Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/75
Název projektuPříprava kompozitního materiálu na bázi polymer/kovové nanočástice II
ŘešitelSeidlerová Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjekt se v první části zaměří na přípravu stříbrných nanočástic rostlinnými fenolickými kyselinami a přímou syntézou nanočástic na biomkompatibilních polymerních materiálech. V druhé části projektu bude věnována pozornost přípravě magnetických kompozitů na bázi jílových minerálů a studiu jejich stability v různém prostředí za různých podmínek.

1. Stříbrné nanočástice budou připravovány biosyntetickou metodou, tedy metodou využívající rostlinné výluhy k rychlé a efektivní redukci a stabilizaci v jednom kroku. Bude sledována především rozdílná morfologie a struktura stříbrných nanočástic připravených čistými rostlinnými fenolickými kyselinami a výluhem z lípy. Během optimalizace přípravy bude využito analytických metod jako elektronová mikroskopie nebo spektroskopické techniky k definování obsahu kovových částic v připravené suspenzi. Paralelně bude využita technika ICP-MS ke stanovení distribuce velikosti částic pro porovnání s ostatními užitými metodami. V neposlední řadě bude využita metoda kapalinové chromatografie k nastínění mechanismu syntézy nanočástic.
Připravené nanočástice budou v další fázi řešení projektu fixovány do polymerních vláken, které budou připravovány v rámci spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a firmou PrimeCell Advanced Therapy. Dále budou porovnány antibakteriální vlastnosti čistých nanočástic v daném koncentračním rozsahu s připravenými vlákny obsahující určitý podíl stříbrných nanočástic.

2. V druhé části projektu bude věnována pozornost přípravě magnetických kompozitů na bázi jílových minerálů a studiu jejich stability v různém prostředí za různých podmínek. Připravené kompozity budou podrobeny vlivu vodného prostředí s odlišným pH, bude sledován vliv doby vzájemného styku kompozitu s vodným prostředím. Budou sledovány změny ve složení a struktuře kompozitu, zaměřené především na obsah magnetických nanočástic oxidů železa. K uvedenému účelu budou rovněž použity instrumentální techniky využívané v první části projektu.

Časový harmonogram řešení projektu:

I: aktualizace rešerše problematiky a navazování na předešlé experimenty a poznatky
II-III: příprava stříbrných nanočástic pomocí organických standardů, a dále jílových materiálů a hodnocení jejich morfologických a strukturních vlastností
IV-VI: přímá syntéza stříbrných nanočástic na polymerní membránu
VII-IX: hodnocení vlastností polymerní membrány (testy cytotoxicity a antibakteriální testování)
X-XII: vyhodnocování výsledků
Členové řešitelského týmuKarla Josefusová
Ing. Zuzana Konvičková
Ing. Zuzana Konvičková
Ing. Nikol Křenková
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Ing. Zuzana Vilamová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Konkrétní oblasti výzkumu:
1) Syntéza stříbrných nanočástic pomocí vybraných fenolických kyselin.
2) měření ζ-potenciálu, selekce a identifikace iontů a pevných částic pomocí standardizovaných postupů, ICP-AES a ICP-MS.
3) Charakterizace dalších vlastností nanočástic pomocí TEM s SAED, XRD a DLS metodami.
4) Řízené testování antibakteriálních vlastností stříbrných nanočástic s danými koncentracemi ve spolupráci se společností AGEL.
5) Studium materiálových vlastností nanesených částic na polymerní vlákna polymeru PCL/PLA pomocí metody SEM, ICP-AES a studium antibakteriálních účinků.
6) Studium kompozitních jílových materiálů s nanočásticemi železa výše zmíněnými technikami.


Plánované konkrétní a měřitelné výstupy projektu:
1) 1-2 články v impaktovaných časopisech nebo odborná kapitola v knize;
2) Orální prezentace výsledků na zahraniční konferenci;
3) Aktivní účast na konferenci NanoOstrava 2019
4) Charakterizace připravených stříbrných nanočástic;
5) Vývoj a charakterizace materiálu s obsahem nanočástic stříbra využitelného pro jeho antibakteriální vlastnosti
6) Zpracování diplomové práce
7) Zpracování disertační práce
8) Zpracování bakalářské práce

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia31000,-26000,-
3. Materiálové náklady67000,-90247,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2000,-0,-
5. Služby62000,-121877,-
6. Cestovní náhrady36000,-6283,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady220000,-
Uznané náklady266407,-
Celkem běžné finanční prostředky220000,-266407,-