Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/62
Název projektuVyužití pokročilých metod pro plánování a řízení průmyslových procesů
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů doktorského studijního programu Řízení průmyslových systémů a studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantujících kateder ve třech vzájemně provázaných výzkumných oblastech, které tvoří pilíře daných programů:

1. Využití pokročilých metod a nástrojů pro ekonomiku a management průmyslových procesů (kat. 634):

V oblasti ekonomiky a managementu průmyslových systému dochází k rozvoji nových přístupů, nástrojů a metod, určených pro zvýšení kvality a efektivnosti řízení průmyslových podniků a jejich procesů. Tento rozvoj je reakcí na stále rychleji se měnící podnikatelské prostředí a současný celosvětový ekonomický růst. Mezi teorií a průmyslovou praxí však dochází k prohlubování mezery mezi novými poznatky a jejich rychlou a účinnou implementací v konkrétních podmínkách. Z tohoto důvodu je vhodné definovat předpoklady a metodiky aplikace nových přístupů v průmyslové praxi. Oblast „Využití pokročilých metod a nástrojů pro ekonomiku a management průmyslových procesů“ bude zaměřena na:

- využití pokročilých exaktních nástrojů a metod pro analýzu, hodnocení, plánování a řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
- využití vícekriteriálních metod rozhodování při hodnocení vstupních surovin pro vysokopecní proces,
- předpoklady pro aplikaci moderních kalkulačních metod v zakázkové výrobě průmyslového podniku,
- řízení pracovního výkonu v průmyslových podnicích, zejména pak faktory, které jej ovlivňují,
- měření a hodnocení výkonnosti průmyslových procesů v cirkulační ekonomice,
- expertní posudky v oblasti průmyslových podniků - metody zpracování, účetní, daňové a právní aspekty expertních posudků.

2. Využití pokročilých metod pro řízení průmyslových procesů v konceptu Industry 4.0 (kat. 638):

Projekt bude zaměřen na výzkum a vývoj nových metod a prostředků pro podporu řízení výroby spolu se snížením výrobních nákladů a spotřeby energií v lehkém a těžkém průmyslu. V rámci projektu budou vyvíjeny a testovány moderní informační a technických prostředky mající vazbu na koncept Industry 4.0 (s využitím metod soft-computingu, rozpoznávání, data-miningu, nedestruktivní diagnostiky, bezdrátové identifikace, bezdrátového přenosu informací apod.), které budou integrovány do nástrojů a aplikací umožňujících monitoring, diagnostiku, predikci a vytváření souhrnné informace o aktuálním stavu, pozici, historii, ale i pravděpodobné spolehlivosti jednotlivých článků výrobního řetězce. Tyto prostředky budou poskytovat potřebné informace pro tvorbu technologických modelů a modelů pro řízení výrobních, logistických a technologických procesů v reálném čase s návazností na řízení údržby při udržení jakosti finálních produktů. Oblast „Využití pokročilých metod pro řízení průmyslových procesů v konceptu Industry 4.0“ bude zaměřena zejména na:

- výzkum a vytváření metod a prostředků na bázi konceptu Industry 4.0 pro pokročilou regulaci průmyslových procesů s využitím data-miningových metod a znalostního řízení,
- vytváření modelů pro pokročilou automatizaci výrobních prostředků využívající prostředků Smart Factory a IoT,
- výzkum a vytváření modelů pro syntetizující výsledky prediktivní analýzy s prostředky pokročilé automatizace pro podporu rozhodování v oblasti řízení výroby a řízení průmyslových zařízení se zaměřením na zvýšení disponibility a efektivity procesů.

3. Vybrané problémy moderního managementu kvality (kat. 639):

Moderní výrobní systémy přinášejí specifické požadavky na procesy managementu kvality. Rozvoj digitalizace vytváří podmínky pro efektivní využití výstupů těchto procesů ve všech fázích životního cyklu produktu. S tím souvisejí rovněž zvýšené požadavky na kvalitu shromažďovaných údajů a tedy i používané systémy měření. Oblast „Vybrané problémy moderního managementu kvality“ bude zaměřena na:

- příspěvek k budování moderních výrobních systémů a jejich systémů managementu kvality,
- možnosti využití výstupů plánování kvality produktů,
- postupy analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti v případě systémů nereplikovatelných měření,
- vliv rozlišitelnosti měřícího zařízení na vyhodnocování vybraných statistických vlastností systémů měření,
- analýzu zobecněného modelu lineární regrese.
Členové řešitelského týmuIng. Katarína Bajer
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Ing. Jan Bezecný
Bc. Marta Blaštíková
Ing. Jan Březina
prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Ing. Michal Fridrich, MBA
doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Mgr. Marek Gocman
Ing. Kateřina Golová
Ing. Ondřej Grycz
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Bc. Lukáš Hendrych
Bc. Radka Hýlová
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Ing. Michal Juchelka
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Ing. Dominika Hrubá
Ing. Nikola Němcová
Ing. Ondřej Kozinski
Bc. Jiří Laky
Ing. Andrei Laptev
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Ing. Tomáš Malčic
Bc. Lucie Měchová
Ing. Martin Menšík
Ing. Pavlína Mikulová
Ing. Tomáš Němec
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Ing. Cristian Petrachi
Ing. Tomáš Plaček
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Ing. Marek Šafránek
doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Mgr. Sofiya Shevtsova
Ing. et Ing. Hana Špačková
Ing. Petra Svobodová
Ing. Martin Svozil, MBA
Ing. Antonín Tomeček
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Ing. Lucie Treutlerová
Ing. Eva Tylečková
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Ing. Daniel Vodák
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Ing. Gabriela Žiaková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Využití pokročilých metod a nástrojů pro řízení průmyslových procesů

