Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/78
Název projektuDědictví kultury a prostředí historických hřbitovů Českého pohraničí západního Slezska z přelomu 19. a 20. století a jejich modernizace dle zásad nového způsobu pohřbívání.
ŘešitelJuračka Ondřej Ing.arch.
Školitel projektuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuRozbor stavu problematiky v ČR a ve světě:
České pohraničí západního Slezska (pro naše účely zájmové území vymezené ze severovýchodu státní hranicí Polska a směrem západním protékající řekou Odrou) patří mezi ta území, která mají typický evropský osud: Historicky se vedly o toto území spory dlouhá staletí. Zemřelé z obyvatel, kteří zde žili a žijí bylo a nadále bude třeba, pokud možno důstojně pohřbívat do hrobů, hrobek a urnových hájů hřbitovů. [1] Každá obec západního Slezska (vedeno v naší zájmovou osou Opava směr Javorník) z historie má taková místa, kde se lidé setkávají při smutečních obřadech. [2] Fenomén existence člověka: život, smrt a krajina Českého pohraničí jsou témata zájmu tohoto projektu. Téma je obzvláště citlivé a aktuálně řešené jako dědictví zaniklých, nebo opuštěných hřbitovů obcí v pohraničí Českého západního Slezska. [3] Zvláště osudy německých hřbitovů byly podrobeny totální očistě od německých hrobů, nebo jejich záměrná ignorace spojená s jejich devastací. Podobnou skutečnost najdeme ve srovnání se starými židovskými hřbitovy [4], které němečtí fašisté chtěli zase zcela zničit. Toto odmítnuté dědictví je nutné chránit, protože tyto dva národy nám připomínají kulturu, která je trvale spojena s historií Českého pohraničí západního Slezska. [5]
V ČR i Německu existují spolky pro obnovu těchto hřbitovů. Na společné téma pak probíhají semináře a konference, mnohé pořádané např. spolkem Omnium, z.s (Seminář "Péče o židovské kulturní dědictví", Praha; Workcamps Omnium – Schaab, Region Podersam: Kurzzeitige Freiwilligen-Workcamps in der Denkmalpflege und –renovierung in der ČR; Workcamp Krnovsko - Krásné Loučky, Pelhřimovy: Cyklus krátkodobých workcampů zaměřených na údržbu a obnovu památek v České republice).
Většinou však jde o pohled jiných specializací, než je architektura a stavitelství, proto je toto téma z našeho pohledu ještě neprověřené.

Naším cílem jsou právě tyto historických hřbitovů z přelomu 19. a 20. století, které zasáhla společensko-politická situace minulého století a neseme si je s sebou do současnosti. Naší prioritou bude stanovit zásady pro obnovu těchto hřbitovů, jejich modernizaci s uplatněním nového způsobu pohřbívání a zpětné zajištění vzájemného vlivu jejich historické urbanistické struktury s urbanismem námi zkoumaných obcí a měst.

Citace cizích prací:
[1] Bennett, P.J. Davies. Urban cemetery planning and the conflicting role of local and regional interests. Land Use Policy. Volume 42. 2015. Pages 450-459. ISSN 0264-8377.

[2] Davies, D. & Rumble, H. Natural Burial: Traditional-Secular Spiritualities and Funeral Innovation, London: Continuum, 2012.

[3] Lewicka, B. Necropoleis of katowice borderland. 2009. Studia Socjologiczne (4), pp. 315-332

[4] Weizman, Y. Unsettled possession: The question of ownership of Jewish sites in Poland after the Holocaust from a local perspective. 2017. Jewish Culture and History
18(1), pp. 34-53

[5] Špatenková, N. (2014) O posledních věcech člověka, Praha: Galén.


Přehled použitých metod:
Metodicky bude mít projekt celkem tři části: popisnou, prediktivní a komparativní. V popisné části půjde o sběr a analýzu dat z archivů, terénního průzkum a vyhodnocení informací z dřívějších, předcházejících projektů.
V prediktivní části pak budou na základě pozorování, porovnávání zkušeností specifikovány možnosti regionu jako celku ať už půjde o vývoj progresívní či regresívní, který je taktéž třeba uvažovat. Získaná data budou popsána interpretativními analytickými metodami v odborných článcích a v příspěvcích na konferencích a časopisech.
Řešení navržená v prediktivní části pak budou porovnávána komparativní analýzou s modely, které fungují/nefungují v rámci Moravsko-Slezské pánve, případně jiných typově shodných lokalit, což bude sloužit jako argumentace pro potvrzení/vyvrácení jednotlivých hypotéz. Sledovanými indikátory budou kvalitativní parametry úrovně jednotlivých lokalit ve vybraných obcích.

