Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/32
Název projektuModel podnikatelského procesu na bázi objevování a využití podnikatelských příležitostí
ŘešitelFranek Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmět výzkumu
Podnikání a podnikatelský proces jsou nerozlučně spjaty s teorií firmy. Přesto bylo významné spojení mezi těmito oblastmi v existující literatuře z velké části opomíjeno.
Nový pohled na tuto otázku přinesla v průběhu minulého století Rakouská škola ekonomie (RŠE) v pracích Misese, Hayeka, Schumpetera, Kirznera a dalších. Přístup RŠE k trhu a konkurenci je rozdílný oproti ekonomii hlavního proudu. Přísné dodržování jistých metodologických principů s důsledným subjektivistickým přístupem k hlavním pojmům, které definují pohled RŠE na trhy, přesouvá pozornost od teorie rovnováhy s dokonalou koordinací směnných aktů, jež je základem přístupu ekonomů hlavního proudu, k teorii nerovnováhy, která vysvětluje podnikatelskou funkci a její vztah k tržnímu procesu.

Předkládaný návrh projektu reaguje na vysoce aktuální potřebu vytvořit prostřednictvím zejména malých a středních inovativních firem s českým kapitálem protiváhu subdodavatelským dceřiným společnostem se zahraničním kapitálem s malou přidanou hodnotou. Tyto cílové skupiny získají z výsledků projektu řadu praktických a metodických postupů. Projekt má interdisciplinární charakter. Základním oborem projektu je ekonomie (teorie firmy, mikroekonomie). Dalšími disciplínami společenských věd, o něž se projekt opírá, jsou: kvantitativní metody ekonomické analýzy, teorie organizace, sociologie, psychologie. Účelu bude dosaženo ověřením teoretické struktury podnikatelského procesu v českém podnikatelském prostředí. Budou odhaleny a ověřeny faktory objevování a využití podnikatelských příležitostí. Bude navržen model podnikatelského procesu jako vzorové řešení v českém prostředí. Stávající a potenciální noví podnikatelé získají empiricky ověřený metodický postup pro objevování, posuzování a využití podnikatelských příležitostí.

Ekonomie hlavního proudu ponechává malý prostor pro podnikání a podnikatele. Existuje mnoho důvodů zabývat se teorií podnikání, podnikatelskou funkcí a podnikatelským procesem, jež jsou v existující literatuře a teoretických přístupech opomíjeny.
Budou řešeny následující výzkumné otázky:
1. Co je klíčovým prvkem podnikatelské funkce?
2. Jaké jsou hlavní součásti podnikání, vycházející z objevování a posouzení podnikatelských příležitostí?
3. Jak lze modelově uspořádat podnikatelský proces?
Podrobnější vysvětlení předmětu výzkumu je uvedeno v příloze 1.

Cílem projektu je shrnout základní světové přístupy k podnikání a podnikatelskému procesu a rozšířit je o vlastní návrhy řešitelů na bázi empirického průzkumu v české podnikatelské sféře. Dílčí cíle projektu jsou
1. Prozkoumat současné teoretické přístupy k podnikání s důrazem na rakouskou školu ekonomie.
2. Analyzovat hlavní součásti podnikání na bázi objevování a posuzování podnikatelských příležitostí.
3. Navrhnout teoretický model podnikatelského procesu.
4. Provést odbornou expertízu teoretického modelu podnikatelského procesu v české podnikatelské sféře.
5. Prezentovat model podnikatelského procesu na bázi objevování, posuzování a využití podnikatelských příležitostí.

