na konferenci 43. Międzynarodowym Seminarium Naukowo - Technicznym "Chemistry for Agriculture", odesláno do „Przemysł Chemiczny” (ISSN 0033-2496, IF 0,399)

Bc. Kateřina Brožová, Bc. Jan Halfar, Bc. Vojtěch Hrabec
Číslo projektu: SP2018/7
Název projektu: Výzkum recyklace fosforu srážením struvitu ze zakoncentrovaných kalových vod
Rok řešení: 2018
Poskytnuté finanční prostředky: 250 000 Kč


Ing. Andrea Mokrošová, Ph.D.
Číslo projektu: SP2016/10
Název projektu: Metodický postup pro stanovení emise metanu z uzavřených dolů
Rok řešení: 2016
Poskytnuté finanční prostředky: 250 000 Kč
Publikace:
•DONOCIK, J., SLOBODNÍK, M., MIKOLÁŠ, M., MOKROŠOVÁ, A., KŘIVÁNEK, P. HYDROTHERMAL ALTERATION OF LIMESTONES – ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION AND DOCUMENTATION OF THEIR OCCURRENCE AT THE MOKRA DEPOSIT. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 249-256.
•MOKROŠOVÁ, A., PROKOP, P., ZAPLETAL, P., KRÁĽ, T., RUDICKÝ, R. WAYS TO PROTECT SURFACE AND SURFACE OBJECTS FROM UNCONTROLLABLE LEAKAGE OF MINE GAS TO THE SURFACE. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 1009-1014.
•KOUDELKOVÁ, J., ZUBÍČEK, V., GIBESOVÁ, B., MOKROŠOVÁ, A. Maintanance and Conservation of technical monuments for the Needs of Geoscience and industrial toursim. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 543-548.
•ZUBÍČEK, V., MOKROŠOVÁ, A., MATOVÁ, R., KRATOCHVÍL, M. TERMINATION OF MINING OPERATIONS AND OTHER FACTORS AFFECTING MINE GAS LEAKAGE. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 847-854.
•KOUDELKOVÁ, J., ZUBÍČEK, V., GIBESOVÁ, B., MOKROŠOVÁ, A. MAINTENANCE AND CONSERVATION OF TECHNICAL MONUMENTS FOR THE NEEDS OF GEOSCIENCE AND INDUSTRIAL TOURISM. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : political sciences, law, finance, economics and tourism : 24-30 August, 2016 : Albena, Bulgaria. Volume II, Political sciences, law. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 543- 548.
•MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., KRATOCHVÍL, M. Možné prostředky ochrany povrchu před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. č.313, č. 7, s. 1-6. KRÁL', T., ZAPLETAL, P., MOKROŠOVÁ, A., KRATOCHVÍL, M. Tvorba multimediálních výukových materiálů v oblasti větrání podzemních děl. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. č.313, č. 7, s. 1-8.


Číslo projektu: SP2016/8
Název projektu: Vytvoření nového odprašovacího zařízení ke zneškodnění uhelného prachu
Rok řešení: 2016
Poskytnuté finanční prostředky: 200 000 Kč
Publikace:
•GIBESOVÁ, B., URBAN, P., ZUBÍČEK, V., URBAN, P., MOKROŠOVÁ, A. MINING A VERY THICK SEAM AT THE ČSM AT THE MINE IN THE CZECH REPUBLIC. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 581-587.

Číslo projektu: SP2017/30
Název projektu: Hodnocení prašnosti v blízkosti povrchového dolu Bílina
Rok řešení: 2017
Poskytnuté finanční prostředky: 150 000 Kč
Publikace:
Projekt v realizaci

Číslo projektu: SP2017/5
Název projektu: Metodický návod pre stanovenie optimálnych parametrov vetrania pri razení tunelov
Rok řešení: 2017
Poskytnuté finanční prostředky: 250 000 Kč
Publikace:
•KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ŠIROKÝ, T., MOKROŠOVÁ, A., ZAPLETAL, P. BASIC CHARACTERISTICS OF FANS USED IN UNDERGROUND SPACES. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 101-107.
•MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ZUBÍČEK, V., ŠIROKÝ, T. ADVERSE SUBSIDENCE IN MINING AREAS – RECLAMATION OPTIONS. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 25-30.
•ZAPLETAL, P., KOUDELKOVÁ, J., ZUBÍČEK, V., KRÁL', T., MOKROŠOVÁ, A. NEW METHOD OF GAS DRAINAGE AS A SOLUTION OF DANGER PHENOMENA IN UNDERGROUND COAL MINES. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 2018, roč. 35, č. 1, s. 7-13.
•MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ŠIROKÝ, T., TKAČÍKOVÁ, L. Nežádoucí propady území při hornické činnosti – rekultivace oblasti Kozinec. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. 313, č. 313/2017, s. 55-60.

Číslo projektu: SP2018/25
Název projektu: Možnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území
Rok řešení: 2018
Poskytnuté finanční prostředky: 700 000 Kč
Publikace:
Projekt v realizaci


Zdůvodnění požadavků v položkách a charakter výdajů:
- Stipendia: 90 000 Kč (stipendia pro řešitele a spoluřešitele)
- Materiálové náklady: 54 000 Kč (chemikálie, laboratorní materiál, kancelářské potřeby)
- Drobný hmotný a nehmotný majetek: 15 000 Kč (notebook pro zpracování dat)
- Služby: 60 000 Kč (překlady, korektury a publikace článků)
- Cestovní náklady: 15 000 Kč (cestovné na konference a pro odběr a přepravu vzorků)
- Režijní náklady: 26 000 Kč (režijní náklady spojené s řešeným projektem)
- Investice: 0 Kč
Celkem: 260 000 Kč

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia126000,-
3. Materiálové náklady61200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-
5. Služby60000,-
6. Cestovní náhrady15000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady308000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky308000,-