Harmonogram:
• Únor – práce na článku v kapitole knize B (práce na článku z již dřívějších dat získané ze souvisejících projektů SGS)
• Únor 28.2.2019 – uzávěrka článku v kapitole knize B (international multiconference DREAM Silesia)
• Březen–červen – realizace plánovaných cest, sběr a analýza dat
• Duben – konference Gliwice (international multiconference DREAM Silesia; 5.–6. dubna)
• Červen–září – práce na článku pro Jimp, Jsc a D
• Červenec – odeslání článku D (Architektura v perspektivě)
• Září – odeslání článku Jimp do některých časopisů (Land Use Policy (The International Journal Covering All Aspects of Land Use) ISSN 0264-8377, Sociologia ISSN 0049-1225(SR), International Journal of Architectural Heritage TAYLOR and FRANCIS)
• Říjen – odeslání článku Jsc (Sociology ISSN:0038-0385)
• Listopad – aktivní účast na konferenci Architektura v perspektivě
• Prosinec – závěrečná zpráva


Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Hlavní řešitel:
Ing. arch. Ondřej Juračka – interní doktorand na VŠB-TUO, téma dizertační práce je „Vývoj funerálního stavitelství“. Zkušenosti z předchozích souvisejících výzkumů - hlavní řešitel projektu SP2016/127 „Stabilizace a podpora rozvoje městských prostorů klasifikovaných dle probíhajících a predikovaných vitálních procesů pomocí urbanisticko-architektonických nástrojů“, dále jen spoluřešitel SP2015/62 „Tvorba ideových předpokladů pro současnou absolutní kremační architekturu ovlivňující moderní způsoby a etiku pohřbívání založených na žehu“, SP2017/108 „Smuteční obřadní síně jako prostor komunikace v sekulárním prostředí od druhé poloviny 20. století v Čechách a na Moravě do současnosti“. Dříve vypracovaná diplomová práce v roce 2017 na téma „Krematorium s inovovaným pohledem na pohřební kulturu“ V současné době byly hlavním řešitelem odevzdány teze disertační práce s tématem „Metodika navrhování hřbitovů a souvisejících typologických staveb, v souvislostech s vývojem pohřební praxe“.

Spoluřešitel:
Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D. – organizace, účast na cestách, zkušenosti z dosavadního výzkumu (hlavní řešitel projektu SP2014/152 Problematika zásad koncepce současných hřbitovů v rámci Evropského pozadí, jejich komplexnost a specifika v oboru architektonizace tvorby, SP2015/62 Tvorba ideových předpokladů pro současnou absolutní kremační architekturu ovlivňující moderní způsoby a etiku pohřbívání založených na žehu, SP2017/108 Smuteční obřadní síně jako prostor komunikace v sekulárním prostředí od druhé poloviny 20. století v Čechách a na Moravě do současnosti)

Studenti:
Ing. arch. Filip Slivka – interní doktorand na VŠB-TUO, téma dizertační práce je „Výzkum efektivity konverzí industriálních objektů v souvislosti s využitím tradičních stavebních technologií“.

Ing. arch. Jiří Hořínek – interní doktorand na VŠB-TUO, téma dizertační práce je „Výzkum vývoje obytných staveb v souvislosti s rozvojem dopravních sítí v sídlech“.


Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:

Hodnocené:
Jrec - JURAČKA, Ondřej a Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Transforming the requirements for the modern architectonic design in terms of the placement of human remains. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. VŠB TU Ostrava, 2017, 17/2017(02/2017), s. 13-24. ISSN 1213-1962.

Jrec - FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Ondřej JURAČKA, Barbora ČERNÁ, Lukáš DUBOVSKÝ a Šárka NAHODILOVÁ. Application of the current knowledge from research and development of the burial methods and their impact on designing or transforming contemporary cemeteries in the Czech republic. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. VŠB TU Ostrava, 2017, 2/2017(2/2017), s. 1-12. ISSN 1213-1962.

