Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/58
Název projektuStudium vlivu proměnlivosti cyklu na šíření únavových trhlin
ŘešitelStrnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuStudium bude zaměřeno na výzkum lineárního šíření únavových trhlin v oblasti stabilního růstu trhliny. Rychlost šíření trhlin ovlivňuje řada faktorů, zejména amplituda aplikovaného napětí a součinitel proměnlivosti cyklu R. S narůstající délkou trhliny roste rozkmit faktoru intenzity napětí na špici trhliny Původně Parisem postulovaná lineární závislost logaritmu rychlosti šíření únavové trhliny na logaritmu rozkmitu faktoru intenzity napětí byla mnohokrát prověřena experimentálně.
Růst únavových trhlin při záporném součiniteli proměnlivosti cyklu R není jednoznačně popsán, protože významným procesem, který ovlivňuje šíření trhliny je její zavírání. Ačkoliv dlouho převládal názor, že k zavíraní trhliny dochází jen v tlakové složce zatěžujícího cyklu, experimentální data ukazují, že k opětovnému otevření trhliny je potřeba také jisté minimální tahové napětí. Velikost rozkmitu faktoru intenzity napětí ΔK pak je redukována na nižší, efektivní hodnotu ΔKeff.
Kód ASME uvádí dvě rovnice pro výpočet ΔK ve feritických ocelích při záporném součiniteli proměnlivosti cyklu, kdy oblast jejich platnosti závisí na aplikovaném napětí a experimentálně stanoveném hraničním koeficientu. Když je aplikované napětí nízké, rychlost růstu únavových trhlin bere při výpočtu v potaz efekt zavírání trhliny. Na druhou stranu, při vysokém aplikovaném napětí se zavírání trhliny neuvažuje. Je tedy zřejmé, že rychlost šíření trhlin bez uvažování zavírání trhliny je vyšší než při jejím zohlednění. Z toho důvodu je správná hodnota této hraniční podmínky důležitá pro hodnocení zbytkové únavové životnosti konstrukcí.
Členové řešitelského týmuIng. Kamila Dostálová
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Xiongjue Wang
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je na základě provedené experimentální činnosti pomoci formulovat obecný model pro šíření únavových trhlin v oblasti převažujících tlakových složek napětí a vyšetřit vliv součinitele R na zavírání trhliny. Na základě rešerše bude zvolena unikátní geometrie zkušebních těles, aby bylo zhodnoceno, jaký je její vliv na dosažené výsledky. Průběh řešení a výsledky budou konzultovány s předním japonským odborníkem Dr. Hasegawou. Únavové zkoušky budou provedeny na feritických ocelích určených pro tlakové nádoby za pokojových teplot.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia106000,-106000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady106000,-
Uznané náklady106000,-
Celkem běžné finanční prostředky106000,-106000,-