Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/72
Název projektuČasoprostorová analýza dat registrované kriminality ve vybraných městech
ŘešitelLinhartová Petra Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu Projekt je zaměřen na zpracování dat o registrované kriminalitě ze 4 měst České republiky, konkrétně Ostravy, Olomouce, Kolína a městské části Praha 12. Data pochází od Policie ČR a obsahují záznamy trestných činů za poslední čtyři roky (včetně roku 2018).

Cílem projektu je zhodnotit časoprostorové rozmístění vybraných trestných činů. Předpokládá se nalezení známých i méně očekávaných problémových či nebezpečných lokalit tzv. hot spotů. Data umožňují zpracovat data z prostorového, časového i časoprostorového hlediska. Na základě časových údajů vyhodnocovaných záznamů budou posouzeny rizikové lokality v různých částech dne nebo během roku. Právě časoprostorový aspekt těchto dat nebyl v Česku doposud vůbec analyzován a panuje zájem jak ze strany měst, tak i Ministerstva vnitra a přímo Policie ČR se o tomto přístupu a výsledcích dozvědět více.
Výsledky tohoto projektu jsou jak v rovině základního výzkumu, kdy budou vyzkoušeny nové metody analýz prostorových dat, tak i aplikovaného výzkumu, kdy mapy a statistické výstupy mohou pomoci městům zlepšit bezpečnost obyvatel v rámci kvalitnější přípravy strategických dokumentů preventivního charakteru. Města mohou na základě map realizovat konkrétní preventivní opatření na inkriminovaných místech.
Do projektu budou zapojeni studenti navazujícího magisterského studia oboru Geoinformatika.

Harmonogram projektu:
leden - únor:
- zpracování dat registrované kriminality

březen - říjen:
- tvorba specializovaných mapových výstupů, interpretace výsledků

listopad - prosinec:
- vyjádření závěrů, publikační činnost, ukončení projektu

Historická účast na projektech SGS řešitelů:

Projekt č.1
Název: Využití bezpilotních prostředků pro tvorbu digitálních modelů povrchu, 2017
Řešitelé: Petra Linhartová
Finanční prostředky projektu: 350 tis. Kč

Projekt č.2
Název: Využití hyperspektrálních dat pro detekci a klasifikaci vybraných materiálů, 2018
Řešitelé: Petra Linhartová
Finanční prostředky projektu: 450 tis. Kč

Rozpočet:
- Stipendia - 60000 -stipendia pro studenty podílejících se na projektu
- Materiálové náklady - 4000 - kancelářské potřeby, papír, toner
- DHaNM - 20000 - externí disky, monitory, komponenty do PC
- Služby - 20000 - vložné na konference
- Cestovní náhrady - 30000 - výjezd na konferenci (GISRUK 2019 Velká Británie)
- Režijní náklady - 16000 - pro HGF
- Konference VŠB-TUO - 10000 - GISáček 2019
Členové řešitelského týmuBc. Vojtěch Cviček
Bc. Jakub Glonek
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Ing. Petra Linhartová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- specializované mapy kriminality pro vybrané trestné činy
- statistické výstupy
- publikace článků v některém z renomovaných časopisů s IF - např. Journal of Maps, dále v recenzovaném časopise GeoScience Engineering
- účast na mezinárodní konferenci - např. GISRUK 2019 ve Velké Británii nebo AGILE 2019, účast na tuzemské GIS Ostrava 2019

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia60000,-
3. Materiálové náklady4000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-
5. Služby20000,-
6. Cestovní náhrady30000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady160000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky160000,-