Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/69
Název projektuDigitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuHlavním předmětem výzkumu je tvorba postupů pro podporu návrhů robotických systémů v jejich raných fázích s využitím digitálních dvojčat. Na základě vytvoření digitálních dvojčat vybraných stávajících robotizovaných pracovišť a mobilních robotů katedry a jejich experimentální ověření na skutečných systémech budou sestaveny doporučené postupy pro tvorbu digitálních dvojčat nově navrhovaných systémů v dostupných simulačních SW. Tyto komplexní návrhové virtuální modely pak ve fázích návrhů budou sloužit pro podporu rozhodovacích procesů bez nutnosti realizace fyzických prototypů, tedy tzv. virtuální přejímku technického řešení. Digitální dvojče pak v provozní fázi životního cyklu robotického systému umožní ve spojení s rozšířenou realitou jeho efektivnější diagnostiku a údržbu. Získané poznatky budou aplikovány na stávající robotické systémy katedry, na kterých budou vyvinuté prostředky verifikovány. Řešené oblasti budou rozděleny na dílčí úlohy tak, aby se na jejich řešení krom doktorandů mohli podílet i studenti magisterského studia.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Babjak, Ph.D.
Bc. Jan Bém
doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Bc. Adam Boleslavský
Bc. Martina Dašková
Ing. Dominik Heczko
Ing. Daniel Huczala
Bc. Lukáš Káňa
Bc. Tereza Kanisová
Bc. Michal Konečný
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Ing. Tomáš Krejčí
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Jakub Mlotek
Ing. Petr Oščádal
Ing. Robert Pastor
Bc. Marek Ročňák
Ing. Petr Široký
Bc. Tomáš Spurný
Bc. Adam Stehlík
Ing. Jiří Suder
Ing. Michal Vocetka
Bc. Jiří Vojtíšek
Bc. Daniel Vrbka
Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Bc. Rostislav Wierbica
Ing. Zdeněk Zeman
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Verifikace dostupných simulačních nástrojů pro tvorbu digitálních dvojčat robotizovaných pracovišť. Metodiky pro tvorbu digitálních dvojčat v jednotlivých simulačních nástrojích a vzájemné srovnání jejich výstupů. Experimentální ověření digitálních dvojčat na reálných pracovištích.

2. Verifikace dostupných simulačních nástrojů pro tvorbu digitálních dvojčat mobilních robotů. Metodiky pro tvorbu digitálních dvojčat v jednotlivých simulačních nástrojích a vzájemné srovnání jejich výstupů. Experimentální ověření digitálních dvojčat na reálných pracovištích.

3. Výzkum a vývoj HW a SW prostředků pro aplikaci rozšířené reality u digitálních dvojčat robotických systémů a jejich implementace do vybraných stávajících robotizovaných pracovišť a mobilních robotů katedry.


Realizované HW a SW nástroje budou vykázány v podobě funkčních vzorků nebo autorizovaných SW v minimálním počtu 2 kusů. Výsledky z jednotlivých výzkumných oblastí budou rovněž prezentovány na konferencích a v odborných publikacích. Předpokládá se podání minimálně 2 recenzovaných publikací indexovaných v databázích Scopus nebo WoS a 2 publikací mimo tyto databáze.


Harmonogram řešení projektu:
1. kvartál: Specifikace podrobných požadavků pro dílčí oblasti projektu. Sestavení řešitelských týmů dílčích oblastí a tvorba koncepčních návrhů řešení. Publikační plán.

2. kvartál: Posouzení navržených variant řešení a detailní rozpracování zvolených. Podklady pro výrobu, tvorbu SW aplikací a nákupy. Rešerše pro publikace a osnovy článků.

3. kvartál: Zajištění výroby montáže, oživení a odladění realizovaných systémů. Korekce dokumentace na základě poznatků z výroby. Podklady pro publikace.

4. kvartál: Verifikace realizovaných systémů. Ladění navržených SW aplikací. Zpracování měření a jejich vyhodnocení pro publikace. Příprava podkladů a zpracování závěrečné zprávy. Soupis požadavků pro další vývoj realizovaných systémů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia397000,-397000,-
3. Materiálové náklady30000,-8778,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek257813,-289592,-
5. Služby15000,-4443,-
6. Cestovní náhrady15000,-15000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory79424,-79424,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady794237,-
Uznané náklady794237,-
Celkem běžné finanční prostředky794237,-794237,-