Jsc - Frolíková, K. & Juračka, O. & Dlábiková, I. The present-day Czech cemetery – it´s position and function in the municipality organism, In International Journal of Arts and Commerce, ISSN: 1927-7106, Vol. 6 No. 8, November 2017. (hrazené z jiného projektu)

D - FROLÍKOVÁ, K., JURAČKA, O. Sustainability of existing areas of historic cemeteries in the city organism: A Czech case study. In: Bui, QB; Cajka, R; Tran, MT; Trinh, TA; Yasar, AUH; Wets, G; Woloszyn, M. 2nd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering (CUTE). Ton Duc Thang Univ, Ho Chi Minh, VIETNAM. ISSN 1755-1307

D - FROLÍKOVÁ, K., KOVÁŘ, J., JURAČKA, O. Transformation of the current selected ceremonial halls in Ostrava - their status and functions in the body of the village in the meaning of public space and their aestetization. In: PEŘINKOVÁ, M., NEDVĚD, M. 9th Architecture in Perspective 2017. Ostrava: VSB TU Ostrava, s. 73-76, ISBN 978-80-248-4058-1,

D - FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára a Ondřej JURAČKA. Cultural influences conditioning the development of funeral architecture, its current status and its future direction. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016. Londýn: CRC Press/Balkema, 2017. s. 599-604. ISBN 978-1-315-39382-7.

D - FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára a Ondřej JURAČKA. Podoba, postoje a výzvy kremační architektury v Ostravě. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 113-115. ISBN 978-80-248-3940-0.

D - FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Tomáš BABOR, Ondřej JURAČKA a Jiří Philippe JANDA. Quantitative and qualitative differences in selected Prague cemeteries. In: ESaT 2015 : International Conference on Engineering Sciences and Technologies: Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic : 27-29 May 2015. Košice: Technická univerzita Košice, 2016. s. 347-352. ISBN 978-80-553-2042-7.

D - FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Ondřej JURAČKA a Tomáš BABOR. Role současné kremační architektury v sekularizované společnosti České republiky. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 54-57. ISBN 978-80-248-3802-1.

D - FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Ondřej JURAČKA a Tomáš BABOR. Requirements for cremation architecture in contemporary secularized society. In: First Funerary Architecture International Symposium: City of the dead /city of the living : 22-24 Ottobre 2015, Ravenna. [Itálie]: [s.n.], 2015. s. 150-158. ISBN 0-000-00000-0.

D - Frolíková, K. & Peřinková, M. & Dlábiková, I. Revitalisation of historic public cemeteries in central zones of urban organism, Konference Sustainable city, Sevilla 18.-20.9. 2017 (hrazené z jiného projektu)


Nehodnocené:
Frolíková Palánová, K. a kol. Burying as Part of Life in the European Context.
In Peřinková, M., Nedvěd M. (eds), Architecture in perspective VI. Vydání 1.
Germany: TTP Ltd, 2014, s. 39-43.

Frolíková Palánová, K. & Juračka, O. The current funeral architecture as the heritage of the 20th Century and its routing in the 21st Century in the Czech Republic. Konference Places, Forms and Memories in the contemporary cities, Ravenna, Boloňa, 25.-28.10. 2017.

Občasné příspěvky otištěny v Informačním zpravodaji Sdružení pohřebnictví v ČR a v časopise Slovenské pohrebníctvo.

