Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/54
Název projektuVyužití superpočítače pro numerické modelování betonových desek v interakci se zemním prostředím
ŘešitelNeuwirthová Zdeňka Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuROZBOR STAVU PROBLEMATIKY V ČR A VE SVĚTĚ:

Numerické řešení problematiky betonové desky v interakci se zemním prostředím závisí na mnoha parametrech. Jde o vhodnou volbu modelu podloží, betonové desky a roli hraje také zohlednění jejich interakce. Neustále dochází k vývoji nových interakčních modelů i vylepšení modelů jednotlivých částí [1,2,3], ale jelikož jde o náročnou a komplexní úlohu obsahující mnoho nelinearit, stále nebyl nalezen obecně platný model a optimální postup pro řešení této úlohy.

Jednou z možností jak řešit homogenní a nehomogenní model podloží je vytvoření 3D modelu určitého dotčeného výseku zeminy. Po spočítání takového modelu pomocí metody konečných prvků bylo dokázáno, že se výsledné hodnoty deformací numerických modelů mohou lišit v závislosti na zvolených parametrech, kterými jsou například volba okrajových podmínek, velikost a hustota sítě konečných prvků nebo velikost modelované oblasti [6,7]. To znamená, že výsledky se dají přímo ovlivnit v závislosti na zvolených vstupních údajích. Z toho důvodu se nejen v České Republice, ale po celém světě provádí experimentální měření za účelem porovnání výsledků modelů a zpřesnění metod výpočtu [3,4].

V loňském roce byla vytvořena parametrická studie [6], která tyto závislosti popisuje a zároveň volně navazuje na práci Jany Vaškové [7], ve které se ukázalo, že v současné době jsou již vyčerpány možnosti stolního počítače při analýze. Vytvořená parametrická studie [6] pracovala pouze s velmi zjednodušeným modelem, který byl vytvořen pro spuštění na superpočítači. Při řešení úloh na stolních počítačích jsme limitováni velikostí úlohy a časovou náročností výpočtu. Použití superpočítače však umožňuje řešit úlohy většího rozsahu s větší časovou náročností výpočtu a snížit tak celkový čas analýzy. Popřípadě umožňuje řešit i úlohy, které by byly vzhledem k době výpočtu na stolním počítači neproveditelné. Využití superpočítače není ve stavebnictví příliš obvyklé a to ani v oblastech vědy a výzkumu. Superpočítač využil například Bullard J.W. a kolektiv, kteří vytvořili makromodel betonové směsi [5]. Provedení naplánovaných výpočtů na superpočítači přispěje k řešení jiných úloh ve stavebnictví pomocí supepočítání a tím k provázání superpočítání a inženýrské praxe.

REFERENCE:
[1] Sadecka, L. - Finite/infinite element analysis of thick plate on a layered foundation, Computers and Structures, Volume 76, Issue 5, 15 July 2000, Pages 603-610, DOI: 10.1016/S0045-7949(99)00180-7.
[2] Ibrahim M. and Metwally, I. M. (2014) Three-dimensional finite element analysis of reinforced concrete slabs strengthened with epoxy-bonded steel plates. Advances in Concrete Construction. 2 (2), pp. 91-108., DOI:10.12989/acc.2014.2.2.091
[3] Hrubesova, E., Lahuta, H., Duris, L., Jaafar, M. (2015) Mathematical modeling of foundation-subsoil interaction. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2 (1), pp. 437-444.
[4] Aboutalebi M., Alani A., Rizzuto J. and Beckett D. (2014) Structural behaviour and deformation patterns in loaded plain concrete ground-supported slabs. Structural Concrete. 15(1), pp. 81-93., DOI:10.1002/suco.201300043
[5] Bullard, J. W., Garboczi, E. J., George W. L., Martys N. S., Satterfield S. G., & E. J. Terrill, Judith. (2011). Advancing the Materials Science of Concrete with Supercomputers. Concrete International. 24-29.
[6] NEUWIRTHOVÁ, Zdeňka a Radim ČAJKA. Parametric study of input parameters of soil-structure interaction based on elastic half-space theory. WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics. 2018, 13(21), 167-174. ISSN 1991-8747. E-ISSN: 2224-3429.
[7] Cajka, R. – Labudkova, J.: Dependence of deformation of a plate on the subsoil in relation to the parameters of the 3D model, International Journal of Mechanics, Volume 8, Pages 208-215, ISSN: 1998-4448, 2014.


