Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/24
Název projektuHybridní a biodegradabilní jílové nanokompozitní materiály
ŘešitelČech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuHlavní pozornost bude věnována přípravě hybridních a biodegradabilních nanokompozitních materiálů na bázi PCL, PVAc a PDF ve formě tenkých filmů a vláken (Spur a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Centrum polymerních systémů). Jako funkční plniva budou využívány jílové materiály na bázi vermikulitu spolu s antimikrobiálními nanostrukturami na bázi ZnO, CuO, chlorhexidinu a ciclopiroxolaminu. Tato plniva budou rovněž využita pro přípravu olejových směsí na bázi isopropylmyristátu pro medicínské aplikace. Získané materiály budou podrobeny antimikrobiálním testům na vybraných kmenech.
V rámci pokračující externí spoluprací se společností ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm budou doplněny a prohloubeny studie věnované eliminaci defektů nanokompozitních vrstev při epitaxním růstu - CVD metodou.
Harmonogram projektu lze shrnout do následujících kroků:

1. Mechanická a ultrazvuková syntéza nanostrukturovaných plniv na bázi přírodního jílového materiálu vermikulitu (předpříprava podsítné frakce  40µm, velikostní a fázová charakterizace). Strukturní, fázová a elementární charakterizace. (T: 01-03; 08-10/2019)
2. Mechanická a ultrazvuková příprava interkalátů chlorhexidinu a ciclopiroxolaminu s využitím ZnO/vermikulitové a CuO/vermikulitové matrice. Stabilita procesů. (T: 02-05; 07-12/2019)
3. Strukturní, fázová a elementární charakterizace připravených nanostrukturovaných materiálů kompozitního charakteru, testování antimikrobiálních vlastností (externí spolupráce) - realizováno formou služby, testování fázové a koncentrační stability, analýza uvolňování nanočástic do definovaného kapalného prostředí simulujících lidské tekutiny. (T: 01-12/2019)
4. Příprava PCL, PVAc a PDF ve formě tenkých filmů a vláken. Stabilita podmínek přípravy s ohledem na hydrofóbnost nanoplniv a rozdílné pH v průběhu procesů. Charakterizace strukturních, morfologických a fázových změn. Degradační testování polymerních tenkých filmů a vláken. Analýza uvolňování nanočástic do definovaného kapalného prostředí simulujících lidské tekutiny. (T: 01-12/2019)
5. Mechanická příprava olejových směsí na bázi isopropylmyristátu s vybranými hybridními nanoplnivy. Testování koncentrační stability s využitím Zeta potenciálu v závislosti na čase vs. světlo a tma. Analýzy morfologických a velikostních změn nanoplniv. (T: 01-05/2019)
6. Epitaxní růst nanostrukturovaných kompozitních materiálů metodou CVD. Defektoskopie s využitím elektronové a optické mikroskopie. Návrh kroků k eliminaci vzniku defektů při výrobě. Práce řešena ve spolupráci se společností ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm. (T: 01-05/2019)
Členové řešitelského týmuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Bc. Martin Bílý
Bc. Ondřej Čech
Bc. Denisa Holeksová
Bc. Aneta Ivanová
Vojtěch Mohyla
Bc. Lukáš Plesník
Bc. Dušan Poštulka
Bc. Michaela Ščuková
Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
Ing. Julie Smijová
Bc. Kristýna Švábová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předkládaný projekt plynule navazuje na realizovaný projekt SP2018/74 „Mechanicky aktivované hybridní nanokompozitní materiály“. Projekt bude řešen v několika vzájemně se prolínajících etapách s cílenými tematickými okruhy, které budou naplňovány ve spolupráci s industriálními partnery.
Hlavní pozornost bude věnována přípravě hybridních a biodegradabilních nanokompozitních materiálů na bázi PCL, PVAc a PDF ve formě tenkých filmů a vláken (Spur a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Centrum polymerních systémů). Jako funkční plniva budou využívány jílové materiály na bázi vermikulitu spolu s antimikrobiálními nanostrukturami na bázi ZnO, CuO, chlorhexidinu a ciclopiroxolaminu. Tato plniva budou rovněž využita pro přípravu olejových směsí na bázi isopropylmyristátu pro medicínské aplikace. Získané materiály budou podrobeny antimikrobiálním testům na vybraných kmenech.
V rámci pokračující externí spoluprací se společností ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm budou doplněny a prohloubeny studie věnované eliminaci defektů nanokompozitních vrstev při epitaxním růstu - CVD metodou.
Cílem projektu je připravit a charakterizovat antimikrobiální a biodegradabilní nanokompozitní materiály s hybridními funkčními nanostrukturami, jež jsou připravovány na jílových materiálech na bázi vermikulitu.
V rámci prvního tematického okruhu budou připraveny série vzorků mechanickými metodami, jež zahrnují procesy mechanické aktivace povrchu, mechanického slinování a legování a procesy ultrazvukového desintegrace nanostrukturovaných materiálů. Hlavní skupinou zpracovávaných materiálů budou nanočástice oxidu zinečnatého a oxidu měďnatého, velikostně definované částice vermikulitu.
Předpokládané výstupy projektu a získané experimentální výsledky budou:
1. prezentovány na mezinárodních konferencích;
2. publikovány ve vybraných zahraničních časopisech;
3. součástí bakalářských prací s předpokládaným termínem realizace v roce 2019 (V. Mohyla, K. Švábová);
4. součástí magisterské práce s předpokládaným termínem realizace v roce 2019 (Bc. J. Smijová, Bc. D. Poštulka, Bc. M. Bílý, Bc. S. Čubanová);
5. součástí magisterské práce s předpokládaným termínem realizace v roce 2020 (Bc. D. Holeksová, Bc. O. Čech)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia9000,-9000,-
3. Materiálové náklady65000,-13000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby94000,-161000,-
6. Cestovní náhrady30000,-47000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady220000,-
Uznané náklady252000,-
Celkem běžné finanční prostředky220000,-252000,-