Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/35
Název projektuIdentifikace podílu spalovacích procesů na základě složení street dust
ŘešitelKucbel Marek Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuSilniční doprava je jako zdroj prachových částic velmi často opomíjena oproti průmyslovým zdrojům a lokálním topeništím, přestože počet aut a hustota dopravy neustále narůstá a představuje celoroční významnou emisní zátěž. Informace o silničním prachu nejsou systematicky sledovány ani vyhodnocovány, proto projekt může přispět k návrhu optimalizace dopravy, snížení resuspenze prachu, poukázat na nejvíce zatížené oblasti a identifikovat původ těchto částic. Z těchto důvodu bude výzkum silničního prachu (street dust) proveden v Ostravsko-Karvinské aglomeraci, která je výrazně ovlivněná průmyslovou činnosti a pro srovnání bude proveden odběr v Olomouci reprezentující urbanizované město bez významného vlivu průmyslu. Současně bude posouzen vliv meteorologických parametrů na složení PM10 vzorkovaných v blízkosti odběrových míst včetně vlivu zimní údržby silnic. V blízkosti silnic bude rovněž provedeno měření nanočástic pomocí nízkotlakého kaskádového impaktoru ELPI+. Další zájmovou oblast představuje určení podílů definovaných původců na kvalitě ovzduší ve vybraných lokalitách a zlepšení kvality života obyvatel žijících v blízkosti silnic.
Členové řešitelského týmuBc. Ing. David Bielesz
Ing. Jana Bouchalová, Ph.D.
Ing. Pavel Kantor
Ing. Vendula Klimantová
Ing. Marek Kucbel, Ph.D.
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Ing. Michal Šafář
Ing. Kristína Štrbová, Ph.D.
Ing. Nikola Švábíková
Ing. Barbora Švédová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu bude kvantifikace a identifikace částic emitovaných z dopravy s rozlišením částic pocházejících z abraze a částic vznikajících chemickými spalovacími procesy z výfukových plynů a ostatních spalovacích zdrojů. Ve vzorcích street dust bude stanoveno množství organického a elementárního uhlíku, které se využije pro vytvoření specifických poměrů pro street dust. Mezi dílčí cíle projektu patří stanovení emisního potenciálu, prvková a mineralogická analýza silničního prachu. Výsledky přispějí ke specifikaci konkrétních zdrojů částic ve městech, což povede k návrhu nápravných opatření pro jejich celkové snížení a zmírnění negativního dopadu na lidské zdraví.

Specifikace výstupů výzkumu

- Studium dané problematiky a literární rešerše
- Odběr vzorků street dust
- Laboratorní měření a experimentální část
- Vyhodnocení a zpracování výsledků
- Účast spoluřešitelů na mezinárodních a národních konferencích evidovaných v databázi WOS nebo
Scopus
- Mezi výstupy projektu budou zahrnuty minimálně 2 publikace v databázi WOS nebo Scopus

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady45000,-21563,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby50000,-102076,-
6. Cestovní náhrady60000,-39246,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady257885,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-257885,-