Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/63
Název projektuOdpady po hornické činnosti – surovinové zdroje
ŘešitelVrlíková Věra Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude možnost využití odpadu vzniklého po hornické činnosti jako možný surovinový zdroj. Odpady po hornické činnosti zahrnují odpady vznikající při těžbě, využití a zpracování nerostných surovin [1]. Zvyšující se zájem o potřebě vhodného zpracování odpadu z těžby v zájmu ochrany životního prostředí vedlo k nárůstu výzkumu v této oblasti [2]. Jednou z možnosti jak tyto odpady využít je např. flotační metoda. Flotační testy budou realizovány metodou pěnové flotace, která k rozdružování částic využívá jejich rozdílných fyzikálně chemických vlastností, především smáčivosti povrchu. Při flotaci polymetalických rud a jejich odpadů je hlavním cílem získání nejkvalitnějšího koncentrátu, který má vysoký stupeň výtěžnosti daného kovů. Flotační metody mohou být využité i pro takové rudy, které jsou chudé na obsah kovu [3]. S rozvojem úpravnických technologií a nových poznatků se ekonomicky perspektivní stává zpracování surovin z odvalů a odkališť. Nerostné suroviny jsou pro evropské hospodářství rozhodující. Spolehlivý a neomezený přístup k určitým surovinám je rostoucí obavou v rámci EU i celého světa. K řešení této výzvy Evropská komise vytvořila pro EU seznam kritických surovin (CRM)[4]. V rámci surovinové politiky České republiky je hlavní snahou využití odpadů na zdroje surovin. Hlavními cíli jsou [5]:
- Zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami.
- Podpora inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslu.
- Podpora využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.

Odkaliště obsahuje sedimentační kaly vzniklé jako odpadní produkt z úpravárenských procesů. Například u polymetalických rud, kde obsahy kovu se pohybovaly v desetinách procent, byly u úpravárenských kalů totožné s vytěženými rudami [6]. Ve Zlatých Horách byla odkaliště využívaná pro ukládání flotačních hlušin z úpravy rud. V odkalištích 01, 02 a 03 bylo za dobu provozu uloženo celkem 6 984 tis. t. odpadních flotačních písků. Po ukončení provozu docházelo k rekultivaci odkališť 01 a 03 [7]. Odpadní flotační písky obsahovaly kvarcity, slídnaté břidlice, pyrit a užitkové kovy (např. Fe, Cu, Zn, Pb, Ag) [8].

Postup řešení:
1. etapa (leden – březen): Příprava výzkumu – vytipování vhodných lokalit a odběrových míst
2. etapa (duben – květen): Zajištění vzorku odpadů - odběr vzorku, úprava vzorku, analýza vzorku
3. etapa (červen – srpen): Flotační testy
4. etapa (květem – prosinec): Publikační činnost
5. etapa (prosinec): Vyhodnocení projektu – vypracování závěrečné zprávy

Literatura:
[1] Mining Waste. EPA United States Environmental Protection Agency [online]. United States: EPA United States Environmental Protection Agency, 2016 [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/special/web/html/index-5.html
[2] AZNAR-SÁNCHEZ, José, José GARCÍA-GÓMEZ, Juan VELASCO-MUÑOZ a Anselmo CARRETERO-GÓMEZ. Mining Waste and Its Sustainable Management: Advances in Worldwide Research. Minerals. 2018, 8(7). DOI: 10.3390/min8070284. ISSN 2075-163X. Dostupné také z: http://www.mdpi.com/2075-163X/8/7/284
[3] VRLÍKOVÁ, Věra. Možnosti využití flotace polymetalických rud z lokality Zlaté Hory. In: HREDZÁK, S. Zborník – Proceedings. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2018, s. 160-163. ISBN 978-80-89883-08-0.
[4] Critical Raw Materials. European Commission [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
[5] Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Česká republika. Česká republika: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2017, 94 s.
[6] KAFKA, Jan, ed. Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: Anagram, 2003, 647 s. ISBN 80-863-3167-9.
[7] GRYGÁREK, Jiří. Za hornictvím zlatohorského rudného revíru. 1. Ostrava: Klub přátel hornického muzea OKD Ostrava-Petřkovice, 2006, 90 s. Hornictví včera, dnes a zítra. ISBN 80-239-7136-0.
[8] AUTORSKÝ KOLEKTIV. RD Jeseník 1958-1998. Zlaté Hory: RD Jeseník, 1998, 2013 s.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Ing. Katrin Calábková
Bc. Šárka Dvořáková
Bc. Šárka Grabovská
Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Bc. Zuzana Jašová
Bc. Irena Owczarzyová
Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Bc. Kristýna Rašková
Ing. Dana Rouchalová
Ing. Kamila Rouchalová
Bc. Ondřej Ťupa
Ing. Martina Ujházy
Bc. Veronika Vavrečková
Bc. Tereza Večeřová
Ing. Věra Vrlíková
Bc. Pavlína Zaoralová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude možnost zpracování odpadu po hornické činnosti pomocí úpravnického procesu. Možnosti návrhu optimalizace úpravnického procesu za účelem získání, co nejkvalitnějšího kovu.

