Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/33
Název projektuRevitalizace hřbitovů, adaptace na současné požadavky a propojení s městem
ŘešitelDlábiková Ivona Ing. arch.
Školitel projektuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPŘEDMĚT VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU
Rozbor stavu problematiky v ČR a ve světě:
Postoje ke smrti se měnili během historie v každé civilizaci, píše o tom významný francouzský historik, který se celý život zabýval tímto fenoménem - Philippe Aries. Smrt byla vždy spojena s každodenním životem, až v posledním stoletích se smrt přesunula do nemocnic a tím lidé získali před ní určitý strach z nepoznaného. Před tím byla smrt „ochočená“, během poslední doby je spíš nevyzpytatelná. To se týče celé Evropy nejen Česka, samozřejmě s lokálními výjimkami. U nás situaci ovlivnil i bývalý režim, který utlumil věrovyznání a obřady spojené se smrtí přesunul do smutečních síní. Křesťanství na čele s církví taky změnili požadavky na pohřby a připustili i kremaci jako způsob pohřbívání (2. Vatikánský koncil 1962-1965). To samozřejmě měnilo tvář hřbitovů a vytvářeli se rozsáhlé travnaté rozptylové louky, nebo vsypové loučky a mimo to mnoho nezbytných staveb krematorií. Po uvolnění režimu začali do našich zemí přicházet i jiné kultury – například Asijské, se svými zvyky a místa pro poslední odpočinek se musí přizpůsobovat i jejich požadavkům. V literatuře Pohřbívání a hřbitovy od Stejskala a Šejvla se zatím setkáváme jenom s církví křesťanskou, dále s teoreticky popsaným rituálem pro Islám a také Románský pohřeb.
O fenoménu smrti mluví v současnosti i významná Česká socioložka Olga Nešporová. Z pohledu psychologie se tímto tématem zabývá další významná osobnost, Naděžda Špatenková. Smrt se znovu stává diskutovaným tématem. Změna nastala i v starostlivosti o staré lidi před smrtí. Po rozsáhlé výstavbě domů pro seniory a domovů s pečovatelskou službou vznikají i jiné možnosti pro poslední čas starých lidí, jako jsou organizace pro péči v domácím prostředí (prezentované na workshopu a konferenci o pohřebnictví Poslední cesta v Lysé nad Labem 2017, pořádané Sdružením pohřebnictví).
Na první pohled se zdá, že tyto sociální přístupy nesouvisí s podobou našich hřbitovů, ale právě tam se začíná změna a následné fyzické přetváření. Rozšiřování hřbitovů a jejich obnova je dnes aktuálním tématem. Jak hřbitovy působí v centrech měst? Kde jsou situovány rámci jeho struktury a jak jsou propojeny se životem města? Dopravní otázku by se dalo ukázat i na příkladech ze zahraničí: Japonska a Francie. Dopravou se myslí nejen infrastruktura jako dostupnost hřbitova autem nebo mhd, ale také propojení s městským centem, vizuálním propojením s okolím, naskýtá se tady otázka, jestli je hřbitov umístěn na okraji města, blíže centru nebo dokonce za hranicí města a jaký vztah má k němu? Jestli je na vyvýšeném místě nebo je podružně umístěn v méně viditelné části. V Rakouské Vídni například funguje hřbitov Meidling, který je viditelný ze zastávky vlaku. Není tady zeď, aby jej nikdo neviděl, ale jenom drátěný průhledný plot umožňující člověku z nádraží pozorovat náhrobní kameny. Důležitou zemí pro výzkum je Japonsko, kde se pohřeb žehem na počet obyvatel provádí nejvíce na světě, hodnota se blíží 100 % a Česká republika má na světě hned druhé místo, provádí se zde zhruba 90 % žehů ze všech pohřbů. Každá z těchto zemí má k tomu úplně jiné historické zázemí, ale výsledkem jsou hřbitovy uzpůsobeny pro urny. Jeden z faktorů, který hraje roli v České republice i v Japonsku je, že pohřeb žehem a