Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/56
Název projektuÚčinnost běžných respiračních ochranných prostředků proti pevným částicím v pracovním prostředí a současně výzkum nitrát-aminokyselinového procesu vedoucího k tvorbě nanočástic oxidů lanthanidů
ŘešitelKuzníková Ĺubomíra Ing.
Školitel projektuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuV rámci předkládaného návrhu projektu je v první části předmětem výzkumu detekce submikronových a mikronových částic na bázi kovů ve slinách respondentů před a po použití běžně dostupných respiračních ochranných pracovních prostředků. Pro detekci a charakterizaci mikro a nanometrických částic v analyzovaných biologických materiálech bude využito Ramanovy mikrospektroskopie a skenovací elektronové mikroskopie. Bude hodnocen výskyt částic, převážně na bázi kovů, jejich chemické a fázové složení, morfologie a velikost. Získané výsledky budou statisticky zpracovány. V druhé části projektu je předmětem výzkumu příprava nanostrukturovaných materiálů na bázi oxidů lanthanidů (např. Gd2O3, Sm2O3 a Er2O3) pomocí tepelného rozkladu komplexu dusičnanu vnitřně přechodového kovu a aminokyseliny. V rámci této části výzkumu je v plánu rozklíčovat mechanismus rozkladu nitrát-aminokyselinového komplexu, ověřit tento mechanismus pomocí cílené přípravy nanočástic (identifikace struktury zdrojového nitrát-aminokyselinového gelu a charakterizace všech přechodových stádií od gelu k nanočásticím) a zkoumat katalytické a (foto)toxické vlastnosti připravených nanočástic.
Členové řešitelského týmuIng. Ĺubomíra Kuzníková
Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Bc. Eliška Wehowská
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Získané výsledky by měly přispět k pochopení základních aspektů chemie oxidů lanthanidů v nanoměřítku. Současně by měl výzkum přispět k hodnocení účinnosti běžně používaných respiračních ochraných pracovních prostředků, zejména proti částicím mikronových a submikronových velikostí. Získané výsledky budou prezentovány na mezinárodních konferencích, zároveň budou publikovány v impaktovaných a recenzovaných časopisech, popřípadě ve sbornících z konferencí. Dalším výstupem projektu bude obhájení disertační práce Mgr. Ing. Hany Rajhelové.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia55000,-50000,-
3. Materiálové náklady2000,-8907,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby17000,-17100,-
6. Cestovní náhrady5000,-10993,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)8000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady87000,-
Uznané náklady87000,-
Celkem běžné finanční prostředky87000,-87000,-