Mezi plánové výstupy projektu budou především patřit výsledky základního výzkumu a to v podobě článku v impaktovaném časopise popř. článků v časopisech indexovaných v databázích WoS. Jedná se o následující:
- Journal of the Polish Mineral Engineering Society ISSN 1640-4920
- Przemysł Chemiczny ISSN 0033-2496

Dosažené výsledky budou prezentovány v rámci mezinárodních konferencí:
- Waste Recycling (Krakow)
- International Conference "Chemistry for Agriculture" (Karpacz)
- 23rd Conference on Environment and Mineral Processing and workshop „Wastes - Secondary Raw Materials“ (Ostrava)

Historie řešitelského týmu:
Bc. Šárka Grabovská, Bc. Zuzana Jašová
Dosud nebyla řešena žádná SGS.

Ing. Věra Vrlíková
SP 2016/20 Sledování možnosti výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na aktivních ostravských odvalech (2016, 255000,-)

SP 2017/29 Flotace polymetalických rud (2017, 250000,-)
VRLÍKOVÁ, Věra. Možnosti využití flotace polymetalických rud z lokality Zlaté Hory. In: HREDZÁK, S. ZBORNÍK - PROCEENIGS Hrádok 2018. Košice: Slovenská banská společnost ZSVTS, Základní organizace při Ústavu geotechniky SAV, 2018, s. 160-163. ISBN 978-80-89883-08-0.
Ing. Věra Vrlíková, doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D., Ing. Iva Janáková Ph.D., Ing. David Längauer, Bc. Markéta Hrdinová, Ing. Alice Valderová, Bc. Dana Rouchalová, Ing. Michala Jurošková, Bc. Viktor Marťan, Bc. Kamila Rouchalová, Bc. Michal Koňař: Závěrečná zpráva - SP 2017/29, 2017

Postery
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D. : Flotation of polymetallic ores - A review, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D. : Research of flotation agents for floatation of polymetallic ores, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D. : Flotation of lithium-containing polymetallic ores, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D. : Flotation of polymetallic ores, 2017

SP 2018/31 Studium vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin (2018, 200000,-)
KOVAŘÍKOVÁ, Hana, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Věra VRLÍKOVÁ. BACTERIAL LEACHING OF POLYMETALIC ORES FROM ZLATÝ CHLUM LOCALITY. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 91-95. ISBN 978-80-248-4180-9.

Bc. Kamila Rouchalová
SP 2017/29 Flotace polymetalických rud (2017, 250000,-)
Ing. Věra Vrlíková, doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D., Ing. Iva Janáková Ph.D., Ing. David Längauer, Bc. Markéta Hrdinová, Ing. Alice Valderová, Bc. Dana Rouchalová, Ing. Michala Jurošková, Bc. Viktor Marťan, Bc. Kamila Rouchalová, Bc. Michal Koňař: Závěrečná zpráva - SP 2017/29, 2017

SP 2018/31 Studium vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin (2018, 200000,-)