Novost řešení spočívá v základní teoretické myšlence podnikání, a tou je objevování a využití podnikatelských příležitostí. Při objevování příležitostí podnikatel hledá možné zisky ze směny, které doposud nebyly známé účastníkům trhu, a hlavní roli přitom
hraje podnikatelova poznávací schopnost. Ambicí projektu je dovést tuto teoretickou myšlenku do praktického procesního modelu, který zahrne veškeré fáze podnikatelského procesu od ideje podnikatelské příležitosti k získání potřebných finančních a lidských
zdrojů, zajištění ochrany duševního vlastnictví až po založení nové firmy, rozvoje adekvátní strategie k dosažení konkurenční výhody a vyhodnocení zákaznického zázemí, což není takto komplexně dosud v české podnikatelské sféře praktikováno.

Metodika řešení
Empirický výzkum vychází z ideové představy o hodnocení dílčích faktorů ovlivňujících podnikatelský proces. Výzkum bude sledovat tři hlavní směry, které se opírají o výše uvedené výzkumné otázky.
Ad 1-3)
Na základě předložené studie podnikatelského procesu je zřejmé, že jednotlivé kroky jsou spojeny chronologicky. Vyvstává však otázka, jak důležité jsou tyto jednotlivé kroky s v současných podmínkách podnikatelského prostředí a jak se bude jejich role vyvíjet v budoucnosti. Empirický výzkum by se zde realizoval pomocí expertního hodnocení metodikou DEMATEL nebo metodou delfskou. Metodika DEMATEL je založena na párovém srovnání jednotlivých faktorů, jejichž definice a popis budou mít experti k dispozici, aby mohli vzájemné vztahy mezi faktory posoudit (kvantitativně pomocí škál). Její předností je schopnost zmapování všech vlivů a faktorů rozhodovacího problému včetně jejich znázornění do přehledné mapy vlivů. Prakticky by se jednalo o jedno či dvou kolové dotazování prostřednictvím tištěného nebo online dotazníku. Bylo by možné zapojit větší počet expertů a výsledkem by byla mapa reprezentující sílu vztahů a důležitosti jednotlivých kroků.
Delfská metoda by vyžadovala diskusi, která by probíhala ve více kolech, nejspíše emailovou komunikací. Delfská metoda je schéma postupu expertního dotazovaní, jehož účelem je aktivace a stimulace expertních znalostí. Zvláštnost, odlišující metodu od expertních interview, spočívá v tom, že proces dotazování se opakuje. Experti jsou v jednotlivých, na sebe navazujících cyklech, individuálně obeznámení nezávislou osobou s výsledky předchozích cyklů a na jejich základě mohou upravovat své teze. Výsledkem by bylo ověření teoretického modelu pomocí argumentace.
Ad 3)
Model podnikatelského procesu je rozdělen do 6 kroků a tyto jsou charakterizovány dalšími podskupinami faktorů. Tato část empirického výzkumu by byla zkoumána prostřednictvím dotazníku (tištěný, online). Z odpovědí lze následně sestavit vlastní model vztahů mezi jednotlivými faktory a ověřit jejich vzájemné vztahy a také odhalit možné latentní faktory, které jsou pro určitou skupinu faktorů společné. K vyhodnocení těchto jevů bude využita faktorová analýza. Cílem faktorové analýzy je tedy redukce počtu proměnných (neboli charakterizování sady proměnných menším počtem společných faktorů) a odhalení struktury vztahů mezi proměnnými.
Metodická část projektu je přiložena v příloze 2.
Metodiku lze shrnout do 4 etap
V první etapě bude provedeno shrnutí světových teoretických poznatků ke klíčovým prvkům podnikatelské funkce, hlavním součástem podnikání a modelovému uspořádání podnikatelského procesu.
Druhá etapa bude obsahovat provedení empirického výzkumu struktury a faktorů podnikatelského procesu v českém podnikatelském prostředí prostřednictvím odborných expertů ve formě dotazníkového šetření s hodnotícími ukazateli.
Ve třetí etapě proběhne expertní hodnocení, které se bude opírat o metodiku DEMATEL doplněnou delfskou metodou a výsledky budou dále vyhodnocení výsledků pomocí faktorové analýzy. Takto budou zmapovány a kvalitativně zhodnoceny rozhodující faktory podnikatelského procesu v českém prostředí.
Ve čtvrté etapě bude vypracován finální teoretický model podnikatelského procesu, který bude zveřejňován jednak prostřednictvím vědecký publikací a na vědeckých konferencích.

