Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/41
Název projektuSítě a komunikační technologie pro chytrá města II
ŘešitelŘezáč Filip Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu jsou vybrané úlohy z oblasti sítí, které korelují s výzkumnými aktivitami Katedry telekomunikační techniky. Jde především o senzorové sítě (Internet věcí), bezpečnost sítí a zpracování velkých objemů dat získaných v různých typech sítí.

Kompetence řešitelského týmu dokládá více než 70 článků publikovaných v časopisech s impaktním faktorem v posledních pěti letech autory týmu a řešené projekty VaV. V posledních pěti letech jsou či byly členy týmu řešeny projekty financované z národních programů jako TAČR (Delta, Beta, Omega), MPO (Trio, Aplikace), MVČR (Bezpečnostní výzkum), MŠMT (OPVVV) a rovněž přímo z Bruselu v rámci Horizon2020 (Innovation Action) a Erasmus (Building Capacities in Higher Education).

Předmětem výzkumu jsou především senzorové sítě, vytěžování znalostí z různých typů sítí, modelování a simulace, dále řešení otázek bezpečnosti sítí a kvality služeb. V průběhu řešení bude podán alespoň jeden dlouhodobý projektový záměr do evropského rámcového programu Horizon 2020 a minimálně dva do národních programů VaV.

V oblasti senzorových sítí budeme rozvíjet kampusovou síť Internetu věcí viz https://lora.vsb.cz, kterou využíváme rovněž jako platformu pro řešení návazných projektů VaV, např. projekt “Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb“ (2017-2020) financovaný z MPO (8,5 mil. Kč pro FEI).
Vytěžování nových znalostí souvisí s aktuálně řešenými úlohami, např. získávání informací o pohybu populace v území z lokalizačních a provozních údajů mobilních sítí viz http://modata.vsb.cz , v roce 2018 jsme získali zakázku smluvního výzkumu z Deutsche Telekom, kde jsme hledali korelace mezi různými událostmi v mobilní síti. Pro tyto úlohy potřebujeme rozvíjet jak potřebnou infrastrukturu pro zpracování velkých dat, tak i know-how týmu a zdokonalovat své dovednosti s cílem publikovat výsledky a získávat projekty VaV zabezpečující další udržitelnost.
Modelování a simulace v našem výzkumu úzce souvisí s kvalitou služeb v sítích a senzorovými sítěmi. Rovněž v roce 2019 budeme cílit na modelování provozu v síti a predikci kvality multimediálních služeb. Budeme také pokračovat v modelování a simulaci provozu uzlů v senzorových sítích především v režimech, které nevyžadují napájení a budeme pokračovat v publikování článků v prvosledových časopisech na téma “energy harvesting“.
Posledním zmíněným předmětem výzkumu je bezpečnost sítí, zde je dnes našim nejsilnějším tématem QKD (Quantum Key Distribution) a to vzhledem ke skutečnosti, že jsme se podíleli na vývoji prvního simulátoru kvantových sítí viz http://www.qkdnetsim.info/. Budeme téma výzkumu dál rozvíjet z pohledu vyšších vrstev sítě (především směrování, kde je silná analogie se sítěmi MANET) a těžit ze spolupráce s rakouským AIT. Máme v této oblasti čerstvě podaný projekt do výzvy H2020, kde koordinátorem je právě AIT. Očekáváme, že se nám podaří náš simulátor vylepšit a publikovat nové výstupy v prvosledových časopisech.
Za posledních pět let má řešitelský tým na Web of Science indexovaných 142 výstupů (z toho 72 článků v časopisech na WoS). Nemůžeme opomenout devět obhájených dizertačních prací studentů, kteří se v posledních pěti letech podíleli na řešených SGS, na které tento projekt navazuje.

