Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/57
Název projektuVliv tloušťky základního materiálu na mechanické vlastnosti svarových spojů
ŘešitelStrnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuSvarové spoje jsou nedílnou součástí většiny konstrukcí. Pro bezpečné využívání těchto konstrukcí je zapotřebí znát nejen mechanické vlastnosti základního materiálu ale i mechanické vlastnosti svarových spojů, které se na dané konstrukci vyskytují. Pro posuzování těchto svarových spojů jsou hojně využívány osvědčené destruktivní metody, jako je například zkouška tahem, rázem v ohybu, ohybem, tvrdosti, makrostruktury a mikrostruktury. Komplexní zkoušení má za úkol odhalit výskyt a rozsah případných svarových vad, splnění požadovaných mechanických vlastností a v neposlední řadě vhodnost použitého svařovacího postupu.
Členové řešitelského týmuOndřej Nevřela
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Bc. Vojtěch Trubák
Vít Zamarský
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavní úlohou tohoto projektu bude porovnání mechanických vlastností svarových spojů, které se budou shodovat základním materiálem, svařovacím materiálem, metodou svařování, polohou svařování a typem svaru. Svarové spoje se budou lišit tloušťkou základního materiálu, která má vliv na teplotní průběh v oblasti kontaktu svarového a základního materiálu během svařování. Vlivem rozdílným teplotním průběhem se budou jednotlivé svarové spoje lišit vlastnostmi tepelně ovlivněné oblasti, která bude hlavním zájmem výzkumu.
Výsledky tohoto výzkumu budou využity k stanovení napěťově deformačního stavu na rozhraní svarového kovu a základního materiálu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia147000,-147000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady147000,-
Uznané náklady147000,-
Celkem běžné finanční prostředky147000,-147000,-