PŘEHLED POUŽITÝCH METOD:

• NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ
Výpočetní model bude vytvořen ve formě textového skriptu tak, aby byl kompatibilní pro použití s nástavbou Ansys HPC a mohl být spuštěn na superpočítači. Bude potřeba také vhodně upravit, nastavit a odladit spouštěcí skript. Numerické analýzy budou prováděny ve variantním řešení, kdy se budou výpočetní modely postupně upřesňovat, aby byla řešená úloha výstižnější. Výpočet bude založen na použití metody konečných prvků a prostorového výpočetního modelu vhodného pro řešení interakce základu a podloží. Model podloží i betonové desky bude tvořen pomocí prostorových izoparametrických konečných prvků s osmi uzly. Model podloží bude tvořen jako nehomogenní pružné kontinuum využívající lineárně pružný model podle Hookova zákona. Nehomogenita modelu bude zohledněna pomocí vrstevnatého podloží. Každá vrstva bude mít jinou hodnotu E v závislosti na hloubce, ve které bude umístěná. Model bude upraven tak, aby bylo možno měnit rozměry podloží. Vzhledem k tomu, že byl již dříve dokázán vliv okrajových podmínek na konečnou vypočtenou deformaci modelu, budou okrajové podmínky během práce měněny a vzájemně porovnávány. Složitější materiálové modely nebudou použity, jelikož je předmětem tohoto výzkumu zejména odlaďování výpočtu na superpočítači a spouštění mírně komplikovanějších úloh v porovnání s předešlou SGS. Kromě toho bude pozornost zaměřená na možnost adaptace výpočtu a jeho rozdělení na více jader.

• EXPERIMENTÁLNÍ TESTY A VYHODNOCENÍ DAT ZÍSKANÝCH Z TĚCHTO TESTŮ
Na zkušebním zařízení Stand umístěném v areálu Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava se v předešlých letech prováděly zatěžovací zkoušky drátko-betonových desek v rámci vědecko-výzkumného projektu GAČR 16-08937S „Stav napětí a deformace vláknobetonových kompozitu v interakci se zemním prostředím“. Potřebná data z těchto experimentů budou v rámci tohoto projektu SGS vyhodnocena a budou použita k verifikaci numerických výpočtů. Z těchto experimentů budou využity zejména deformace, které byly měřeny u horního povrchu desek pomocí 24 potenciometrů. Experimenty jsou doplněny o laboratorní testy zjišťující materiálové vlastnosti betonu. Výsledky laboratorních testů jsou nezbytné pro vhodně zvolené vstupní parametry numerického výpočtu.ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ:

01/19
• Vytvoření, příprava a testování numerického modelu výpočtu potřebného k napsání příspěvku na konferenci Modelling in mechanics 2019 (40 hodin)
• Výpočet vytvořeného modelu na superpočítači (čas potřebný ke spuštění, kontrole, úpravě modelu/kódu atp.) (16 hodin)
• Zpracování dat pro článek (rozšířený abstrakt) na konferenci Modelling in mechanics 2019 (24 hodin)
• Napsání, překlad + korektura rozšířeného abstraktu na konferenci Modelling in mechanics 2019 (16 hodin) + připomínky, korektura spoluřešitele (6 hodin)
• Zapracování připomínek spoluřešitele, zaslání rozšířeného abstraktu na konferenci Modelling in mechanics 2019 (15.ročník) - (odhad, skutečné datum se může změnit podle termínů vypsaných organizátorem konference), (4 hodiny)