Bc. Dana Rouchalová
SP 2017/29 Flotace polymetalických rud (2017, 250000,-)
Ing. Věra Vrlíková, doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D., Ing. Iva Janáková Ph.D., Ing. David Längauer, Bc. Markéta Hrdinová, Ing. Alice Valderová, Bc. Dana Rouchalová, Ing. Michala Jurošková, Bc. Viktor Marťan, Bc. Kamila Rouchalová, Bc. Michal Koňař: Závěrečná zpráva - SP 2017/29, 2017

SP 2018/31 Studium vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin (2018, 200000,-)
JANÁKOVÁ, Iva, Hana KOVAŘÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Sarah JANŠTOVÁ a Dana ROUCHALOVÁ. Bacterial leaching of pollymetallic ores from Zlaté Hory locality. 2018, 27 - 29.

Bc. Šárka Dvořáková
SP 2018/31 Studium vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin (2018, 200000,-)

doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D
SP 2016/37 Příprava syntetických ekvivalentů mullitu a zeolitů na bázi energetických odpadů (2016, 297000,-) - školitel projektu
LÄNGAUER, David a Vladimír ČABLÍK. Preparation of Synthetic Zeolites from Fly Ash. Inżynierii Mineralnej. Ostrava: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, , 7-12. DOI: 10.29227/IM-2018-01-01. ISSN 1640-4920.

Postery
LÄNGAUER, David, Vladimír ČABLÍK,Sylwester ZELAZNY, Anna NOWAK a Lenka HANUALIKOVÁ. Preparation of synthetic zeolite from fly ash. 2016.
LÄNGAUER, David, Jakub HALAS, Vladimír ČABLÍK a Lenka HANULIAKOVÁ. Analysis fly ash from coal combustion. Ostrava, 2016.

SP 2017/29 Flotace polymetalických rud (2017, 250000,-) - školitel projektu
Ing. Věra Vrlíková, doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D., Ing. Iva Janáková Ph.D., Ing. David Längauer, Bc. Markéta Hrdinová, Ing. Alice Valderová, Bc. Dana Rouchalová, Ing. Michala Jurošková, Bc. Viktor Marťan, Bc. Kamila Rouchalová, Bc. Michal Koňař: Závěrečná zpráva - SP 2017/29, 2017

Postery
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D. : Flotation of polymetallic ores - A review, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D. : Research of flotation agents for floatation of polymetallic ores, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D. : Flotation of lithium-containing polymetallic ores, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D. : Flotation of polymetallic ores, 2017

SP 2018/31 Studium vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin (2018, 200000,-) - spoluřešitel projektu
KOVAŘÍKOVÁ, Hana, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Věra VRLÍKOVÁ. BACTERIAL LEACHING OF POLYMETALIC ORES FROM ZLATÝ CHLUM LOCALITY. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 91-95. ISBN 978-80-248-4180-9.
JANÁKOVÁ, Iva, Hana KOVAŘÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Sarah JANŠTOVÁ. Possibilities of metal recovery from sediment from sludge disposal site. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 3-6 December, 2018, Viena, Austria. Volume 18. Issue 6.4. Sofia: STEF92 Technology, 2018, s. 243-250.
JANÁKOVÁ, Iva, Hana KOVAŘÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Sarah JANŠTOVÁ a Dana ROUCHALOVÁ. Bacterial leaching of pollymetallic ores from Zlaté Hory locality. 2018, 27 - 29.

Ing. Miluše Hlavatá Ph.D
SP 2017/29 Flotace polymetalických rud (2017, 250000,-)
Ing. Věra Vrlíková, doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D., Ing. Iva Janáková Ph.D., Ing. David Längauer, Bc. Markéta Hrdinová, Ing. Alice Valderová, Bc. Dana Rouchalová, Ing. Michala Jurošková, Bc. Viktor Marťan, Bc. Kamila Rouchalová, Bc. Michal Koňař: Závěrečná zpráva - SP 2017/29, 2017

Postery
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D. : Flotation of lithium-containing polymetallic ores, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D. : Flotation of polymetallic ores, 2017

