Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/77
Název projektuGeologie východního okraje Českého masivu a přilehlých území
ŘešitelJurková Eliška Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuŘešení projektu spočívá v paralelní práci ve tří na sobě nezávislých segmentech geologických věd.

BLOK 1: Řešení stratigrafických a paleoenvironmentálních otázek v sedimentárních sekvencích s využitím moderních metodologických postupů. Základní výzkum se zaměřením na otázky sedimentologické, stratigrafické, paleoekologické, případně paleogeografické se zaměřením na výskyt a důvody změn v ukládání pohřbeného C v oceánech ve vztahu ke klimatickým výkyvům a geotektonickým procesům. Otázka vzniku sedimentů bohatých na organickou hmotu (černé břidlice tvořící oceánské anoxické eventy - OAE), geneze C-izotopových událostí a jejich vztah k aktivitě výstupu metanu na dně oceánu může pomoci vysvětlit klimatické změny nejen během mesozoika, ale rovněž současnosti. Výzkum bude rovněž zaměřen na charakter vlivu podmořského vulkanismu doprovázející sedimentaci černých břidlic. Charakter a rozsah vulkanické činnosti bude ověřen geofyzikálními metodami.

BLOK 2: Mineralogie, petrografie a ložisková geologie styku Českého masivu a Západních Karpat. Řešenými problémy budou zejména čtyři oblasti. 1. Mineralogie oxidických minerálů manganu, které nemají ekonomický potenciál, ale jsou zajímavým dokladem interakce horninového prostředí s mikroorganizmy během přípovrchového zvětrávání. Počítá se zejména s muzejními vzorky, jejichž studium započalo už v minulých letech. 2. Mineralogie a petrografie permokarbonských sedimentárních hornin s ohledem na vyhledání vulkanoklastických poloh, které jsou potenciálními adepty na velmi přesné radioizotopové datování, a tím také zpřesnění stratigrafie pánevních výplní. V tomto případě půjde o studium lokalit Obora a Bačov v Boskovické brázdě a důlní podniky v české části hornoslezské pánve severní Moravy a Polska, 3. Mineralogická a organicko-geochemická charakteristika fosilních pryskyřic konzervovaných v uhlí. Studium tohoto materiálu započalo v loňském roce na muzejním materiálu a jde zejména o finalizaci a publikaci výsledků. 4. Česká republika je podobně jako další evropské země závislá na dovozu většiny nerostných surovin a produktů z nich. Z tohoto pohledu je důležitý objektivní pohled na ložiska nebo zdroje některých surovin, která jsou na našem území stále těžena a poskytují suroviny domácímu zpracovatelskému průmyslu, případně také na export. Konkrétně budou řešeny např. vybrané geologické parametry hornoslezské pánve, která je ekonomicky nejvýznamnější černouhelnou pánví Evropy.

BLOK 3: Problematika znečištění splachů z komunikací na území města Ostravy vzorkováním v kanalizačních šachtách. V průběhu tří různých ročních období (zima, jaro, léto) bude provedeno rozsáhlé vzorkování splachů na předem vytipovaných odběrových místech dle metodiky „Urban Stormwater BMP Performance Monitoring: A Guidance Manual for Meeting the National Stormwater BMP DatabaseRequirements“. V rámci výzkumu bude řešena problematika identifikace významných zdrojů rizikových prvků ve splachu z komunikací a identifikace vzájemných vztahů rizikových prvků a ostatních stanovených parametrů. Dále bude provedeno zhodnocení vlivu jednotlivých ročních období a vyhodnocení indexu nabohacení a indexu geoakumulace.
Členové řešitelského týmuIng. Yvon Bakadila Mona
Bc. Ivana Bartošová
Ing. Andrea Bašová
Mgr. Tereza Kurková
Ing. Denisa Cviklová
Ing. Pavlína Rybová, Ph.D.
Ing. Lucie Formánková
Ing. Blažena Wertichová
Ing. Tereza Heliová
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Ing. Eliška Jurková
Ing. Pavel Kantor
Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Ing. Kateřina Kirchnerová
Ing. Libor Lenža
Bc. Ivo Markovský
Ing. Pavel Merta
Ing. Aneta Minaříková
Bc. Denisa Plhalová
Ing. Eliška Polášková
Ing. Martin Přibil
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Bc. Patrik Šajtar
Ing. Jarmila Drozdová, Ph.D.
prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Ing. Richard Štaffen
Ing. Petr Stelmach
Ing. Eva Strnadová
Ing. Markéta Vojnarová
Ing. Roman Vokatý
Ing. Jan Zahradník
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)BLOK 1: Při řešení budou použity moderní metody chemostratigrafie a astrostratigrafie, korelované tradiční paleontologií. Snahou bude aplikovat nové metodické postupy na přístrojovém vybavení laboratoří katedry a rozvoj nových metod využitelných při dalším výzkumu pracoviště. Cíle projektu je možno definovat následovně: dokumentace vhodných odkryvů a odběr vzorků, vyhodnocení výbrusů, složení hornin, sledování zastoupení prvků Nb, Mn, Sb aj., TOC, využití práškové rentgenové difrakční analýzy, v případě potřeby kombinované s chemickou mikroanalýzou vzorků pomocí elektronové mikrosondy (EDX režim na HGF, na vhodných profilech vyhodnocení, izotopů C a O (laboratoře ČGS Praha) především pro paleoekologické a stratigrafické interpretace, paleoenvironmentální interpretace prostředí a vztah k ukládání organického uhlíku v mořských sedimentech, vyhodnocení organických facii, vyhodnocení typu kerogenu. Součástí bude geofyzikální průzkum magmatických těles hornin těšínitové asociace a jejich projev v potenciálních polích, testování hlubokého georadaru Roteg, korelace výsledků s projevy v ostatních geofyzikálních polích. Téma vychází z dlouhodobých výzkumných aktivit řešitele a rozšiřuje dosavadní poznatky o aplikaci nových postupů.