02/19
• Vytvoření, příprava a testování numerických modelů vrstevnatého podloží s proměnným E pro různé typy okrajových podmínek (70 hodin)
• Výpočet vytvořeného modelu na superpočítači (čas potřebný ke spuštění, kontrole, úpravě modelu/kódu, rozdělení výpočtu na více jader atp.) (32 hodin)
• 19.2. – Konec využití alokovaných zdrojů v rámci 13. kola Veřejné grantové soutěže IT4Innovations v rámci projektu "Analyses of concrete structures" s evidenčním číslem ID OPEN-13-32 v národním superpočítačovém centru IT4Innovations Ostrava (termín)

03/19
• Analýza a vyhodnocení dat a výsledků získaných během čerpání alokovaných zdrojů v období 01-02/19 (40 hodin)
• Vytvoření parametrické studie zohledňující vliv okrajových podmínek z vyhodnocených dat pro vrstevnatý model podloží s proměnným E (28 hodin)
• Napsání, překlad + korektura plné verze článku na konferenci Modelling in mechanics 2019 (16 hodin) + korektura spoluřešitele, připomínky (8 hodin)
• Zapracování připomínek, zaslání plné verze článku na konferenci Modelling in mechanics 2019 (15.ročník) – (odhad, skutečné datum se může změnit podle termínů vypsaných organizátorem konference) (4 hodiny)

04/19
• Zpracování vytvořené parametrické a zapracování této studie do článku pro časopis International Review of Civil Engineering (28 hodin)
• Napsání české verze článku pro časopis International Review of Civil Engineering (8 hodin) + připomínky, korektura spoluřešitele (10 hodin – u spoluřešitele se počítá také čas na seznámení se s problematikou, zorientování se v grafech, článku atp.)

05/19
• Zapracování připomínek, překlad textu článku pro časopis International Review of Civil Engineering, korektury AJ (20 hodin) + korektura spoluřešitele (4 hodin)
• Vsazení článku pro časopis International Review of Civil Engineering do šablony, finální úpravy článku, odeslání článku do časopisu (10 hodin) + korektura spoluřešitele (4 hodiny)
• Prezentace dosažených dílčích výsledků na mezinárodní konferenci Modelling in mechanics 2019 (15.ročník) - (odhad, skutečné datum se může změnit podle termínů vypsaných organizátorem konference), (předpokládaná doba trvání konference 2 dny.)

06/19
• Napsání žádosti o výpočtový čas pro účast v 17. kole Veřejné grantové soutěže IT4Innovations + korektury a překlad (30 hodin) + korektura spoluřešitele (8 hodin)
• Podání žádosti o výpočtový čas v 17. kole Veřejné grantové soutěže IT4Innovations (Předpokládané období pro čerpání alokovaných zdrojů v případě úspěšné žádosti: 09/19-06/20), (1 hodina)

07-08/19
• Administrativní činnost, kontrola plnění cílů SGS a jejich případné přehodnocení, průběžná kontrola financí a jejich čerpání (8 hodin)
• Zpracování a vyhodnocení experimentálně získaných dat z již provedených experimentů na Standu vyhotovených v rámci projektu GAČR 16-08937S a využití výsledků pro potřeby validace numerických výpočtů a analýz (40 hodin) + analýza, zpracování a vyhodnocení dat spoluřešitel (24 hodin)

09/19
• Vytvoření průběžné zprávy o plnění SGS (4 hodiny)
• Validace numerických výpočtů a analýz na základě analýzy experimentálních dat z předchozího měsíce (40 hodin)
• Návrh úprav a vylepšení na numerickém modelu na základě analýzy experimentálních dat z předchozího měsíce (40 hodin)
• Zveřejnění výsledků 17. kola Veřejné grantové soutěže IT4Innovations o výpočtový čas (termín)

10/19
• Zapracování úprav a vylepšení numerických modelů na základě návrhu úprav a vylepšení z období 09/19 (40 hodin)
• Výpočet upraveného modelu na superpočítači (čas potřebný ke spuštění, kontrole, úpravě modelu/kódu atp.) (24 hodin)

11/19
• Příprava na kontrolní den SGS, tvorba prezentace (4 hodiny)
• Zapracování úprav a vylepšení numerických modelů na základě návrhu úprav a vylepšení z období 09/19 (20 hodin)

