Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/83
Název projektuSledování provozních parametrů malého spalovacího zařízení a stanovení jejich vlivu na kondenzaci vody ve spalinové cestě
ŘešitelHorák Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuModul 1: Stanovení vlivu provozních parametrů spalovacího zařízení na kondenzaci vody ve spalinové cestě

Výzkumná aktivita v rámci modulu 1 se bude zabývat problematikou nízké výstupní teploty spalin především z moderních automatických kotlů na pevná paliva. Legislativním zvyšováním nároků na účinnost spalovacích zařízení je vyvíjen tlak na výrobce, který je vede cestou snižování výstupní teploty spalin. Toto opatření je však doprovázeno bezpečnostními a provozními komplikacemi na straně spalinové cesty, jejíž součástí jsou kouřovod a komín. Jedná se přede vším o snížení rozdílu hustot mezi spalinami a okolním vzduchem, což zapříčiňuje výrazné snížení komínového tahu a o kondenzaci spalin ve spalinové cestě, což může vést k její destrukci ústící např. v únik spalin do obydlí. Teplota rosného bodu spalin může být ovlivněna např. přebytkem spalovacího vzduchu nebo složením paliva. Tento modul bude zahrnovat návrh měřícího úseku pro stanovení tepoty rosného bodu spalin v reálných podmínkách za malým spalovacím zařízením. Tento měřící úsek bude dále sestaven a napojen za reálné spalovací zařízení s odvodem do nově postaveného zděného komínu. Předmětem měření bude změna teploty rosného bodu v závislosti na proměnných přebytcích vzduchu, na proměnných výkonech spalovacího zařízení a na proměnném palivu. Pro zmíněné spalovací zkoušky budou použita spalovací zařízení a paliva, která jsou běžně zastoupena v domácnostech v ČR. Výsledkem tohoto modulu bude souhrnná zpráva zahrnující zjištěné poznatky, které mohou vést k širší diskuzi o nucené zvyšování účinnosti malých spalovacích zařízení na tuhá paliva.

Modul 2: Analýza malého spalovacího zařízení v reálném provozu

Výzkumná aktivita v rámci modulu 2 se bude zabývat problematikou stanovení provozních a emisních parametrů malého spalovacího zařízení v reálném provozu. Legislativou jsou stanoveny provozní parametry. Zda je malé spalovací zařízení schopno splnit tyto provozní parametry je u malého spalovacího zařízení kontrolováno při uvádění výrobku na trh certifikovanou zkouškou autorizovanou osobou na zkušebně. Při prodeji malého spalovacího zařízení koncovému zákazníkovi a jeho montáži odbornou firmou je kotel nastaven dle doporučeného nastavení výrobce a jeho provozní parametry již nejsou kontrolovány. Toto nastavení však odpovídá specifickým podmínkám zkušebny a použitému palivu. Při reálném provozu v kotelnách jsou podmínky provozu i použité palivo jiné. Z toho vyplývá, že i sledované provozní parametry takto instalovaného zařízení při reálném provozu nebudou takové, jako byly dosaženy na zkušebně. Tento modul bude zahrnovat návrh zařízení, kterým by se daly sledovat provozní parametry malého spalovacího zařízení v reálném provozu. Naměřené hodnoty sledovaných parametrů budou porovnány s naměřenými hodnotami zkušebny autorizované osoby. Pro zmíněné spalovací zkoušky budou použita spalovací zařízení a paliva, která jsou běžně zastoupena v domácnostech v ČR. Výsledkem tohoto modulu bude souhrnná zpráva zahrnující zjištěné poznatky.
Členové řešitelského týmuIng. Stanislav Bajer
Ing. Milan Dej, Ph.D.
Ing. Martin Garba
Ing. František Hopan, Ph.D.
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Jiří Kremer
Ing. Kamil Krpec, Ph.D.
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D.
Ing. Petr Kubesa
Ing. Oleksandr Molchanov
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Ing. Jiří Ryšavý
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle modulu 1 - Stanovení míry vlivu vstupních podmínek při spalování na teplotu rosného bodu spalin
- Prohloubení současného poznání v oblasti řešené problematiky
- Návrh nového zařízení pro stanovení rosného bodu spalin a jeho porovnání s běžně používanými
- Identifikace míry vlivu vstupních podmínek spalovacího procesu na teplotu rosného bodu

Cíle modulu 2 - Analýza provozu malého spalovacího zařízení v reálném provozu
- Zjištění možností jak měřit provozní parametry malého spalovacího zařízení v reálném provozu
- Návrh sestavy zařízení pro měření provozních parametrů v reálném provozu a jeho porovnání se zařízeními používanými na zkušebně autorizované osoby.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia125000,-125000,-
3. Materiálové náklady100000,-112663,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek140000,-115260,-
5. Služby109000,-169611,-
6. Cestovní náhrady110000,-62466,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory66000,-65000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady650000,-
Uznané náklady650000,-
Celkem běžné finanční prostředky650000,-650000,-