následné uložení do urny je mnohem levnější než pohřeb do rakve a do země. Urna je také mnohem menší jako rakev proto nastávají i prostorové změny. Hřbitovy proto získávají v Japonsku velice podobný vzhled jak v Česku. Pro porovnání jedné z nejdůležitější součásti pohřbu žehem – krematoria, těch je dnes v České republice 27 před sto lety v roce 1919 nebylo ani jedno, s výjimkou krematoria v Liberci, kterému ale byl provoz v prvních letech zakázán. Sousední stát Polsko má dnes již 47 krematorií ale většina vznikla v posledních 20 letech. Na Slovensku je situace jiná a krematorií je tady jenom 6 což souvisí s katolickou vírou a větší tradici pohřbu do země. Křesťanství až v 70. letech 20. století uznalo žeh jako způsob pohřbívání. Na těchto číslech tedy můžeme vidět jaké odlišnosti mají jednotlivé státy v pohřbívaní. Na dalším příkladu hřbitova ze zahraničí ve Francouzském Nice je zas vidět jiný postoj ke hřbitovu v podobě rozčlenění do dvou částí. A to na část pro hroby s asfaltovou podlahou s bílými mramorovými náhrobky, kaplové hroby bez rostlin a na druhou část – zahradu s upraveným trávníkem a květinami. Tento přístup může být zajímavý pro Českou tradici, kde většinou jsou stromy a květiny součástí hřbitova. Příkladem z naší krajiny je obnova a rozšíření hřbitova ve Frýdku Místku, kde můžeme ukázat adaptaci na současné požadavky nových druhů pohřbíváni. Tento způsob obnovy hřbitova je také nejrozšířenější, protože hřbitovy vzniklé v minulých stoletích nemají často kapacity pro další hroby, je tedy nutné je rozšířit. Jak je třeba rozšířit a pro jaké druhy pohřbívání, to je otázkou dnešních revitalizací a v tomto projektu se je budeme snažit blíže specifikovat. Na příkladu Smuteční síně ve Vítkovicích se dá demonstrovat přizpůsobení se Asijské kultuře a byl vytvořen univerzální prostor pro vícero národů. Autorem zmíněných realizací je jeden z řešitelů projektu Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk. Zajímavá situace, o které je třeba pojednat nastala v Bruntále. Historický hřbitov ze 17. století tady zůstal uvězněn mezi panelovými domy a jeho kapacita již nestačila pro všechny obyvatele. Město rozhodlo v roce 2010 přesunout vše spojené s pohřbíváním na jiné místo. Autorem téhle realizace je pan Ing. arch. Kovář, který nám poskytl podklady a prostor pro publikování jeho návrhu. Architektura se zde prolíná se sociálním cítěním lidí, kteří touží být pochováváni ve svém rodném městě. (https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/pohrbivani-pod-panelaky-v-centru-bruntalu-skoncilo-20130810.html) Všechny zásahy do hřbitovů jsou samozřejmě prováděny v souladu Zákonu o pohřebnictví 256/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Funguje také organizace Sdružení pohřebnictví, která vydává Almanach sdružení pohřebnictví a pořádá každé čtyři roky konferenci pro krajiny V4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Citace cizích prací:
Aries, P. (1975) Essais sur l´histoire de la mort en Occident. Paris: Édition du Seuil. ISBN 978-2-7578-5006-0.
Stejskal, D. & Šejvl, D. & kol. (2011) Pohřbívání a hřbitovy. 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-680-6.
Kovář, J. Peřinková, M. & Špatenková, N. (2014) Hřbitov jako veřejný prostor. Ostrava: Gasset ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava. ISBN 978-80-87079-44-7.
Nešporová, O. (2013) O smrti a pohřbívání, 1. vydání, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. ISBN 978-80-7325-320-2.
Špatenková, N. (2014) O posledních věcech člověka, Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-138-4.