12/19
• Administrativní činnost – kontrola čerpání financí, sumarizace plnění cílů SGS
• Vytvoření souhrnné závěrečné zprávy (8 hodin) + korektura spoluřešitele (2 hodiny)

Pozn.: Vzhledem k probíhajícímu projektu "Analyses of concrete structures" s evidenčním číslem ID OPEN-13-32 v národním superpočítačovém centru IT4Innovations Ostrava umožňující čerpání alokovaných zdrojů do 19.2.2019 je velký objem práce naplánován během první poloviny roku. V případě, že během této doby nebude dosaženo uspokojivých výsledků, které by bylo možno publikovat, bude publikace článku v časopise International Review of Civil Engineering a s ní související aktivity přesunuty na podzim roku 2019 s předpokladem, že se povede získat nový projekt v počítačovém centru a budu moci pokračovat ve výpočtech na superpočítači. Pak bude nevyužitý čas v období 02-09/19 průběžně využit k úpravě a přípravě numerického modelu, aby bylo při přidělení projektu vše připraveno a článek k publikaci bude poslán v co nejkratším termínu po přidělení výpočtového času. Pořadí činností by se změnilo, ale potřebný čas k vykonání činností je stejný.


ZDŮVODNĚNÍ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ TÝMU:

Ing. Zdeňka Neuwirthová
• řízení a koordinace projektu
• tvorba numerických modelů
• příprava modelů pro výpočet na superpočítači
• analýza, zpracování a vyhodnocení experimentálně zjištěných dat z již provedených experimentů na Standu vyhotovených v rámci projektu GAČR 16-08937S
• publikační činnost
• korektury, překlad článků
• účast na konferenci
Téma tohoto SGS projektu přímo navazuje na téma disertační práce hlavní řešitelky na téma: Analýza betonových konstrukcí pomocí superpočítače a HPC

Ing. Zuzana Marcalíková
• korektura a připomínky k vytvořeným textům
• analýza, zpracování a vyhodnocení experimentálně zjištěných dat z již provedených experimentů na Standu vyhotovených v rámci projektu GAČR 16-08937S
Téma tohoto SGS projektu je příbuzné s tématem disertační práce spoluřešitelky na téma: Stav napětí a deformace vláknobetonových kompozitu v interakci se zemním prostředím


PŘEDCHOZÍ DOSAŽENÉ VÝSLEDKY ČLENŮ TÝMU - STUDENTŮ:

NEUWIRTHOVÁ, Zdeňka a Radim ČAJKA. Parametric study of input parameters of soil-structure interaction based on elastic half-space theory. WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics. 2018, 13(21), 167-174. ISSN 1991-8747. E-ISSN: 2224-3429. (Výstup typu Jsc – zveřejněno, zatím neevidováno v databázi Scopus)

NEUWIRTHOVÁ, Zdeňka, Zuzana MARCALÍKOVÁ a Radim ČAJKA. Examining the results of the experimental solution with a focus to elastic effect area. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. Vol. 18 No. 1. 2018. ISSN 1213-1962. (Výstup typu Jrec-v tisku)

MARCALIKOVA Z., NEUWIRTHOVA Z., CAJKA R., Parametric Study for Influence of Input Parameters for Analysis of Reinforcement Concrete Slab-Soil Interaction. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. Vol. 18, No. 2, 2018. (Výstup typu Jrec - v tisku)

NEUWIRTHOVÁ, Zdeňka a Radim ČAJKA. Comparison of centric and eccentric loaded fibre reinforced concrete slab. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2019. (Výstup typu Jsc, odesláno, zatím nepublikováno)

NEUWIRTHOVA Z. a CAJKA R. Numerical analysis of soil-slab interaction – influence of the input parameters. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2018. (Typ výstupu D - zatím neevidováno v databázi Scopus)

NEUWIRTHOVÁ, Zdeňka a Radim ČAJKA. Parametric study of subsoil based on elastic half-space theory. Proceedings - 2018 5th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry, MCSI 2018. 2019. Corfu-Řecko. 09/2018 (Typ výstupu D - zatím neevidováno v databázi Scopus)


