Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/50
Název projektuKompozitní tenké vrstvy s nanoplnivy
ŘešitelSimha Martynková Gražyna doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem projektu jsou tenké kompozitní vrstvy s funkčními nanoplnivy a to jejich příprava a charakterizace. Část výzkumu je zaměřena na přípravu hybridních nanočástic typu uhlíkatý nebo jílový nosič s funkční organickou složkou, biosynteticky připravenými nanočásticemi kovů a hydroxyapatitovými částicemi. Technologie používané pro přípravu nanočástic jsou syntéza pomocí mikrofluidiky, depozice a interkalace, a také chemicko-fyzikální postupy. Zabudování do matrice je buď in-situ metodou nebo tradičním tavením. Matrice filmu je polymerní, uhlíkatá nebo keramická. Harmonogram projektu je naplánován na celkově tři zásadní období a to v první polovině časového rozvržení projektu bude výzkum věnován přípravě hybridních nanočástic typu uhlíkatý nebo jílový nosič s funkční organickou složkou, biosynteticky připravenými nanočásticemi kovů a hydroxyapatitovými částicemi. Dále v období 2-3 měsíců budou tyto částice zapracovány do matric a zhodnoceny s ohledem na stabilitu. V období října a prosince bude testováno spojení funkčnosti a aplikovatelnosti materiálů.
Členové řešitelského týmuBc. Matouš Hřivna
Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
Ing. Diana Lazecká
Ing. Boris Novosad
Ing. Veronika Rybníčková
Bc. Sajjan Kumar Sathish
doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Příprava a charakterizace tenkých kompozitních filmů bude hlavním cílem grantu. Na základě výsledku projektu budou pokračovat nebo dokončeny práce absolventa.Výstupem budou bakalářská a diplomová práce, a disertační práce. V plánu mají studenti sepsat společně jeden článek v časopise s impaktním faktorem a dvě další odborné publikace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady22000,-82742,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby70000,-166815,-
6. Cestovní náhrady158000,-73040,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30000,-30000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady300000,-
Uznané náklady372597,-
Celkem běžné finanční prostředky300000,-372597,-