Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/85
Název projektuPokročilé metody zpracování signálů
ŘešitelMartinek Radek doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuObecnou motivací výzkumného projektu je skutečnost, že v současné době je problematice pokročilých metod zpracování a analýzy signálů (např. různé soft computingové metody jako: adaptivní metody, neuro-fuzzy interferenční systémy, umělé neuronové sítě, ekvalizační metody, apod.) věnovaná velká pozornost, jelikož řada moderních aplikací vyžaduje tento progresivní přístup v rámci řešeného systému. Aktuálnost zkoumané problematiky koresponduje s nárůstem výkonnosti mikroprocesorové techniky (vícejádrové procesory, programovatelná hradlová pole – FPGA, apod.). Právě nedostačující výpočetní výkonnost byla v minulosti hlavním limitujícím faktorem pro využití některých komplexních metod zpracování a analýzy signálů. S přihlédnutím k vývoji v několika posledních letech lze konstatovat, že nyní přichází doba změn, která je evokována dosahovanými výkonnostními parametry dostupných prostředků výpočetní techniky a je charakterizována novými trendy ve zpracování a analýze signálů.
Základní téma projektu koreluje s probíhajícími výzkumnými aktivitami na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Katedře telekomunikační techniky. Jedná se o multidisciplinární projekt, který se primárně zaměřuje na aplikovaný výzkum pokročilých metod zpracování signálů v různých aplikačních oblastech:
• Neinvazivní medicína (zpracování biologických signálů; monitorování plodu; návrh a realizace nových typů senzorů pro měření vitálních funkcí lidského těla v oblasti radiodiagnostiky; např. magnetické rezonance; modelování biologických signálů; redukce rušení v rámci EKG, PKG a BKG; apod.).
• Smart technologie (návrh a realizace nových typů senzorů pro dopravní aplikace a inteligentní města; inteligentní veřejné osvětlení, hlasové ovládání; senzorické sítě pro vnitřní i venkovní použití; spolupracující senzory; apod.).
• Průmyslu 4.0 (návrh a realizace nových typů senzorů pro průmyslové aplikace; rozšířená realita – hlasové ovládání v průmyslu; prediktivní údržba pomocí pokročilých metod zpracování signálů pro Průmysl 4.0; analýza zvuku a vibrací mechanických zařízení pro detekci a predikci poruch; automatická audio diagnostika v průmyslových zařízeních; problematiky kvality elektrické energie – vývoj a optimalizace řídících algoritmů aktivních výkonových filtrů; apod.).
• Moderní komunikační systémy nové generace (návrh a realizace přenosových systémů na bázi softwarově definovaného rádia; sítě páté generace (5G); softwarová ekvalizace přenosového kanálu; komunikace viditelným světlem – VLC; digitální modulace, komunikace mezi vozidly (V2V); komunikace mezi vozidly a infrastrukturou (V2I); pokročilé metody zpracování pro komunikační systémy; apod.).
Členové řešitelského týmuIng. Kateřina Barnová
Ing. Jan Baroš
Ing. Petr Blaha
Ing. Norbert Brečkay
Ing. Kristýna Cholevová
Ing. Lukáš Danys
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
Ing. René Jaroš, Ph.D.
Ing. Radana Kahánková, Ph.D.
Ing. Jakub Kolařík
Ing. Michal Kostelanský
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Martina Ládrová
doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Ing. Martin Novák
Bc. Jaroslav Rzidky
Ing. Michaela Šidiková
Bc. David Škandera
Bc. Michal Skácel
Bc. Veronika Vicianová
Ing. Stanislav Žabka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu byly:

1) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj optovláknových a akustických senzorů pro aplikační oblast biomedicínského inženýrství (MRI), dopravy, stavitelství a perimetrických aplikací.

2) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti neinvazivního monitorování plodu.

3) Základní výzkum v oblasti pokročilých metod zpracování jednorozměrných biologických signálů.

4) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových typů inteligentních senzorů pro Smart technologie.

5) Základní výzkum v oblasti využití pokročilých metod zpracování signálů v rámci senzorické sítě.

6) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti návrhu a realizace nových typů senzorů pro průmyslové aplikace.

7) Základní výzkum v oblasti pokročilých metod zpracování signálů pro redukci šumu ve zvukových signálech.

8) Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti komunikace viditelným světlem (VLC).

9) Základní výzkum v oblasti softwarové kanálové ekvalizace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-5933,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-4391,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-1542,-
2. Stipendia400000,-400000,-
3. Materiálové náklady25000,-25049,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby73656,-121656,-
6. Cestovní náhrady114000,-60016,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory68072,-68073,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady680728,-
Uznané náklady680727,-
Celkem běžné finanční prostředky680728,-680727,-