Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/51
Název projektuAplikační výzkum v oblasti řízení strojů a procesů
ŘešitelWagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF.
Specifický výzkum se bude zabývat pokročilými metodami řízení s použitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti Smart Home Automation (MEMS systémy, bezdrátová komunikace), řízení a vizualizace s využitím realtimových platforem a 32 bitových STM procesorů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení (prediktivní řízení, 2DOF regulátory) a metod aktivního potlačování vibrací a návrhy adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy.
Harmonogram:
01-05/2019 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací.
04/2019 – organizace konference Seminář ASŘ a spoluorganizování mezinárodní studentské soutěže 24. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR.
06-10/2019 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 8) a tézí disertačních prací (cca 2).
11-12/2019 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmuJaishree Ananthkumar
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Yadhu Swaroop Chandra Mohan
Bc. Václav Chrascina
Ing. Jiří Czebe
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Bc. Adam Friedrich
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Geena Alexander George
Ing. Radek Guráš
Bc. Marek Halška
Ing. Martin Jurek
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Arunkumar Lawrance
Bc. Marek Lichnovský
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Arunlaxman Palaniappan
Bc. Dominik Pánek
Ing. Václav Pavelka
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Filip Peterek
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Bc. Jiří Poštulka
Ananthu Rajagopal
Bc. Tomáš Repka
Ömercan Salman
Balaji Shankar
Ing. Jan Sikora
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Karla Sladká
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Bc. Marek Stančák
Ing. Radek Štramberský
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Bc. Michal Tomeš
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Bc. Jakub Vala
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Dominik Walica
Bc. Petr Wzatek
Bc. Ondřej Zahuta
Ahmed Al Zaid
Bc. Filip Zaorálek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Seřizování regulátorů 2DOF pro integrační regulované soustavy
- Využití ultrazvukových měřicích systémů pro měření kapalin
- Vývoj a realizace výrobních strojů s Open-Source a Open-Hardware architekturou
- Výzkum v oblasti aktivního potlačování hluku a vibrací
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro IoT zařízení
- Ovládání a vizualizace pokročilých elektro-pneumatických prvků
- Realizace rozpoznávání objektů s využitím robotu Lego Mindstorms a programu MATLAB
- Návrh zkušebního stavu a testování integrovaného hydraulického aktuátoru
- Sběr a vyhodnocení dat z MEMS
- Virtualizace řídicích systémů
- Řízení pro sportovní automobil
- Využití PLC pro řízení vybraných technologických procesů


Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40140,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10140,-
2. Stipendia161000,-161000,-
3. Materiálové náklady137435,-104366,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek250000,-267925,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady300000,-315204,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory98737,-98737,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady987372,-
Uznané náklady987372,-
Celkem běžné finanční prostředky987372,-987372,-