Zákon o pohřebnictví 256/2001 Sb. v z. p. p.

Přehled použitých metod:
Metody výzkumu budou teoretické, s použitím literatury. Analýza proběhne také z osobní zkušenosti z míst, o které se v projektu jedná. Budou využity také podklady z prováděcích projektů jednotlivých realizací.

Harmonogram prací:
Leden – únor: Načítání literatury a výzkum nových možností pro vývoj hřbitovů.
Březen – květen: Exkurze na renovovaný hřbitov ve Frýdku Místku, v Bruntále a do Vítkovic v Ostravě. Seznámení se s projektem obnovy, s podmínkami a požadavky na návrh. Provedeme rozbor hřbitova ve Frýdku Místku, spádová oblast, podrobné studium projektu revitalizace a rozšíření. Dále budeme studovat smuteční síň ve Vítkovicích, kapacita sálu, náboženské skupiny ve spádové oblasti pro síň, hřbitov v Bruntále, jeho historie a nové pohřební místo. Pak nastane příprava článku pro impaktovaný časopis Death studies – případová studie hřbitovů a podrobný popis obnovy. Předpokládaný termín odeslání článku v průběhu června.
Červen – srpen: rozbor urbanismu měst v zahraničí (Francie, Japonsko, Česká republika), zkoumání jejich struktury a dopravy v souvislosti s městem, umístění hřbitovů v rámci města. Výsledky budou publikovány na konferenci architektura v perspektivě.
Srpen – říjen: studování etymologie a historických souvislostí města a hřbitova za pomoci literatury od autora Philippe Aries. Výstupem bude článek a prezentace pro konferenci Architektura v perspektivě se zaměřením na teorii ohledně hřbitovů, filosofický náhled na hřbitovy.
Listopad – konference Architektura v perspektivě, publikace článku.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:
Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk
- Realizace rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku Místku
- Realizace smuteční síně ve Vítkovicích
- Stáž Erasmus plus v Japonsku a zkoumání dopravy také v spojitosti se hřbitovy
Ing. arch. Ivona Dlábiková
- Dizertační práce na podobné téma „Výzkum možnosti revitalizace historických veřejných hřbitovů v centrálních zónách měst“
- Předchozí publikované práce na téma hřbitovů a jeden z řešitelů SGS 2015

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů
Hodnocené:
D - Frolíková Palánová, K. a kol. 2016. Quantitative and qualitative differences in
selected Prague cemeteries. In Al Ali, Platko, P. (eds), Advances and Trends in
Engineerign Sciences and Technologies. Vyd. 1. London: Taylor and Francis
Group, s. 347-352.
D - Frolíková, K. & Peřinková, M. & Dlábiková, I. 2017 Revitalisation of historic public cemeteries in central zones of urban organism, Konference Sustainable city, Sevilla 18.-20.9. 2017 (hrazené z jiného projektu)
Jsc - Frolíková, K. & Juračka, O. & Dlábiková, I. 2017. The present-day Czech cemetery – it´s position and function in the municipality organism, In International Journal of Arts and Commerce, ISSN: 1927-7106, Vol. 6 No. 8, November 2017. (hrazené z jiného projektu)

Nehodnocené:
Frolíková Palánová, K. a kol. 2014. Burying as Part of Life in the European Context.
In Peřinková, M., Nedvěd M. (eds), Architecture in perspective VI. Vydání 1.
Germany: TTP Ltd, s. 39-43.
Dlábiková, I. 2017. Konference a výstava v Lysé nad Labem. Sborník sdružení pohřebnictví Vol. 4.
Ivona Dlábiková - Aktivní účast a prezentace na mezinárodní konferenci Poslední cesta v Lysé nad Labem, listopad 2017, pořádaná Sdružením pohřebnictví.
