Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/42
Název projektuUplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů efektivnosti optimalizace v průmyslových systémech
ŘešitelLampa Martin Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantující katedry v oblasti vědeckého řízení. Vědecké řízení představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky a efektivnost průmyslového podniku. Výstupy z projektu SGS za rok 2017 a 2018 prokázaly, že nastartování správných procesů konkurenceschopnosti lze dosáhnout zlepšení podnikových procesů s minimálními náklady tím, že do podnikových procesu bude vtažena akademická sféra, například zadáváním témat diplomových prací.
Vědecká spolupráce pracovníků garantující katedry se studenty navazujícího studia bude především spočívat:
- Ve využití nejvhodnějších metod a porovnání jednotlivých variant řešení daného problému,
- V hledání optimálním řešení výrobních procesů průmyslového podniku,
- Ve výběru vhodné varianty řešení pro konkrétní situaci,
- Ve vyhodnocení přínosů pro konkrétní průmyslový podnik.
Členové řešitelského týmuIng. Barbora Čapková
Mgr. Martin Čech, Ph.D.
Bc. David Čelovský
Bc. Martina Gelnerová
Ing. Kateřina Kulišťáková
Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Ing. Kateryna Leshchenko
Bc. Adam Machala
Ing. Jana Pelikánová
Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.
Bc. Markéta Širůčková
Ing. Pavlína Šuláková
Ing. Jakub Vitonský
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Bc. Renáta Zapletalová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Řešení problémů s uplatněním metod vědeckého řízení, na konkrétních příkladech průmyslové praxe, v rámci diplomových prací studentů zapojených do projektu a v rámci vědeckých publikací řešitelů projektu.
Aplikace vhodných metod vědeckého řízení do konkrétních oblasti řízení průmyslového podniku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40140,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10140,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady40000,-50104,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby35000,-58679,-
6. Cestovní náhrady129800,-96077,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-