Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/39
Název projektuVývoj, konstrukce a testování reaktoru pro kontinuální in-situ měření sorpce a fotokatalýzy plynných polutantů metodou hmotnostní spektrometrie
ŘešitelSvoboda Ladislav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmět výzkumu v rámci projektu: Cílem projektu je konstrukce aparatury pro současné kontinuální in-situ měření fotokatalýzy plynných polutantů metodou hmotnostní spektroskopie a experimentální ověření její praktické aplikace při výzkumu sorpčních fotokatalytických materiálů. Stávající kvadrupólový hmotový spektrometr VG 200 bude modernizován a řízen PC pomocí software, který vyvinul Ing. Jiří Bednář. Současně bude zkonstruovaná vakuová komora fotokatalytického plynového reaktoru pro kontinuální měření a cirkulační systém pro dlouhodobé měření.

Období řešení projektu: 01.01.2019 - 31.12.2019


Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu):


Předpokládané výstupy:
1. Publikace na mezinárodních konferenci 3x
2. Publikace v impaktobaném periodiku 4x
3. Prototyp "Plynový in-situ fotokatalytický reaktor" 1x

Časový harmonogram řešení projektu:
1.kvartál
- návrh konstrukce Funkčního vzoru "fotokatalytický reaktor s detekcí kvadrupólovým hmotovým spektrometrem"
2. kvartál
- realizace a základní testování Funkčního vzoru "fotokatalytického reaktoru s detekcí kvadrupólovým hmotovým spektrometrem"
3. kvartál
- testování reprodukovatelnosti měření pomocí "fotokatalytického reaktoru s detekcí kvadrupólovým hmotovým spektrometrem"
- příprava a měření nanokatalyzátorů pomocí "fotokatalytického reaktoru s detekcí kvadrupólovým hmotovým spektrometrem"
4. kvartál
- příprava a měření nanokatalyzátorů pomocí "fotokatalytického reaktoru s detekcí kvadrupólovým hmotovým spektrometrem"
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Bednář
doc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Ing. Taťána Fenclová
Ing. Vladimír Foldyna
Ing. Ladislav Svoboda
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je konstrukce aparatury pro současné kontinuální in-situ měření fotokatalýzy plynných polutantů metodou hmotnostní spektroskopie a experimentální ověření její praktické aplikace při výzkumu sorpčních fotokatalytických materiálů. Stávající kvadrupólový hmotový spektrometr VG 200 bude modernizován a řízen PC pomocí software, který vyvinul Ing. Jiří Bednář. Současně bude zkonstruovaná vakuová komora fotokatalytického plynového reaktoru pro kontinuální měření a cirkulační systém pro dlouhodobé měření.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-15000,-
3. Materiálové náklady7500,-17000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-33392,-
5. Služby63000,-139403,-
6. Cestovní náhrady20500,-43524,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory24000,-24000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic90000,-0,-
Plánované náklady240000,-
Uznané náklady272319,-
Celkem běžné finanční prostředky240000,-272319,-