ZDŮVODNĚNÍ FINANČNÍCH POŽADAVKŮ:

STIPENDIA
Ing. Zdeňka Neuwirthová – 90 000;- z důvodů časové a obsahové náročnosti projektu. Předpokládá se, že bude potřeba vykonat práci v rozsahu 630 hodin v průběhu doby trvání projektu, aby byly splněné výzkumné i věcné cíle projektu. Rozsah práce je podrobněji specifikován v časovém harmonogramu prací.
Ing. Zuzana Marcalíková – 10 000;- , předpokládá se práce v rozsahu 70 hodin. Rozsah práce je podrobněji specifikován v časovém harmonogramu prací.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
kancelářské potřeby – 1 000;-

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK – 5 200;-
Externí disk sloužící k zálohování dat - 3 700;-
USB disk sloužící k přenosu dat - 1500;-

PUBLIKAČNÍ NÁKLADY 12 600;-
16th international conference modelling in mechanics 2019. 4 000;-
International Review of Civil Engineering 8600;-
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Ing. Zuzana Marcalíková
Ing. Zdeňka Neuwirthová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)CÍL PROJEKTU:

Tento SGS projekt volně navazuje na projekt SGS 2018: „Numerické modelování vlákno-betonových kompozitních desek v interakci se zemním prostředím pomocí HPC“, jehož hlavní řešitelkou byla navrhovatelka tohoto projektu. Tato SGS rovněž navazuje na projekt GAČR 16-08937S „Stav napětí a deformace vláknobetonových kompozitů v interakci se zemním prostředím“, který probíhal na Fakultě Stavební do konce roku 2018.

V rámci loňského SGS projektu se povedlo získat výpočtový čas v rámci projektu: "Analyses of concrete structures" s evidenčním číslem ID OPEN-13-32 v národním superpočítačovém centru IT4Innovations Ostrava a byly provedeny první testovací výpočty na superpočítači. Cílem tohoto projektu je využít zbývající výpočtový čas k výpočtům komplexnějších úloh. Tyto úlohy budou vytvořeny ve formě skriptů tak, aby je bylo možno spustit na superpočítači. V červnu tohoto roku bude podána nová žádost o výpočetní čas na superpočítači umožňující pokračování výzkumu.

Dále byla v rámci loňského projektu SGS provedena parametrická studie vlivu okrajových podmínek u lineárně elastického podloží, tento model byl vytvořen na základě Boussinesqovy teorie pružného poloprostoru. Po analýze výsledků bylo zjištěno, že toto použití lineárně elastického podloží neodpovídá reálné deformaci podloží. Proto je plánováno provedení nové parametrické studie analyzující vliv okrajových podmínek, se zohledněním nelinearity podloží. Model podloží bude vytvořen pomocí jednotlivých vrstev, jejichž modul pružnosti bude stoupat se zvyšující se hloubkou zeminy. Celé podloží bude modelováno jako kvádr různých rozměrů a bude posuzován také vliv velikosti tohoto kvádru na výsledné deformace.

V rámci projektu GAČR 16-08937S byla tato parametrická studie rozpracována, ale vzhledem k omezené kapacitě stolních počítačů byla omezená velikostí, což komplikovalo vyhodnocení dat a identifikaci závislostí. Použití superpočítače tyto limitující prvky odstraňuje ve všech fázích – při návrhu, analýze i testování. Využití HPC tedy umožňuje řešit úlohy několikanásobných rozměrů, což umožní pokračování výzkumu. Cílem tohoto projektu není vytvoření co nejpřesnějšího numerického modelu podloží, ale využít zjednodušených úloh k testování a rozvíjení výpočtů na superpočítači a vyzkoušet rozdělení výpočtu na více jader superpočítače. Výsledky řešení tohoto studentského projektu rovněž umožní širší využití univerzitního superpočítače v Národním superpočítačovém centru IT4I pro řešení náročných numerických analýz ze stavební praxe. Tím rovněž přispěje k udržitelnosti projektu OP IT4I a otevře cestu i pro řešení jiných úloh ve stavebnictví.


