Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/30
Název projektuPoužití upravených křemičitanů a hlinitokřemičitanů jako nanoreaktorů pro organické reakce II
ŘešitelMartausová Iveta Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt navazuje na předchozí projekt (SP2018/91) ve zkoumání hypotézy, že ke katalytické aktivitě jako takové přispívá nejen výskyt aktivních katalytických míst, ať už na povrchu nebo v pórech katalyzátoru, ale i celkové prostředí pórů a dalších geometrických kavit, které struktury křemičitanů nabízejí, a lze je tak považovat za nanoreaktory sui generis.
Cílem projektu je tedy identifikovat a charakterizovat pomocí metod AFM, TEM, XRD, SEM, XPS a teoretických výpočtů takováto místa v přírodních i uměle připravených vrstevnatých silikátech, charakterizovat chemické zákonitosti, které vedou k jejich katalytické/nanoreaktorové aktivitě. Nalezená místa případně cíleně upravit tak, aby byla vhodnými nanoreaktory pro vybrané organické reakce. Součástí cílů navrhovaného projektu je i prokázat funkčnost takovýchto nanoreaktorů minimálně u jednoho dalšího typu reakce nad rámec předchozích projektů (SP2018/91, SP2017/69), pomocí experimentů vyšetřujících katalytickou aktivitu a distribuci produktů (pomocí instrumentace LC/MS, GC/MS, NMR, IR a Ramanovy spektrometrie) a tyto výsledky sdělit formou publikace, sborníkových příspěvků na konferencích, případně krátkých sdělení do oborových časopisů.
V rámci toho projektu bude udržena či nadále prohloubena spolupráce se skupinou prof. Ing. Jiřího Čejky, DrSc. (centrum CUCAM, PřF Univerzity Karlovy) a RNDr. Alexandrem Martausem, Ph. D. (IET VŠB). Plánovaná je i další spolupráce s Ing. Janem Nedomou, Ph. D. (Katedra telekomunikační techniky, FEI, VŠB-TUO), Ing. Vladimírem Foldynou (ÚGN, AV ČR, v. v. i.) a prof. Ing. Petrem Martincem, CSc. (ÚGN, AV ČR, v. v. i.).


Časový harmonogram:

leden-květen: teoretická a praktická příprava, sepsání bakalářských prací (P. Grussmann, P. Golis) a diplomové práce (L. Bravencová), vybraných vrstevnatých hlinitokřemičitanů s cínem nebo titanosilikátů v katalýze organických reakcí

leden-květen: teoretická příprava, sepsání bakalářských prací (J. Kozelská, Z. Nevřelová), v oblasti katalýzy na přírodních hlinitokřemičitanech s rozdílnými aktivními centry, jejich modifikace a uplatnění v potenciálně zajímavých organických reakcích

leden-březen: příprava rešeršní části a práce na experimentální části s katalyzátory na bázi přírodních hlinitokřemičitanů s rozdílnými aktivními centry (Sn, Al, Mg, Ni, Zr), jejich příprava, charakterizace a testování katalytických vlastností ve zvolených organických reakcích pro plánovanou publikaci

březen-červen: souhrn a sepsání výsledků, příprava publikace

září-prosinec: testování dalších typů reakcí a sledování katalytické aktivity přírodních hlinitokřemičitanů po modifikaci aktivními centry

leden-únor: rešeršní práce na téma acylačních reakcí pro uplatnění vrstevnatých/lamelárních typů zeolitů (ve spolupráci s Centrem CUCAM, PřF Univerzity Karlovy)

březen-prosinec: experimentální část, acylační reakce v přítomnosti vrstevnatých/lamelárních typů zeolitů

leden-prosinec: praktická část diplomové práce D. Spustové, oxidace objemných molekul s dvojnými vazbami peroxidem vodíku na různých typech titanosilikátových katalyzátorů (klasické mikroporézní struktury, mikro/mesoporézní vrstevnatá a pilířovaná forma)

září-prosinec: sledování fotokatalytické aktivity rozdílných typů titanosilikátů (rešeršní a praktická část)
Členové řešitelského týmuBc. Lucie Bravencová
Ing. Mgr. Daniel Cvejn, Ph.D.
Bc. Petr Golis
Pavel Grussmann
Bc. Jitka Kozelská
Mgr. Iveta Martausová, Ph.D.
Bc. Zdeňka Nevřelová
Bc. Daniela Spustová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Zhodnocení dosavadních výsledků (rešerše) v oblasti katalýzy organických reakcí křemičitany, hlinitokřemičitany a titanokřemičitany.
2. Charakterizace vrstevnatých křemičitanů, hlinitokřemičitanů, titanokřemičitanů a jejich aktivních center s nanoreaktorovou aktivitou.
3. Aplikace vybraných vrstevnatých křemičitanů v katalýze organických reakcí (např. oxidace organických cyklů, oxidace ketonů, acylační reakce).
4. Prozkoumání mechanismu zvolených katalytických reakcí pomocí analytických technik: NMR, UV/Vis spektrofotometrie, IR a Ramanovy spektrometrie. Porovnání mechanismu s negativní kontrolou (nekatalyzovaných reakcí nebo při užití ne-nanoreaktorových katalyzátorů).
5. Sledování možné fotokatalytické aktivity vybraných titanosilikátových materiálů.
6. Zhodnocení získaných výsledků a jejich prezentace a publikace.

Předpokládané VaV výstupy

1) Článek v mezinárodním periodiku s IF

2) Aktivní účast na konferenci (přednáška nebo poster)

3) Obhajoba bakalářských a diplomových prací (P. Golis, P. Grussmann, J. Kozelská, Z. Nevřelová, L. Bravencová)

4) Vypracování osnovy a podkladové rešerše pro navazující diplomové a disertační práce

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia19000,-5000,-
3. Materiálové náklady70000,-57852,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby53000,-90954,-
6. Cestovní náhrady20000,-8194,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-