Diplomové práce (vedoucí práce Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.):
• Černá B. Lesní hřbitov s objekty skulpturální a funerální architektury,
Velichovky. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2016. Vedoucí diplomové
práce Klára Frolíková Palánová.
• Juračka O. Krematorium s inovovaným pohledem na pohřební kulturu, Nový
Jičín. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2016. Vedoucí diplomové práce
Klára Frolíková Palánová.
Členové řešitelského týmuIng. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Ing. arch. Jiří Hořínek
Ing.arch. Ondřej Juračka
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Ing. arch. Filip Slivka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem je stanovit zásady pro obnovu hřbitovů z přelomu 19. a 20. století, jejich modernizaci s uplatněním nového způsobu pohřbívání a zpětné zajištění vzájemného vlivu jejich historické urbanistické struktury s urbanismem námi zkoumaných obcí a měst. Řešenou oblastí je pohraničí měst Českého Slezska, předně vymezená oblast kolem Hlučína a Opavy. Následně se jedná o město Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Zlaté hory, Jeseník, Javorník, Vidnav. Za tímto účelem budou provedeny poznávací cesty, kde očekávaným přínosem bude znovuobjevení uměleckých památek a náhrobků na hřbitovech umožňující náhled do historie jako samostatné jednotky. Dále se bude jednat o kontext hřbitovního místa ve vztahu k městu. Výše uvedené lokality míst budou navštíveny ve dvou poznávacích cestách, z níž pro úspěšnost výzkumu je limitující alespoň 70 % navštívených výše uvedených lokalit tzn. 8 z 11. Tomu bude předcházet studium místa z dostupných mapových nebo jiných zdrojů, které i po poznávací cestě budou neustále doplňovány vzhledem k rozsahu řešené problematiky (viz přehled použitých metod).
Tento výzkum SP2019/78 volně navazuje na již dokončené projekty: „Tvorba ideových předpokladů pro současnou absolutní kremační architekturu ovlivňující moderní způsoby a etiku pohřbívání založených na žehu“, SP2017/108 a „Smuteční obřadní síně jako prostor komunikace v sekulárním prostředí od druhé poloviny 20. století v Čechách a na Moravě do současnosti“ (viz hlavní řešitel a spoluřešitel). Bude se tak jednat o prohloubení dané problematiky, řešená v předcházejících pracech a disertační práce (hlavní řešitel), kde cílem je přinést ucelený pohled typologie hřbitovních areálů a objektů (krematoria, smuteční síně) – viz teze disertační práce (hlavní řešitel): „Metodika navrhování hřbitovů a souvisejících typologických staveb, v souvislostech s vývojem pohřební praxe“.
Navzdory dřívějším projektům a získaným zkušenostem v oboru funerálního stavitelství se v případě řešeného obsahu jedná o neprobádanou oblast, kde jeho obdobu snad lze hledat v jiných částech území Slezska. Vzhledem k rozsahu řešené oblasti, má tento projekt potenciál dalšího rozšiřování a propojování souvislostí.


Očekávané výstupy:
1x B – kapitola v knize – International multiconference DREAM Silesia (aktivní účast na konferenci Gliwice)

1x Jimp – článek pro některé z impaktované časopisy: Land Use Policy (The International Journal Covering All Aspects of Land Use) ISSN 0264-8377, Sociologia ISSN 0049-1225(SR), International Journal of Architectural Heritage TAYLOR and FRANCIS

1x Jsc – článek pro některý ze sociologických časopisů: Sociology ISSN:0038-0385

2x D – článek pro konferenci Architektura v perspektivě 2019 (aktivní účast na konferenci Architektura v perspektivě)


ROZPOČET
Zdůvodnění požadavků v položkách charakter výdajů:

Služby:
1x B (kapitola v knize) – překlad 3 500 Kč

1x Jimp – překlad článku 3 500 Kč

1x Jsc – překlad článku 3 500 Kč

2x D – Konference Architektura v perspektivě 2019
– vložné 7 000 Kč + překlad 7 000 Kč (náklady za 1. článek = vložné 3 500 Kč + překlad 3 500 Kč)


Cestovní náhrady:
Cesta po Slezských městech: Hlučín, Opava, Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Zlaté Hory, Jeseník, Javorník, Vidnava. Jednodenní cesta do Opavy a Hlučínu, a dvoudenní cesta do severní části – kolem 600 km, 3 000 Kč na cestovné, ubytování 1 noc pro 4 lidi 5200 Kč, stravné pro 4 lidi na 4 dny spolu 1 900 Kč.

Stipendia:
Celkem 100 000 Kč / rok

Ing. arch. Ondřej Juračka (hlavní řešitel) – 40 000 Kč / rok
Ing. arch. Filip Slivka (student) – 30 000 Kč / rok
Ing. arch. Jiří Hořínek (student) – 30 000 Kč / rok

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby24500,-19830,-
6. Cestovní náhrady10100,-14770,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13400,-13400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady148000,-
Uznané náklady148000,-
Celkem běžné finanční prostředky148000,-148000,-