- Metodiky, postupy a případové studie využití vybraných pokročilých exaktních nástrojů a metod pro analýzu, hodnocení, plánování a řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců.
- Metodika hodnocení rudných a bazických surovin. Vytvoření koncepce hodnocení surovin na bázi analytického hierarchického a analytického síťového procesu. (Besta)
- Případová studie aplikace moderních kalkulačních metod v konkrétním průmyslovém podniku při budování jeho kalkulačního systému. (Buchtová)
- Vymezení vazeb mezi vnějšími faktory řízení lidských zdrojů a pracovním výkonem zaměstnanců průmyslových podniků. (Samolejová)
- Metodiky, postupy a případové studie pro měření výkonnosti průmyslových podniků a aplikaci Circular Economy Package v podmínkách ČR. (Vozňáková, Janovská, Vilamová)
- Případové studie a metodiky využití exaktních nástrojů a metod pro analýzu účetních daňových a právních aspektů expertních posudků. (Vozňáková)

2. Využití pokročilých metod pro řízení průmyslových procesů v konceptu Industry 4.0

- Výzkum a vytváření metod a prostředků a prototypových zařízení na bázi konceptu Industry 4.0 pro řízení v reálném čase s využitím data-miningových metod a metod umělé inteligence.
- Návrh prostředků pro interakci s dílčími monitorovacími a diagnosticko-prediktivními systémy na bázi koncepce Smart Factory a IoT, které svým charakterem rozšíří působnost vyvíjených nástrojů na provozní procesy, přičemž bude zasahovat i do oblasti jakosti finálních produktů.
- Návrhy aplikací progresivních technologií založených na principech strojového učení, rozpoznávání, nedestruktivní diagnostiky, bezdrátové identifikace a řady dalších metod umožňujících detekci vad, mezních stavů a využití logistických informací, které umožní zlepšit řízení daného procesu a následně zefektivnit dané technologie.

3. Vybrané problémy moderního managementu kvality

- Příspěvek k budování moderních výrobních systémů a jejich systémů managementu kvality. Analýza vlivu principů Průmyslu 4.0 na koncepci moderních systémů managementu kvality. Analýza stavu digitalizace procesů managementu kvality ve vybraných firmách a možnosti jejího prohloubení v intencích aplikace principů přístupu „closed-loop quality management“. Návrh změn v systémech managementu kvality vedoucích k realizaci Quality 4.0.
- Možnosti využití výstupů plánování kvality produktů. Analýza vazeb a využití údajů mezi procesy plánování kvality, návrhu výrobku, přípravou výroby a výrobou a dalšími fázemi životního cyklu výrobku.
- Postupy analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti v případě systémů nereplikovatelných měření. Analýza přístupů k vyhodnocování vlastností systémů nereplikovatelných měření. Posouzení možností vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření u vybraných znaků kvality. Identifikace faktorů ovlivňujících výsledky analýzy.
- Vliv rozlišitelnosti měřícího zařízení na vyhodnocování vybraných statistických vlastností systémů měření. Analýza robustnosti vybraných metod vyhodnocování opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Analýza grafických nástrojů umožňujících identifikovat nízkou rozlišitelnost měřícího zařízení.
- Analýza zobecněného modelu lineární regrese (GLS). Testování různých variant sestavení modelu GLS pro případ heteroskedasticity na simulovaných datech. Porovnání odhadů regresních koeficientů metodikou GLS pro různé konstrukce matice V navzájem a také s postupem OLS.

Předpokládá se, že výsledky řešení budou prezentovány v odborných časopisech (pro publikace jsou uvažovány některé z následujících časopisů: Journal of Cleaner Production, Sustainability, Acta Montanistica Slovaca, Investment Management and Financial Innovations, Materials Letters, Przemysl chemiczny, Advanced Structured Materials, Automa, Sensors, Journal of Operations Management, European Journal of Operational Research Decision Support Systems, Quality Innovation Prosperity, Acta logistica, Hutnické listy) a na mezinárodních odborných konferencích a kongresech (např. METAL, CLC, IDIMT, ACE-X, CSCC, QPI, ICCC, DAAAM Ironmaking and Steelmaking). Preferovány jsou druhy výsledku J a D dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-199999,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149476,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50523,-
2. Stipendia340000,-340000,-
3. Materiálové náklady200000,-273424,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-118003,-
5. Služby335035,-183241,-
6. Cestovní náhrady280000,-340368,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory150000,-150000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1605035,-
Uznané náklady1605035,-
Celkem běžné finanční prostředky1605035,-1605035,-