Nositelem SGS projektu je Filip Řezáč (*1985) a mentorem týmu je Miroslav Vozňák (*1971).
Členové řešitelského týmuIng. Emil Bednár
Ing. Ladislav Beháň
Bc. Vendula Filipcová
Ing. Michael Fridrich
Bc. Dalibor Fujerík
Bc. Jakub Gábor
Dr. Ing. Libor Gajdošík
Ing. Erik Grešák
Ing. Andrej Gulčík
Duy Hung Ha
Bc. Jakub Horváth
Phuoc Huynh Tan, M.Sc.
Ing. Jakub Jalowiczor
Bc. Jana Jedziniaková
Bc. Michaela Kadúchová
Bc. Michael Kalus
Ing. Lukáš Kapičák
Tran Kim Toai
Ing. Jakub Kolář
Ing. Michal Kostelanský
Bc. David Krmela
Bc. Laura Kubicová
Bc. Martina Kysučanová
Phu Le Si
Bc. Jan Macura
Ing. Petr Machník, Ph.D.
Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Bc. Patrik Nechajev
Ing. Pavel Nevlud
Tam Kieu Nguyen
Tan Nhat Nguyen, M.Sc.
Sy Nguyen Hoang
Nhu Hong Nguyen
Ngoc Long Nguyen
Sieu Dang Nguyen
Nguyen Nhat Tien
Ing. Radek Novák, Ph.D.
Ing. Lukáš Orčík
Ing. Pavol Partila, Ph.D.
Bc. Miroslav Pazdera
Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Bc. Hai Dat Pham
Tin Tran Phu, M.Sc.
Ing. Tomáš Putna
Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
Ing. Jakub Šafařík, Ph.D.
Bc. Antonín Salzmann
Bc. Jan Schovánek
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Ing. Lukáš Ševčík
Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Bc. Tomáš Skotnica
Ing. Antonín Škrobánek
Bc. Daniel Slíva
Ing. Martina Slívová
Bc. Oldřich Sova
Bc. Tomáš Stiborský
Bc. Jiří Štolba
Bc. Lukáš Stryja
Ing. Martin Stuchlík
Bc. David Szabo
Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
Thanh Nam Tran, M.Sc.
Bc. František Urbánek
Ha Van Cu
Ing. David Vašíček
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Bc. Martin Warzeszka
Bc. Michal Winter
doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
1/ aplikovaný výzkum a experimentální vývoj případů použití pro Internet věcí, vývoj vlastní IoT infrastruktury a vývoj senzorů,
2/ základní výzkum v oblasti vytěžování znalostí v sítích, jednou z předpokládaných řešených úloh je získávání nových informací o pohybu populace v území z lokalizačních a provozních údajů mobilních sítí,
3/ základní a aplikovaný výzkum v oblasti bezpečnosti sítí, zaměřený na kvantovou kryptografii a další nové perspektivní směry.

Co se týče měřitelných indikátorů a specifikace výstupů, tak cílem je:
- publikovat minimálně dva výstupy ve vysoce kvalitních časopisech s IF
- podat projektový záměr do výzvy H2020,
- získat minimálně jeden víceletý projekt v hodnotě minimálně v jednotkách mil. Kč
- celkově dosáhnout alespoň dvaceti výsledků s výstupem do RIV (indexované články v časopisech, konferenční výstupy, atd .)

Výstupy z projektu budou publikovány na kvalitních konferencích uznávaných komunitou a v prvosledových časopisech indexovaných ve WoS.

Finanční rozvaha:
Stipendia doktorandů a studentů: 730 000,- Kč

Materiálové náklady: 40 000,- Kč
drobný elektromateriál pro oblast Internet věcí (kabeláž, konektory, konzole, antény pro čidla, rozvaděče, krabičky, úchyty, vlákna pro 3D tiskárnu a další drobné komponenty)

Drobný hmotný a nehmotný majetek: 110 000,- Kč
20 000,- Kč s DPH – koncové uzly pro LoRaWAN, např. https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-32u4-radio-with-lora-radio-module/
20 000 Kč,- s DPH (cena kus 4 000 Kč) 5 x všesměrová anténa 868 MHz, 10 dBi pro IoT bránu
http://www.duplexers.eu/catalog/Pro/antennas/a10_868/
30 000 Kč,- s DPH (cena kus 5 000 Kč) 6 x LoraWAN 8-kanálový koncentrátor iC880A SPI
https://www.soselectronic.cz/products/imst/ic880a-spi-234084
10 000 Kč,- s DPH (cena za kus 2 000 Kč) 5 x iC880A Lora Gateway Shield
https://github.com/ch2i/iC880A-Raspberry-PI
30 000 Kč,- s DPH (tester UTP kabelů, nářadí, mikropájka, trafopájka, multimetr)

Služby: 80 000 Kč
- souvisí zejména s úhradou vložného na konferencích či k publikování v časopisech, nákupem zařízení v zahraničí a jeho doclením (poplatky, kurzové ztráty).

Cestovní náhrady: 120 000 Kč
- cesty související s řešením a prezentacemi dílčích výstupů projektu, např. konference Electronics 2019 (Palanga), TSP 2019 (Budapešť) a WMNC 2019 (Paříž).

Doplňkové (režijní) náklady: 120 000 Kč (10% z celkového rozpočtu projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia803800,-803800,-
3. Materiálové náklady40000,-40000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek110000,-110000,-
5. Služby410318,-410318,-
6. Cestovní náhrady120000,-120000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory128200,-128200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1612318,-
Uznané náklady1612318,-
Celkem běžné finanční prostředky1612318,-1612318,-