SPECIFIKACE VÝSTUPŮ VÝZKUMU:

1x aktivní účast na konferenci - 16th International Conference Modelling in Mechanics 2019
1x článek typu Jsc nebo Jimp, – „Article“ - International Review of Civil Engineering
Vytvoření parametrické studie vlivu okrajových podmínek na podloží složené z jednotlivých vrstev
Žádost o výpočtový čas v superpočítačovém centru IT4Innovations
Podklady pro disertační práce doktorandek Zdeňky Neuwirthové a Zuzany Marcalíkové


ODŮVODNĚNÍ VOLBY KONFERENCE A ČASOPISU:

• 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE MODELLING IN MECHANICS 2019
(https://www.fast.vsb.cz/228/cs/konference-a-seminare/modelovani-v-mechanice/2018/)

Jde o mezinárodní konferenci, která se zaměřuje na numerické modelování stavebních konstrukcí. Každoročně se konference účastní významné osobnosti z oboru betonových, dřevěných a ocelových konstrukcí z České Republiky, Polska, Slovenska, Německa, Španělska, Gruzie, Maďarska a dalších zemí. Účast na této konferenci přispěje k rozšíření povědomí o výzkumu této SGS mezi profesory a ostatními účastníky z těchto zemí.

• Kormaníková E. 2016. Analysis of ground supported short fiber reinforced concrete plate. 14th international conference modelling in mechanics 2016.
• Labudková J. a R. Čajka. 2016. Numerické modelování interakce modelu drátkobetonové základové konstrukce s podložím. 14th international conference modelling in mechanics 2016.
• Vašková J. a Čajka R. 2016. 3D numerický model nehomogenního nelineárního poloprostoru v interakci s nelineárním modelem drátkobetonové desky. 14th international conference modelling in mechanics 2016.

První článek se zabývá modelování drátkobetonové desky na Winklerově podloží. Další dva numerickému modelování desky na podloží. Obě témata jsou příbuzné řešenému tématu této SGS, která tyto témata obohacuje o využití superpočítače.


• INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (ISSN: 2036-9913, EISSN: 2533-168X)
(https://www.praiseworthyprize.org/jsm/?journal=irece)

Časopis je indexován v databázi Scopus od roku 2015. SJR 2017 = 0.445. Časopis byl vybrán, jelikož se v něm publikují články, které jsou příbuzné mému tématu. Jde například o numerické modelování betonového nosníku vyztuženého drátkobetonem, modelování vazby mezi ocelovými drátky a betonem v drátkobetonu a články věnující se modelování kontaktů:

• Mattar, I.S. 2015. FE model for R.C beams strengthened/retrofitted with FRP. International Review of Civil Engineering. Vol.6(1). pp. 10-20. ISSN: 20369913 DOI: 10.15866/irece.v6i1.6200
• Khelifi, N., Hamouine, A. and Keddouci, T. 2017. Numerical modeling of the behavior of the steel-concrete interface contribution by extended finite element method (X/FEM). International Review of Civil Engineering. Vol.8(5). pp.227-234. ISSN: 20369913 DOI: 10.15866/irece.v8i5.12689.
• Abderrahmane, T.H. and Abdelmadjid, B. 2017. Slope stability analysis with interaction of frictional contact. International Review of Civil Engineering. Vol.8(4). pp.167-176. ISSN: 20369913 DOI: 10.15866/irece.v8i4.11535

Články publikované v tomto časopise se věnují dílčím úlohám, kterým se věnuji ve svém výzkumu i já. Jde například o numerické modelování drátkobetonu, řešení kontaktních úloh i podloží. Žádný z článků však nevyužívá k výpočtu superpočítač, ani neřeší stejnou úlohu jako já ve svém projektu. Z tohoto důvodu předpokládám, že by můj článek mohl být přínosem a zároveň se hodí vzhledem k zaměření časopisu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady1000,-11713,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5200,-0,-
5. Služby12600,-7087,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13200,-13200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady132000,-
Uznané náklady132000,-
Celkem běžné finanční prostředky132000,-132000,-