Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/74
Název projektuTepelné pochody a materiály v průmyslu
ŘešitelVelička Marek doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je umožnit studentům získat praktické zkušenosti s řešením komplexnějších témat v oblastech studia tepelných procesů a zlepšování jejich energetické účinností. Podrobné poznání podstaty sledovaného tepelného děje umožní navrhovat dílčí zlepšení, která povedou k zvýšení jejich energetické účinnosti. Zlepšení energetické účinnosti tepelných procesů představuje velmi efektivní a relativně finančně nenáročný způsob, jak zvyšovat energetickou bezpečnost a snižovat environmentální zátěž. Tepelné procesy budou studovány v celém spektru činností, jak v průmyslové výrobě, tak v komunální sféře. V případě materiálového výzkumu bude aktivita směrovat k vývoji nových materiálů a zlepšování parametrů materiálů stávajících. Pozornost bude věnovaná izolačním materiálům a dále podpoře materiálům s delší životnosti nebo materiálům s nízkou energetickou náročnosti výroby.
Členové řešitelského týmuBc. Martin Bača
Ing. Marek Bruštík
Ing. Jiří Burda
Bc. Jaroslav Dunajovec
Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Ing. Petra Maierová
Bc. Jonáš Filip
Bc. Petr Gromský
Ing. Jan Haščin
Bc. Roman Hofer
Ing. Barbora Janíková
Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Ing. René Kratochvíl
Ing. Jan Krejzek
Ing. Jan Krzywoň
Ing. Kateřina Dittel Ksandrová
Ing. Nikol Jančarová
Bc. Lukáš Lasota
Bc. Monika Řehulková
Ing. Mario Machů, Ph.D.
doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Bc. Václav Pavlík
Ing. Luboš Polcar
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Bc. Pavel Prokopec
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Bc. Jan Raszka
Ing. Jan Růžička
Bc. Jana Schreierová
Ing. Veronika Thiemlová
Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Bc. Jan Vojnik
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem řešení projektu je podpora praktických dovedností studentů při zapojení do grantových projektů v oblastech optimalizace tepelných procesů z hlediska dosažení energetických úspor a dále v oblasti vývoje izolačních keramických materiálů. Dosažené poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Budou připraveny články do odborných časopisů, sborníků konferencí. Studenti magisterského studia budou své výsledky prezentovat v diplomových pracích, studenti doktorského studia na vědeckých konferencích a na Dnu doktorandů FMT.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady75000,-73333,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-35091,-
5. Služby79600,-76413,-
6. Cestovní náhrady85000,-124763,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39400,-39400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady394000,-
Uznané náklady394000,-
Celkem běžné finanční prostředky394000,-394000,-