BLOK 2: : Konkrétně budou řešeny otázky přítomnosti izotopicky datovatelných horizontů v permokarbonských pánvích Českého masívu, zejména v Boskovické brázdě a dále v české a polské části hornoslezské pánve. Dalším směrem výzkumu bude řešení problematiky organické geochemie fosilních pryskyřic vyskytujících se v uhelné hmotě Českého masívu (ve spolupráci s M. Havelcovou z ÚSMH AV ČR), manganová mineralizace Moravy a Slezska a ložiska vybraných nerudních surovin.

BLOK 3: Plánováno je vzorkování přibližně 40 - 45 kanalizačních šachet a vpustí situovaných v prostoru pozemních komunikací. Převážná část laboratorních analýz bude provedena v laboratořích Katedry geologického inženýrství VŠB-TUO, přičemž předpokládanými sledovanými parametry budou: rizikové prvky, kovy a metaloidy: As, Cr, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn a Fe a dále základní hydrochemické ukazatele: RL 105°C, pH, NL, (Cl)-, (SO4)2-, (PO4)3-, Ca, Na, K, Mg, zákal, (NO3)-, CHSKCr, d(0,1), d(0,5) a d(0,9). Analytické výsledky budou vyhodnoceny pomocí expolatorní a konfirmatorní analýzy dat, s následnou aplikací korelační analýzy a vícerozměrných statistických metod (analýza hlavních komponent, faktorová analýza, shlukovací analýza). Cílem výzkumu je identifikace významných zdrojů rizikových prvků ve splachu z komunikací, identifikace vzájemných vztahů rizikových prvků a ostatních stanovených parametrů, zhodnocení vlivu jednotlivých ročních období a vyhodnocení indexu nabohacení a indexu geoakumulace. V odborné literatuře dosud vícerozměrné statistické metody pro vyhodnocení výskytu rizikových prvků ve splachu z komunikací nebyly použity.

Časový harmonogram řešení
Postup prací bude řízen v souladu s cíli jednotlivých segmentů řešení projektu.
• leden-únor
rešeršní práce dle literatury, příprava analýz vzorků odebraných v dřívějších letech (geochemické, mineralogické a palynologické analýzy vzorků z lokalit Bystrá, Kopřivnička , Bruzovice, Zálužné, příprava horninového materiálu z vrtné dokumentace MND Hodonín), zhodnocení předběžných výsledků umožňujících další postup, terénní rekognoskace a výběr vhodných odběrových míst na území města Ostravy, dokončení práce týkající se vazby cyklické stavby sedimentů jakloveckých vrstev na uhlonosnost.
• únor-srpen
odběr 40 - 45 vzorků splachů z komunikací na předem vytipovaných odběrových místech během třech různých ročních obdobích (zima, jaro, léto) a následné laboratorní analýzy vzorků.
• březen
terénní práce, podrobná dokumentace vhodných profilů, laboratorní zpracování vzorků.
• březen-květen
analýzy získaných vzorků (RTG difrakce, XRF, palynologická analýza; část analýz, které nelze provést na interních pracovištích bude zadána externím laboratořím mikroRaman, mikrosonda, separace těžkých minerálů), příprava rukopisu o bentonitech ČR.
• červen-srpen
analýza získaných dat, jejich příprava pro publikace, jazykové korektury u anglických textů, jejich odeslání do redakcí, prezentace příspěvků na 19th International Congress on the Carboniferous and Permian.
• červenec-září
vyhodnocení dosažených výsledků, statistické analýzy získaných dat (dle jednotlivých úkolů jednotlivých členů týmu).
• srpen-listopad
vyhodnocení výsledků a tvorba textů pro publikování (sepsání, překlady, revize AJ), účast na CS-PL paleontologické konferenci
• listopad-prosinec
finalizace a příprava textů pro podání (překlady a revize AJ) včetně jejich odeslání do redakcí.
 po celou dobu řešení: práce vedoucí k přípravě disertačních prací zapojených studentů doktorského studia


