Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/70
Název projektuPříjem nanočástic rostlinou a jejich distribuce v rostlinném organismu
ŘešitelMotyka Oldřich Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je laboratorní stanovení míry příjmu nanočástic (nano-TiO2, nano-ZnO) vybranými rostlinami (máta peprná, šalvěj lékařská) po expozici známé koncentraci nanočástic za kontrolovaných podmínek. Rostliny budou nanočásticím vystaveny kořeny (v půdě) nebo listy a stonky (v suspenzi), pH půdy, teplota a vlhkost prostředí budou monitorovány a měněny za účelem zjištění jejich vlivu na příjem nanočástic rostlinou.
Po expozici bude stanoveno množství rostlinami akumulovaných xenobiotik pomocí Neutronové aktivační analýzy. Vzorky budou rozděleny podle anatomických částí rostlin (kořen, stonek, list), za účelem zjištění translokace akumulovaných nanočástic v těle rostliny. Průběžně bude rovněž analyzováno množství chlorofylu v rostlinách pomocí metody chlorofylové fluorescence za účelem zjištění míry expozicí generovaného fyziologického stresu.
Projekt bude částečně navazovat na projekt SP2018/71.


Časový harmonogram řešení projektu:
1) Příprava vzorků rostlin (máta peprná, šalvěj lékařská apod.), pěstování a aklimatizace; leden-březen, 2019
2) Expozice rostlin připraveným nanočásticím ZnO a TiO2 v půdě a / nebo v suspenzi za kontrolovaných podmínek (pH, vlhkost, teplota); duben - květen, 2019
3) Průběžně: analýza koncentrace chlorofylu u exponovaných a kontrolních vzorků; březen - červen, 2019
4) Analýza množství akumulovaného xenobiotika v částech rostlin - kořen, stonek, list pomocí Neutronové aktivační analýzy (SÚJV, Dubna, Ruská federace); červen - září, 2019
5) Statistické zhodnocení výsledků; září - říjen, 2019
6) Příprava publikací; říjen - prosinec, 2019
7) Publikace výsledků na konferencích a / nebo v odborných časopisech; říjen - prosinec, 2019, rok 2020
Členové řešitelského týmuIng. Nikol Křenková
Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Ing. Kristína Štrbová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je stanovit míru příjmu nanočástic vybranými rostlinami v závislosti na podmínkách prostředí a způsobu expozice a způsob jejich následné distribuce v rostlinném organizmu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady49000,-37217,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-78110,-
5. Služby20000,-13673,-
6. Cestovní náhrady20000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady160000,-
Uznané náklady160000,-
Celkem běžné finanční prostředky160000,-160000,-