ROZPOČET
Zdůvodnění požadavků v položkách
Charakter výdajů:
Stipendia:
- 44200 kč na rok pro studenta denního doktorandského programu a hlavního řešitele- Ing. arch. Ivona Dlábiková (řešitel pan Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk nemá nárok z důvodu překročení standardní doby studia)
Služby:
- Konference Architektura v perspektivě v Ostravě: vložné pro dva články 5000 kč, překlad dvou článků 14000 kč.
- Impaktovaný časopis Death studies: překlad Imp. článku 7000 kč.
Členové řešitelského týmuIng. arch. Ivona Dlábiková
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Ing. et Ing. Daniel Vaněk
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupů výzkumu
Cíl výzkumu:
Výzkum se zabývá hřbitovy jako místem kde se prolíná historie a současnost. Jakým způsobem se mají dále rozšiřovat a přizpůsobovat na požadavky různých kultur? Jak zapadají do organismu města? Jak jsou s nimi dopravní infrastrukturou a vizuální stránkou propojeny? Pro tento projekt bude analyzována nedávná revitalizace a rozšiřování hřbitova ve Frýdku Místku. Nejen že šlo o zvětšování plochy hřbitova, návrh se musel vypořádat i s požadavky na další typy pohřbívání a jejich provoz. Dalším diskutovaným hřbitovem je historické místo v Bruntále, které se ocitlo mezi panelovými domy, což vyvolává další otázky nejen z pohledu architektury ale i ze sociologického hlediska. Dopravní infrastruktura mezi městem a hřbitovem se bude analyzovat na příkladech ze zahraničí a také v České republice. Japonsko je zemí, kde se pohřbívá výhradně spalováním, a proto jsou i hřbitovy uzpůsobeny pro urny. Japonské hřbitovy získávají velice podobnou tvář jako hřbitovy v České republice a jsou proto zajímavým příkladem pro studium. Na příkladu hřbitova z Francie bude zas demonstrován jiný přístup ke hřbitovu stojícímu nad městem, bez stromů a trávy, působící jako malé mramorové město. Analýzy z příkladů budou podpořeny příslušnou literaturou a z toho vyvozeny teoretické závěry.
Očekávané výstupy:
-Jimp – článek pro časopis Death studies: Print ISSN: 0748-1187 Online ISSN: 1091-7683 (https://www.tandfonline.com/toc/udst20/current ) Tento časopis je momentálně jediným impaktovaným časopisem přímo se zabývajícím tématem smrti a pohřbívání, proto by jsme v něm rádi zkusili publikovat.
Citace tematicky podobných prací:
Christoph De Spiegeleer & Jeffrey Tyssens (2017) Secularizing funerary culture in nineteenth-century Belgium: A product of political and religious controversy, Death Studies. 41:1, 14-21, DOI: 10.1080/07481187.2016.1257878.
Kalish, R. A. 1986. Cemetery visits. Death Studies, 10:1, 55-58, DOI: 10.1080/07481188608252799.
-D – články ve Sborníku konference architektura v perspektivě ISBN 978-80-248-4236-3 Online ISSN: 1804-4824 (https://content.sciendo.com/view/journals/tvsb/tvsb-overview.xml ). Mezinárodní konferenci pořádá naše domovská katedra architektury na fakultě stavební a každoročně je tady článek ohledně hřbitovů. Chceme v této tradici pokračovat a publikovat zde naši práci.
Citace tematicky podobných prací:
Frolíková Palánová, K. et al. 2015. Requirements for cremation architecture in contemporary secularized society. Proceedings of 7 th Architecture in perspective. 6. 10.6092/issn.2036-1602/6087.
Frolíková Palánová, K. Kovář, J. Juračka, O. 2017. Transformation of the current selected ceremonial halls in Ostrava – their status and functions in the body of the village in the meaning of public space and their aestetization. Proceedings of 9 th Architecture in perspective.
- Aktivní účast na mezinárodní konferenci Architektura v perspektivě

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia44200,-44200,-
3. Materiálové náklady0,-1935,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby26000,-24065,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7800,-7800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady78000,-
Uznané náklady78000,-
Celkem běžné finanční prostředky78000,-78000,-