Finance (zdůvodnění)
Osobní náklady - nejsou požadovány
1. Stipendia dle zákona č. 111/1998 Sb.
Andrea Bašová 12 000,-
Blažena Hamadová 12 000,-
Tereza Kurková 12 000,-
Aneta Minaříková 12 000,-
Markéta Vojnarová 12 000,-
Richard Štaffen 12 000,-
Petr Stelmach 15 000,-
Eliška Polášková 15 000,-
Martin Kašing 15 000,-
Eliška Jurková 30 000,-
Denisa Cviklová 30 000,-
Pavel Kantor 24 000,-
Eva Strnadová 12 000,-
Ivo Markovský 2 000,-
Tereza Heliová 2 000,-
Kateřina Kirchnerová 2 000,-
 219 000,-
2. Materiálové náklady
papír 5 000,-
kancelářské potřeby 8 000,-
tonery a cartridge 9 000,-
materiál na odběr a přepravu vzorků 4 000,-
laboratorní vybavení (chemikálie, sklo, standardy a chemikálie, tlakové lahve, katalyzátory pro CHNS) 116 000,-
externí disky 6 000,-
literatura 3 000,-
 151 000,-
3. Drobný hmotný a nehmotný majetek
software (OriginPro 2018) 24 000,-
tiskárna laserová barevná multifunkční 8 000,-
 32 000,-
4. Služby
kalibrace přístrojů 28 000,-
tlakové láhve – pronájem 10 000,-
analýza izotopu C a O 20 000,-
analýza celkového chemického složení hornin (31 vzorků) 49 000,-
překlady a jazykové korektury 60 000,-
platba za barevný tisk článků 10 000,-
poštovné 1 000,-
pronájem geofyzikálních přístrojů 20 000,-
mikrosonda práce ve WDS režimu 40 000,-
separace těžkých minerálů (apatit, zirkon, 5 vzorků) 25 000,-
půjčovné Geofond a archivy 2 000,-
konferenční poplatky Studentská geologická konference Brno 3 000,-
konferenční poplatky Konference VŠB Ostrava 4 000,-
konferenční poplatky CS-PL paleontologická konference 10 000,-
 297 000,-
5. Cestovní náhrady
cestovné po lokalitách 142 000,-
cestovné na konference 50 000,-
 192 000,-
6. Doplňkové (režijní) náklady
režijní náklady ve výši 10% 99 000,-
7. Konference
8. Investice
 celkem 891 000,- (+ režie 10% 99 000,-) = 990 000,-

Předpokládané výsledky a výstupy:
Publikování dosažených výsledků v odborném tisku s IF (Web of Science) nebo SCOPUS. Je předpoklad 6 publikací s IF a 6 publikací registrovaných v databázi SCOPUS. Dále se předpokládá publikování konferenčních příspěvků a podpora závěrečných prací.


Historické působení v SGS za poslední 4 roky
Zaměstnanci:
Pavlína Doupovcová
SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, Jsc 1
SP2016/12 Řešení vybraných geologických otázek v České republice: 710549 Kč, Jsc 2

Jakub Jirásek
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč, 1 Jimp, 2 Jsc
SP2017/22 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, 2 Jimp, 4 Jsc
SP2016/12 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice: 710549 Kč, 4 Jimp, 1 Jsc

Helena Raclavská
SP2017/116 - Výzkum různých druhů materiálů, jejich vlastností a aplikačního potenciálu: 700000 Kč, 1 Dsc
SP2016/31 - Optimalizace vlastností kompostu přídavkem biouhlu: 397000 Kč, 2 Jimp, 2 Dost

Martin Sivek
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, 1 Jimp, 2 Jsc
SP2016/12 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice: 710549 Kč, 2 Jimp

Petr Skupien
SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč Jimp 2
SP2017/22 Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, Jimp 1, Jsc 3
SP2016/12 Řešení vybraných geologických otázek v České republice: 710549 Kč, Jsc 3, Jimp 2

Studenti:
Andrea Bašová
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč
SP2016/12 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice: 710549 Kč,

Blažena Hamadová
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, Jimp 1
SP2016/12 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice: 710549 Kč,

Tereza Kurková
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, 1 Jsc

Aneta Minaříková
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč, 1 Jsc
SP2017/22 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, 1 Jsc

Eliška Jurková
SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč

Pavel Kantor
SP2017/116 - Výzkum různých druhů materiálů, jejich vlastností a aplikačního potenciálu: 700000 Kč

Martin Kašing
SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, Jimp1

Libor Lenža
SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč,

Pavel Merta
SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč

Eliška Polášková
SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, Jsc 1
SP2016/12 Řešení vybraných geologických otázek v České republice: 710549 Kč

Martin Přibil
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč

Petr Stelmach
SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč, Jsc 2

Richard Štaffen
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč
SP2017/22 - Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část: 1015251 Kč

Jan Zahradník
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč

Markéta Vojnarová
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč

Yvon Bakadila Mona
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč

Roman Vokatý
SP2018/33 - Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru: 1500000 Kč

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia219000,-
3. Materiálové náklady158200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek32000,-
5. Služby297000,-
6. Cestovní náhrady192000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory99800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady998000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky998000,-