Schéma projektu je uvedeno v příloze 3.

Časový harmonogram řešení:
Leden - březen 2019: Shrnutí světových teoretických poznatků ke klíčovým prvkům podnikatelské funkce, hlavním součástem podnikání a modelovému uspořádání podnikatelského procesu. Výstupem bude podrobná rešerše současného stavu zkoumané problematiky (v současné době je již rozpracována); shrnutí této části bude základem odborného článku v impaktovaném časopise.
Březen - květen 2019: Provedení výzkumu struktury a faktorů podnikatelského procesu v českém podnikatelském prostředí prostřednictvím odborných expertů s využitím metody DEMATEL; výstupy této části budou prezentovány na vědecké konferenci
červen - červenec 2019: Provedení empirického výzkumu struktury a faktorů podnikatelského procesu v českém podnikatelském prostředí ve formě dotazníkového šetření s hodnotícími ukazateli;
srpen - září 2019: Provedení faktorové analýzy výsledků průzkumu, zpracování článku na konferenci; zpracování dílčí zprávy pro prezentaci na workshopu SGS
Říjen - Prosinec 2019: Rozpracování výsledků projektu do vědecké monografie (bude průběžně doplňována v průběhu celého projektu); zpracování druhého článku do impaktovaného časopisu.
Členové řešitelského týmuDr.Ing. Zuzana Čvančarová
Ing. Jiří Franek, Ph.D.
Bc. Nikola Jánošíková
Bc. Michelle Kratochvílová
Bc. Lukáš Krivačka
Ing. Filip Lessl
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je specifikace klíčových prvků podnikatelské funkce, identifikace hlavních součástí podnikání vycházejících z
objevování, hodnocení a využití podnikatelských příležitostí a modelové uspořádání podnikatelského procesu. Naplnění cíle a
rozšiřování výsledků projektu bude prostřednictvím těchto aktivit:
1. Prozkoumat současné teoretické přístupy k podnikání s důrazem na rakouskou školu ekonomie.
2. Analyzovat hlavní součásti podnikání na bázi objevování a posuzování podnikatelských příležitostí.
3. Navrhnout teoretický model podnikatelského procesu.
4. Provést odbornou expertízu teoretického modelu podnikatelského procesu v české podnikatelské sféře.
5. Prezentovat model podnikatelského procesu na bázi objevování, posuzování a využití podnikatelských příležitostí.

Publikační výstupy projektu
Výstupem projektu SGS budou závazné minimální počty publikací dle kategorií:
3 články na vědeckých konferencích - výsledek typu D
- jeden článek na konferenci 16th ERIE 2019 v červnu 2019; týkající se pilotního výzkumu a nároků na vzdělávání.
- jeden článek týkající se nových podnikatelských přístupů a podnikatelského procesu na konferenci "Aktualne problémy podnikovej sféry 2019", květen 2019, v Bratislavě.
- článek na konferenci MME 2019 v září, týkající se problematiky fakotrové analýzy a metodiky DEMATEL.

2 články v impaktovaném časopise (Jimp)
- článek v časopise Politická ekonomie (ISSN 0032-3233), předpoklad vydání konec roku 2020
- článek v časopise International Business Review (ISSN: 0969-5931), předpoklad vydání 2020.

Vědecká monografie (B-odborná kniha)
- Nové přístupy k teorii podnikání a podnikatelskému procesu, předpoklad vydání 2020.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
24080,-24068,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-4068,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady27893,-31954,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8465,-8465,-
5. Služby38536,-50173,-
6. Cestovní náhrady31500,-15814,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21163,-21163,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady211637,-
Uznané náklady211637,-
Celkem běžné finanční prostředky211637,-211637,-