Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/64
Název projektuMonitorovanie zmien terénu pomocou radarovej interferometrie a UAV
ŘešitelStruhár Juraj Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjekt sa bude zaoberať aspektmi radarových meraní s využitím technológie InSAR (angl. Interferometric Synthetic Aperture Radar). Ide o metódu diaľkového prieskumu Zeme, kde sú využívané radarové snímky. Pre spracovanie projektu budú využité radarové snímky programu Copernicus-Sentinel. Hlavným cieľom projektu bude sledovanie zmien skládok odpadu a háld. Dôraz bude kladený na výber vhodných radarových snímkov pre tvorbu 3D modelu skládky, predspracovanie snímkov, atmosférické korekcie a výslednú presnosť modelu. Spracovanie radarových dát bude prebiehať v programe SNAP a v programe Matlab s využitím Mapping Toolboxu. Bude vytvorených viac modelov s rôznymi vstupnými parametrami pre vytvorenie modelu. Následne tieto modely budú porovnávané medzi sebou a s terénnym meraním GPS a UAV. Výber skládok odpadu resp. háld bude prebiehať na základe času uzavretia a pokrytím vegetácie. Na riešení projektu sa zúčastnia študenti doktorského a nadväzujúceho magisterského štúdia oboru Geoinformatika.

Harmonogram:
január - február
- výber lokalít
- výber vhodných radarových snimkov
marec - oktober
- spracovanie získaných dát, zhodnotenie dosaženej presnosti, interpretácia výsledkov
november - december
- vyjadrenie záveru, publikačná činnosť, ukončenie projektu

Rozpočet:
- Štipendium: 114 000 - štipendium pre študentov podielajúcich sa na projekte
- Materialové náklady: 20 000 - nákup spotrebného materialu
- DHaNM: 45 000 - externe disky, monitory, komponenty do pc, SW
- Služby: 80 000 - vložné na konferencie, poplatky za publikovanie v odbornom časopise nákup dát, poistné za UAV
- Cestovné náhrady: 85 000 - výjazd na konferenciu (doktorandi), výjazd do terenu pre merania GPS a UAV
- Konferencia VŠB-TUO: 43 000 - náklady na študentskú konferenciu GISáček (ceny pre výťazov a
pod.)
- Réžie: 43000 - režijné náklady 10%
Historické pôsobenie na predchádzajúcich projektoch SGS

Juraj Struhár

Názov: Crowdsourced geodata
Rok: 2016
Finančné prostriedky: 250 000 Kč

Názov: Využití bezpilotních prostředků pro tvorbu digitálních modelů povrchu
Rok: 2017
Finančné prostriedky: 350 000 Kč

Názov: Využití hyperspektrálních dat pro detekci a klasifikaci vybraných materiálů
Rok: 2018
Finančné prostriedky: 450 000 Kč

Petr Šádek

Názov: Využití bezpilotních prostředků pro tvorbu digitálních modelů povrchu
Rok: 2017
Finančné prostriedky: 350 000 Kč

Názov: Využití hyperspektrálních dat pro detekci a klasifikaci vybraných materiálů
Rok: 2018
Finančné prostriedky: 450 000 Kč

Názov: Hodnocení změn vegetace v nivě Morávky následkem chemické likvidace nepůvodních druhů křídlatek (Reynoutria spp.)
Rok: 2018
Finančné prostriedky: 250 000 Kč
Členové řešitelského týmuIng. Khrystyna Bezborodova
Ing. Peter Golej
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. Petr Šádek
Bc. Jakub Seidl
Ing. Juraj Struhár
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Zhodnotenie zmien sledovaných skládok a háld a ich vývoj.
- publikácie v niektorom z renomovaných vedeckých časopisov kategorie Jimp napr.: Acta Geodynamica et Geomaterialia, Journal of Applied Remote Sensing
- publikácie článku v národných recenzovaných časopisoch napr. Geoscience engineering
- prezentovanie na medzinárodnej vedeckej konferencií napr: Fórum mladých geoinformatikov 2019, TU vo Zvolene, SK, Conference GeoInformation for Disaster Management (Gi4DM)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia114000,-
3. Materiálové náklady20000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45000,-
5. Služby80000,-
6. Cestovní náhrady85000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory43000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)43000,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady430000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky430000,-