Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/34
Název projektuStudium získávání zlata a dalších kovů z jemnozrnných odpadních materiálů
ŘešitelJanštová Sarah Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude zmapování všech dostupných metod, které se využívají při získávání zlata a dalších kovů z jemnozrnných materiálů vznikajících při těžbě nerostných surovin. Klasické úpravnické metody, které se používají, nejen na našem území, všeobecně zatěžují životní prostředí, a proto je projekt zaměřen na výběr nejvhodnějších technologií spolu s testováním v laboratorních podmínkách. K tomu bude zapotřebí provedení celé řady analýz, které budou prováděny nejen na pracovišti katedry environmentálního inženýrství.
Členové řešitelského týmuBc. Tomáš Adamec
doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Ing. Katrin Calábková
Bc. Šárka Grabovská
Ing. Jan Halfar
Ing. Jana Hofmanová
Ing. Sarah Janštová
Bc. Irena Owczarzyová
Ing. Barbora Marešová
Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Ing. Nikola Prokopová
Bc. Ondřej Ťupa
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výběr vhodné úpravnické metody, která by mohla být využita ke stanovení obsahu nerostných surovin se zvýšeným podílem zlata v jemnozrnných materiálech. Tyto materiály mohou mít následné využití jako druhotné suroviny. Podle přírodních zdrojů v České republice spojených s jejich těžbou a zpracováním v minulosti i nedávné době, je znečištění životního prostředí úpravnickými metodami vážným problémem, který negativně ovlivňuje přírodní ekosystémy. Rudy se zvýšeným podílem zlata obsahují volné zlato, submikroskopické zlato, sulfidy základních kovů, pyrit, pyrrhorit, a uhlíkatý materiál. Loužení kyanidem je nejstarší a nejpoužívanější metoda, kterou se získává zlato. Při této metodě, která je ovšem nejspolehlivější se nezohledňuje její toxický dopad na životní prostředí. Záměrem tohoto projektu je využít metody, které nebudou mít tak negativní dopad a výsledkem se přiblíží této metodě.
Z historického hlediska se kyanidové metody staly příčinou ekologických katastrof, proto se v některých státech staly předmětem mezinárodního zájmu a používání kyanidu bylo legislativně zakázáno. Kvůli toxicitě kyanidu bylo vyvinuto mnoho alternativních postupů pomocí thiomočoviny, thiosulfátů, halogenidů, atd. k získání zlata a vzácných kovů z primárních nebo sekundárních surovin. Jednou z možných alternativ, která je netoxická, umožňuje rychlou kinetiku extrakce a minimální dopad na životní prostředí je biologické loužení.
Výsledky základního výzkumu budou prezentovány v podobě článku v časopise s impakt faktorem (Jimp) a časopise GeoScience Engineering (GSE). Dále budou prezentovány výsledky na mezinárodních konferencích a to na 23rd Conference on Environment and Mineral Processing (Ostrava), Workshop Wastes - Secondary Raw Materials, V4 Waste Recycling XXII International Conference.

Podrobný rozpočet:
Celkem: 250 000,-Kč
Osobní náklady celkem Z toho: 0,00 Kč

Stipendia dle zákona č.111/1998 sb., §91, odst.2 písm. b), c), e): 70 000,00 Kč
Ing. Janštová Sarah, Ing. Katrin Calábková, Bc. Jana Hofmanová, Bc. Ondřej Ťupa, Bc. Prokopová Nikola, Ing. Barbora Palkovská, Bc. Jan Halfar

Materiálové náklady: 50 000,00 Kč
Chemikálie, filtrační papíry, odměrné válce, Erlenmayerovy baňky, silikonové hadice, spojky rozpojitelné, digitální časovače, kádinky, vzorkovnice, Pasteurovy pipety, osobní ochranné pracovní pomůcky, odměrné sklo, zkumavky, bakteriální kmeny, kancelářské potřeby a tonery.

Drobný hmotný a nehmotný majetek: 10 000,00 Kč
Laboratorní váhy, plakátové klamprámy A0.

Služby: 40 000,00 Kč
překlady článků, vydání článků v časopise, vložné na konference

Cestovní náhrady: 30 000,00 Kč
Odběry vzorku v terénu a jejich přeprava na pracoviště KEI. Odborné konzultace. Účast na konferencích V4 Waste Recycling XXII International Conference,

Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10 % poskytnuté podpory: 25 000,00 Kč

Konference (max. do výše 10 % poskytnuté podpory): 25 000,00 Kč
23rd Conference on Environment and Mineral Processing (Ostrava)
Investice: 0,00 Kč


Postup řešení:
1. etapa (leden – březen): Odběr vzorků a konzultace se společností -Slovenská Bánská, s.r.o. Hodruša- Hamre – vytipování vhodných odpadů
2. etapa (duben – květen): Analýza vzorků
3. etapa (červen – srpen): Loužení jemnozrnných materiálů s podílem zlata
4. etapa (květen – prosinec): Publikační činnost
5. etapa (prosinec): Vyhodnocení projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia106000,-
3. Materiálové náklady57200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-
5. Služby40000,-
6. Cestovní náhrady30000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)25000,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady298000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky298000,-