Ing. Iva Janáková Ph.D
SP 2017/29 Flotace polymetalických rud (2017, 250000,-)
Ing. Věra Vrlíková, doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D., Ing. Iva Janáková Ph.D., Ing. David Längauer, Bc. Markéta Hrdinová, Ing. Alice Valderová, Bc. Dana Rouchalová, Ing. Michala Jurošková, Bc. Viktor Marťan, Bc. Kamila Rouchalová, Bc. Michal Koňař: Závěrečná zpráva - SP 2017/29, 2017

Postery
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D. : Flotation of polymetallic ores - A review, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D. : Research of flotation agents for floatation of polymetallic ores, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D. : Flotation of lithium-containing polymetallic ores, 2017
Ing. Věra Vrlíková, Ing. Iva Janáková Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík Ph.D., Ing. Miluše Hlavatá Ph.D. : Flotation of polymetallic ores, 2017

SP 2018/31 Studium vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin (2018, 200000,-)
KOVAŘÍKOVÁ, Hana, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Věra VRLÍKOVÁ. BACTERIAL LEACHING OF POLYMETALIC ORES FROM ZLATÝ CHLUM LOCALITY. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 91-95. ISBN 978-80-248-4180-9.
JANÁKOVÁ, Iva, Hana KOVAŘÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Sarah JANŠTOVÁ. Possibilities of metal recovery from sediment from sludge disposal site. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2018: conference proceedings: 3-6 December, 2018, Viena, Austria. Volume 18. Issue 6.4. Sofia: STEF92 Technology, 2018, s. 243-250.
JANÁKOVÁ, Iva, Hana KOVAŘÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Sarah JANŠTOVÁ a Dana ROUCHALOVÁ. Bacterial leaching of pollymetallic ores from Zlaté Hory locality. 2018, 27 - 29.

Podrobný rozpočet:
Osobní náklady – mzdy a odvody ze mzdy: 0,00 Kč
Nebude čerpáno.

Stipendia: 60 000,00 Kč
Stipendia pro studenty: Ing. Věra Vrlíková, Bc. Dana Rouchalová, Bc. Kamila Rouchalová, Bc. Šárka Dvořáková, Bc. Zuzana Jašová, Bc. Pavlína Zaoralová, Bc. Šárka Grabovská, Ing. Martina Ujházy, Bc. Ondřej Ťupa za práci na projektu.

Materiálové náklady: 40 000,00 Kč
Pro flotaci budou zapotřebí zakoupit flotační činidla (např. xantogenany). Zakoupení filtračních papírů, laboratorního skla (např. odměrné válce, kádinky, hodinová sklíčka), vzorkovnice pro uchování vzorků. Pro práci v laboratoři budou nutné osobní ochranné pracovní pomůcky a čisticí a dezinfekční prostředky. Nákup kancelářských potřeb a toneru.

Drobný hmotný a nehmotný majetek: 30 000,00 Kč
Zakoupení míchacího zařízení pro rozplavení hrubozrnného materiálu.

Služby: 40 000,00 Kč
Náklady zahrnují překlady odborných publikací a jejich odborná kontrola, poplatky za vydání článků v zahraničních časopisech, vložné na konference.

Cestovní náhrady: 30 000,00 Kč
Důležitou součásti jsou odběry vzorku v terénu a jejich přeprava na pracoviště Hornicko-geologické fakulty. Odborné konzultace na spolupracujících pracovištích. Cestovní náklady souvisejí s aktivní účasti na konferenci Chemistry for Agriculture (Karpacz) a Waste Recycling (Krakow), včetně ubytování.

Doplňková (režijní) náklady max. do výše 10 % poskytnuté podpory: 25 000,00 Kč

Konference (max. do výše 10 % poskytnuté podpory): 25 000,00 Kč
Pořádání workshopu „Wastes - Secondary Raw Materials“ u příležitosti 23rd Conference on Environment and Mineral Processing and workshop „Wastes - Secondary Raw Materials“.

Investice: 0,00 Kč
Nebude čerpáno.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia105000,-105000,-
3. Materiálové náklady47200,-46037,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-22292,-
5. Služby40000,-35126,-
6. Cestovní náhrady30000,-50045,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30800,-30800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)25000,-18700,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady308000,-
Uznané náklady308000,-
Celkem běžné finanční prostředky308000,-308000,-